"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

รวมรายงานของ ดร.อารี

งบประมาณ 2556

ลงชื่อเข้าร่วมการจัดงานมุทิตาจิตและODทีมงานในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปี2557 วันที่ 16-19 กันยายน 2557 (หมดเขตส่งรายชื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557)
https://docs.google.com/forms/d/1wTl6uYiMGQFQo3EJj3_18ela3W6a27nqSsGldhesJy0/viewform

ตรวจสอบชื่อที่กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วที่ลิงก์ ด้านล่างนี้  
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dFVWb01QMmh2NTgxRjhjZlBYUlZnLUE&usp=sharing 

ร่องรอยการทำงานของ อ.สุเพียรพ.ศ. 2558

 วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2558


วาระการประชุม 2557        วาระการประชุม 2556

# เดือนมกราคม 2557                                            # เดือนพฤษภาคม 2556
เดือนกุมภาพันธ์ 2557                                        # เดือนมิถุนายน 2556
เดือนมีนาคม 2557                                              # เดือนกรกฎาคม 2556
เดือนเมษายน 2557                                            # เดือนสิงหาคม 2556
เดือนมิถุนายน 2557                                            # เดือนกันยายน 2556
เดือนกรกฎาคม 2557                                          # เดือนตุลาคม 2556
#  เดือนกันยายน 2557                                           # เดือนพฤศจิกายน 2556
เดือนตุลาคม 2557                                              # เดือนธันวาคม 2556

เดือนพฤศจิกายน 2557

เดือนธันวาคม 2557

*******************************************
Ranking งานทีมหมอครอบครัว งานผู้สูงอายุ คนพิการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สสจ.ศก. รอบที่ 2/2558
*******************************************
แบบรายงานงานผู้สูงอายุ ปี 2558
รับแจ้งทางไลน์จากพี่เหน่ง แบบRanking งานดูแลผู้สูงอายุ รอบ 2/2558 ตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZebYw4lassaJqWfD9H1N5eueJlBMVwyw_f61LuGxr0/edit?usp=sharing 

หมายเหตุ-รอบ 2/2558 ไม่เอาเป็นเล่ม ให้กรอกตามแบบรายงานนี้ ให้เอาข้อมูลจาก ผสอ.1-3และข้อมูลสุขภาพประชาชน 5 โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ ด้านล่างนี้มากรอกลง ครับ

แบบรายงาน ผสอ.1-3และข้อมูลสุขภาพประชาชน 5 โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ
>> งวดที่ 2 เดือนสิงหาคม  2558  คลิกที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/165Lk8qmsB-0XpiSI_8lpicLM7V8UhZLxiAwnoTJqtjU/edit?usp=sharing
>> งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 คลิกที่นี่ 
>> แบบรายงานการดำเนินงานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก โครงการสาธารณสุขร่วมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน 2558  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c6ZZx7luqdgvAQAprPDU4OFrW1V-DYDLk3cE4_e6FDo/edit?usp=sharing

>>  การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2558 มีองค์ประกอบสำคัญ 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ (จัดรายละเอียดงานเข้าแฟ้มฯตามนี้)
    1)มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ( Barthel Activities of Daily Living:ADL )
    2) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้อายุคุณภาพ
    3) มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
    4) มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)โดยบุคลากรสาธารณสุข
   5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
   6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)
   7) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

>>  เกณฑ์ประเมินตนเองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7
>> รายชื่อภาคีเครือข่ายการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน อำเภอขุขันธ์ 2558 คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายชื่อเพิ่มเติม
>>  ข้อมูลรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2558 ล่าสุด(ส.ค.2558)
>> ข้อมูลส้วมนั่งราบสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในสถานบริการเชิงประจักษ์ทั้ง 28 แห่ง ผ่านเกณฑ์ HAS 16 ข้อ + Green
>> ข้อมูล อสม./อผส.ในชุมชนอำเภอขุขันธ์ ราย รพ.สต. ปี2558
หมายเหตุ
# กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๑ (ติดสังคม) หรือกลุ่มสีเขียว ประเมินได้ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพไม่ต้องการการพึ่งพา
# กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๒ (ติดบ้าน) หรือกลุ่มสีเหลือง ประเมินได้ 5 – 11 คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการพึ่งพาระดับรุนแรง ถึงปานกลาง
# และผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง) หรือกลุ่มสีแดง ประเมินได้ 0 – 4 คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะการพึ่งพา
# ดาวน์โหลดแบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน(Barthel ADL index) เป็นเอกสารชนิดพีดีเอฟ 1หน้าต่อคน...อัพเดทล่าสุด
# ดาวน์โหลดแบบสรุปข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(Activities of Daily Living:ADL) สำหรับExcel97-2003 , Excel2007-2010 
แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปี  2558
>> เกณฑ์การRankingงานผู้สูงอายุ ปี 2558  https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7am9nWEZibkFBaEE/view?usp=sharing 
>> แผนผฏิบัติงานและโครงการ งานผู้สูงอายุปี2558(PDF) https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7blR1RTBITFBkM2s/view?usp=sharing (
>> เป้าหมายการคัดกรองโรคในผู้สูงอายุ (ในครึ่งปีแรก 30%)https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dIK4MngLx_rFHZk4M51K4sUgITuTLoCgpsSqXignt4Q/edit?usp=sharing
>> แผนภูมิการดำเนินงาน การดูแลผู้สงอายุ ปี 2558https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7TEVudDdKNGRGRnM/view?usp=sharing
>> แนวทางการคัดกรองโรคตาในผู้สุงอายุ ยึดเกณฑ์การประเมิน ตามคู่มือการประเมิน/คัดกรอง ของกรมการแพทย์ (เล่มสีเขียว-เทา) การคัดกรองโรคตา มีวิธีการคัดกรองเพื่อแยกโรคต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม แต่ปี 2558 เน้นโรคต้อกระจกhttps://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7X3ctREJXYmNaV28/view?usp=sharing
>> แผนการทำงานโครงการคัดกรองและผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก จ.ศรีสะเกษ ปี 2558
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7YkFyd091bk9vVlE/view?usp=sharing
>> แบบประเมินการจัดระบบบริการแก่ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน รูปแบบGeriatric Center จ.ศรีสะเกษ ปี 2558
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7WEd1Q211MXRBeDA/view?usp=sharing

คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ 
1. การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิด โรคเบาหวาน ควานดันโลหิตสูง และผู้ที่มีภาวะอ้วน
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7cWlRcG5JaHVEMHc/view?usp=sharing

2. การคัดกรองสุขภาวะทางตา
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7TzFqZExMdjI4ZFE/view?usp=sharing

3. การประเมินการมองเห็นSnellen Chart
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7TmkzWFdSQmpNNk0/view?usp=sharing

4. การทดสอบสภาพสมอง : Abbreviated Mental Test (AMT)
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7dnRoVGFOTVBjakE/view?usp=sharing

5. การคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คําถาม(2Q)
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7QXQ2YU9yaG5yZTg/view?usp=sharing

6. การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7SE50NTQzd3Ixb00/view?usp=sharing

7. การคัดกรองภาวะหกล้ม :Timed Up and Go Test (TUGT)
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7YjJqcWxFckRPMTA/view?usp=sharing

8. การคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะ
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7MjVkUlRkSzRvUEk/view?usp=sharing

9.การคัดกรองภาวะโภชนาการ : ดัชนีมวลกาย
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7OVNRejZsemdtSjQ/view?usp=sharing

10.การประเมินปัญหาการนอน
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7Y3ZVMHJ6YjhGN3M/view?usp=sharing

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ข้อมูลรายงานงานคนพิการ ปี 2558
>>  ข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ แยกตามประเภทความพิการ ปีงบฯ2558
>>  รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการฯ2558
OK ข้อมูลการสำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - 2558
OK # แบบฟอร์มสำรวจสถานการณ์อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการของคนพิการขาขาดในประเทศไทย 

แนวทางการดำเนินงานกลุ่มคนพิการ ปี พ.ศ. 2558
>> คนพิการขาขาด https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7dDVkVDlCcEdGZGc/view?usp=sharing
>> คุณภาพชีวิตคนพิการhttps://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7ZkFMZTl1WXBWNlk/view?usp=sharing
>> สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการhttps://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7a2p3QzdySnlsNXc/view?usp=sharing
>> หลอดเลือดสมองระดับ 3https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7UzN0a3BzSG9VR1U/view?usp=sharing
>> KPI ระดับเขต https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7WExWeDNqTDI3Uk0/view?usp=sharing
>> แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (กระทรวงสาธารณสุข)https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7UVk5blVsdGxmY0U/view?usp=sharing

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
>> แบบประเมินตนเองงานอนามัยสิ่งแว้ดล้อม เพื่อเตรียมรับแรงกิ้ง 1/2558
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y_PthPogy1h57RIUIzuGe-fXUyD6GYfwkZroMzEj6RQ/edit?usp=sharing
>> รายงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (HWP) ประจำปี 2558 รอบนี้ให้ประเมินลงในช่อง...ครั้งที่ 2 ...นะครับ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AGPO_27VruMYUhWCWHQ8inGOvFP15QGX8s6XiWj9U0/edit?usp=sharing
>>  แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit?usp=sharing

ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดสรรสติกเกอร์(WC OK) ให้ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อให้หน่วยงาน/หรือเจ้าของห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานHAS และเป็นห้องน้ำสะอาด ได้มาตรฐาน พร้อมบริการนักท่องเที่ยว บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
56 ปรือใหญ่
68 สำโรงตาเจ็น
70 กฤษณา
65 โคกเพชร
49 ตะเคียนบังอิง

รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2558
# สสอ.ขุขันธ์                # 56 ปรือใหญ่                     # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์               # 57 ปรือคันตะวันออก      # 67 บ่อทอง
48 โคกโพน                 #58 ทับทิมฯ 06                # 68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง         # 59 หนองลุง                   # 69 นาก๊อก
50 จะกง                      # 60 สมบูรณ์                     # 70 กฤษณา
51 ใจดี                        # 61 หัวเสือ                       # 71 วิทย์
52 กันจาน                   # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก     # 72 ตรอย
53 อาวอย                    # 63 กวางขาว                  # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า              # 64 คลองกลาง               # 74 โนน
55 ขนุน                       # 65 โคกเพชร

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ตรวจคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม>> ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของแฟ้ม Person ถูกต้องไม่น้อยกว่า 95 % ( รพ.สต. ตรวจสอบจากข้อมูล แฟ้ม Person ตรวจสอบ เลขบัตรประชาชน, ว.ด.ป เกิด,สัญชาติ,อาชีพ,การศึกษา,เพศ,typearea ตามโปรแกรมตรวจสอบในหน้าเว็บ ตรวจสอบข้อมูลประชากร http://203.157.165.111/oppp57
>> จำนวนหมู่บ้านถูกต้อง เทียบกับข้อมูลมหาดไทย
>> การบันทึกแฟ้มบริการเป็นปัจจุบัน
>> รุ่น Software Datacenter updtate เวอร์ชั่นล่าสุด 100 %
งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
>> แบบประเมินตนเองงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(จัดแฟ้มตามเกณฑ์นี้)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x3TdOVN639BAlTfRM-ICkxJEOZ8P3bBspENne3ctff4/edit?usp=sharing

แฟ้มจริยธรรม ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2558
# สสอ.ขุขันธ์                # 56 ปรือใหญ่                     # 66 ปราสาท
# 30 ร.พ.ขุขันธ์               # 57 ปรือคันตะวันออก      # 67 บ่อทอง
# 48 โคกโพน                 #58 ทับทิมฯ 06                # 68 สำโรงตาเจ็น
# 49 ตะเคียนบังอิง         # 59 หนองลุง                   # 69 นาก๊อก
50 จะกง                      # 60 สมบูรณ์                     # 70 กฤษณา
# 51 ใจดี                        # 61 หัวเสือ                       # 71 วิทย์
# 52 กันจาน                   # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก     # 72 ตรอย
53 อาวอย                    # 63 กวางขาว                  # 73 นิคมซอยกลาง
# 54 หนองคล้า              # 64 คลองกลาง               # 74 โนน
# 55 ขนุน                       # 65 โคกเพชร

>> กรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนรักษาศีล 5  ออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขที่ลิงก์  http://core.sila5.com/sila/web/index

>> ตรวจสอบรายชื่อรพ.สต.ที่กรอกแล้วที่ลิงก์  http://core.sila5.com/report/web/getSilaReport11/project_type/9

>> ดาว โหลดไฟล์ใบสมัครฯเพื่อพิมพ์ให้จนท.และบุคลากรทุกคนในรพ.สต.กรอกด้วยลายมือตน เองแล้วรวบรวมไว้ในแฟ้มงานจริยธรรมของหน่วยงาน รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อรับแรงกิ้ง 2/2558 โดยคลิกขวาที่กลางภาพใบสมัครด้านล่างนี้ แล้วคลิก Save image as เพื่อนำไฟล์ที่ Saveเรียบร้อยแล้วนำไปพิมพ์ที่เครื่องปรินท์ต่อไป

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.006/ว.3069 ลง 17 ก.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขลงนามในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


งานผู้สูงอายุของปี 2557
OK เกณฑ์ประเมินตนเองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7
OK ข้อมูลรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557 ล่าสุด(ก.ค.2557)
OK รายชื่อภาคีเครือข่ายการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน อำเภอขุขันธ์ 2557 คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายชื่อเพิ่มเติม
OK ข้อมูลส้วมนั่งราบสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในสถานบริการเชิงประจักษ์ทั้ง 28 แห่ง ผ่านเกณฑ์ HAS 16 ข้อ + Green
OK ASEAN(คลิกไปทำรายงานครั้งที่ 2 ก่อน ก.ย.57) (ติดตามตรวจสอบและเก็บภาพโดย อ.สุเพียร)

OK # ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดสำรวจข้อมูลคลังปัญญาในพื้นที่รับผิดชอบของท่านโดยเน้นท่านที่มีบทบาทหลักในชมรมผู้สูงอายุในสังกัด รพ.สต.ของท่าน จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อจัดทำทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุในระดับจังหวัดศรีสะเกษต่อไป โดยขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจและกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่.................... 2557 พร้อมนี้ขอภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด้วย 1 ภาพ(ถ่ายจากล้องโทรศัพท์ก็ได้...นะครับ)

***กรอกรายงานการสำรวจที่ฟอร์มนี้ ครับ
*** ตรวจสอบผลการกรอกข้อมูลที่ลิงก์นี้ ครับ

# อย่าลืม...! การดำเนินงานผู้สูงอายุปี 2557 มีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ
1. องค์ประกอบการดำเนินงาน “ อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว” (ด้านผู้สูงอายุ) ประกอบด้วย
    1) ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์
    2) มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 20
    3) มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน อย่างน้อยร้อยละ 20

2. องค์ประกอบการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2557
    1)มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ( Barthel Activities of Daily Living:ADL )
    2) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้อายุคุณภาพ
    3) มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
    4) มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)โดยบุคลากรสาธารณสุข
   5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
   6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)
   7) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของปีที่ผ่านมา
OK แบบสำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ แยกตามประเภทความพิการ ปีงบฯ2557
OK ผลการสำรวจข้อมูลคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557
OK ทะเบียนคนพิการอำเภอขุขันธ์ที่มารับเครื่องช่วยฟังที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปี 2552-ปัจจุบัน
OK ข้อมูลเพื่อการคัดกรองคนตาบอดเข้ารับการอบรมโครงการไม้เท้าขาว ปี 2557 
OK ฐานข้อมูลผู้พิการล่าสุด ณ 22 ก.พ.2556 จาก สปสช. ซึ่งแต่ละ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ได้เคยร่วมกันสำรวจเมื่อ 19-21 ก.พ.2556ที่ผ่านมา พร้อมสรุป(Pivot)ข้อมูลแยกรายตำบลและหมู่บ้านให้ด้วย เพื่อไว้ใช้งานดูแลชาวบ้านอำเภอขุขันธ์ที่เป็นคนพิการได้อย่างคล่องตัว
*******************************************************************************
หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบสำรวจสถานการณ์อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการของคนพิการขาขาด
# เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ สสจ.ศก.
# ดาวน์โหลดโปรแกรมคนพิการ ปี ๒๕๕๒ [แก้ไขล่าสุด 27/07/52]

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของปีที่ผ่านมา
OK สเปคเซิร์ฟเวอร์ของDataCenterคปสอ.ขุขันธ์ ตรวจสอบ ณ วันที่ 16 ต.ค. 2557
OK # ผลสำรวจการเชื่อมโยงอินเตอร์เนตในหน่วยบริการโดยงานไอที สสจ.ศรีสะเกษ (22 - 30 ก.ค. 2557)
OK # ข้อมูลผู้รับผิดชอบงานไอทีประจำ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปี 2557

อื่นๆ
ทดสอบ

การสำรวจรายชื่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตายาว ของอำเภอขุขันธ์ ปี 2553

ด้วย อำเภอขุขันธ์ โดยนายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์
ขอความร่วมมือสถานีอนามัย/ร.พ.สต.ทุกแห่ง สำรวจประชาชน/ผู้สูงอายุ
ที่มีสายตายาว (Presbyopia) ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสถานบริการ
ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอขอรับการสนับสนุน
แว่นเลนส์บวก(plus lens) สำหรับผู้สูงอายุที่มีสายตายาวในภาพรวม
ของอำเภอขุขันธ์ต่อไป ดังนั้น สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือให้
สถานีอนามัย/ร.พ.สต.ทุกแห่ง กรอกข้อมูลผ่านฟอร์มออนไลน์ ตามลิงค์
ข้างล่างนี้ ส่งให้สสอ.ขุขันธ์ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2553 นี้นะครับ


>> ดาวน์โหลดแผ่นวัด/ทดสอบสายตาระยะที่ใกล้(Near Card)
...เป็นต้นฉบับมาตรฐาน A4 พิมพ์แล้วคมชัด...ในรูปแบบของไฟล์MS Publisher2003
สำหรับพิมพ์แจก อสม.คนละแผ่น เพื่อช่วยคัดกรองในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

>> ดาวน์โหลดแบบสำรวจประชาชน/ผู้สูงอายุสายตายาวรายหมู่บ้าน
...ในรูปแบบของไฟล์MS Excel2003 สำหรับพิมพ์แจก อสม.คนละแผ่น
เพื่อใช้บันทึกผลการคัดกรองสายตาประชาชน/ผุ้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
ในหมู่บ้าน

>> กรอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสายตายาวของอำเภอขุขันธ์ที่นี่
(หมดเขตกรอกฯ แล้วครับ ขอบคุณมากครับ)
...กรอกข้อมูลที่ได้คัดกรองสายตาของประชาชน/ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 50 ขึ้นไป
จาก อสม.แต่ละหมู่บ้านมาส่งให้เจ้าหน้าที่

>> ตรวจสอบผลงานการสำรวจประชาชน/ผู้สูงอายุสายตายาว ที่นี่

ในคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มักมีปัญหาเรื่องมองใกล้ไม่ชัด จากการที่เลนส์ตา
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้น เลนส์จะแข็งขึ้น รวมทั้งกล้ามเนื้อในตา
มีการอ่อนกำลังลง ทำให้ความสามารถในการเพ่ง (accommodation)
น้อยลงไป จึงมองใกล้ไม่ชัด เวลาอ่านหนังสืออาจต้องเหยียดแขนให้หนังสือ
อยู่ห่างออกไป หรือหากให้อ่านแผ่นทดสอบที่ระยะใกล้ จะอ่านตัวเลขแถว
20/20 หรือ J1 ไม่ได้ ภาวะนี้เรียกว่า “สายตายาวตามวัย”หรือ
“presbyopia” ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการให้ใส่แว่นเลนส์บวก (plus lens)

การวัดระดับสายตาที่ระยะใกล้ (Near visual acuity)
ทดสอบได้โดยการใช้แผ่นทดสอบที่ระยะใกล้ (Near card) ให้ผู้ป่วย
อ่านที่ระยะ 33 เซนติเมตร (หรือ 14 นิ้ว) ซึ่งเป็นระยะทำงานบนโต๊ะ
(working distance) ทั่วไปนั่นเอง โดยบนแผ่นป้ายจะมีตัวเลข หรือ
ตัวอักษรที่มีขนาดลดหลั่นกันเหมือนบน Snellen chart นั่นเอง
ในแต่ละแถว จะมีเลขกำกับ โดยอาจเป็นเลขที่เทียบเท่ากับ Snellen VA
เช่น 20/100 ....20/20 หรือ Jaeger’s type เช่น J10,
J9....J1 หรือบางครั้งอาจจะมีตัวหนังสือเป็นประโยคให้ผู้ป่วยอ่าน ฯลฯ

สายตายาว (Hyperopia) คืออะไร?

สายตายาวส่งผลให้มองเห็น วัตถุที่อยู่ในระยะใกล้ไม่ชัดเจน กระจกตาโฟกัสแสงด้านหลังจอประสาทตา

แทนที่จะโฟกัสที่จอประสาทตาพอดี ทำให้การมองเห็นในระยะใกล้ไม่ชัดเจน

ลักษณะ (Signs) และอาการ (Symptoms)

>> วัตถุที่อยู่ระยะใกล้พร่ามัว

>> หยีตามองภาพ

วิธีการแก้ไขอาการสายตายาว

>> ใส่แว่นตาเพื่อปรับการมองเห็นในระยะใกล้ให้ชัดเจน

สายตาคนสูงอายุ (Presbyopia) คืออะไร?

สาย ตาคนสูงอายุ (สายตายาว) ส่งผลต่อการมองเห็นในระยะใกล้ แสงที่ผ่านกระจกตาเลนส์ตา

เกิดการหักเหทำให้ภาพโฟกัสที่ด้านหลังของจอประสาท ตา ทำให้จอประสาทตาและสมองรับภาพ

ที่ถูกพร่ามัว ผิดรูป

ลักษณะ (Signs) และอาการ (Symptoms)

>> วัตถุที่อยู่ระยะใกล้พร่ามัว

>> หยีตามองภาพ

วิธีการแก้ไขอาการสายตาคนสูงอายุ

แก้ไขโดยการใช้เลนส์สายตา (แว่นตาหรือคอนแทคส์เลนส์)

>> ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดระดับสายตาจากจักษุแพทย์ที่นี่

ส้วมสถานบริการสาธารณสุขตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์แรงกิ้ง รอบที่ 1/2553

1. ควรมีพัดลมติดผนังห้องส้วมเพื่อการระบายอากาศที่ดี2. ควรจัดให้มีที่นั่งสามขา สำหรับผู้พิการ ด้วยในกรณีไม่มีส้วมชักโครก3. ควรจัดให้มีกระดาษทิชชู /กระดาษชำระไว้ในห้องส้วมด้วย4. ควรจัดให้มีการตรวจการทำความสะอาด โดยจัดทำเป็นตารางตรวจ 2 ช่วงทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย และให้ติดรูปผู้ทำความสะอาดและผู้ตรวจเอาไว้ด้วย


ขอขอบคุณผู้นิเทศจากจังหวัดฯ คุณธีรบูลย์ รัชตวิมลรัตน์ ที่ให้คำชี้แนะที่ดี
ขอขอบคุณนายแบบส้วมฯ คุณบริญญา รัตนพันธ์ ที่เอื้อเฟื้อภาพ
 Aging Health Data