"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข( Ranking )
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ2565
ที่ได้มอบหมายให้ นายสุเพียร คำวงศ์ รับผิดชอบ ดังนี้
ลำดับรหัส KPIตัวชี้วัดทีมงาน สสอ.รพ.ขุขันธ์
16101016(6) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชนสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
(6.1) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
(6.2) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care; LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์สุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
- ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ตามเกณฑ์สุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
- ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาต้อกระจกสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
17101017(7) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับการ ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
20101020(59) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสุเพียร คำวงศ์สนั่น เทียนทอง
35101035(5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Planสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
36101036(7.1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
(7.2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุสุเพียร คำวงศ์สมจันทร์ บัวเขียว
47101047(28) ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning)ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพสุเพียร คำวงศ์อังคณาลักษณ์ แสวงดี

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์. Ranking 2565. Retrieved March 14, 2022, from Google Docs website: https://bit.ly/36f9eEn

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ที่แจ้งให้ Cmปฏิบัติการทุก รพ.สต.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูและเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (online) รุ่นที่ 1 ประชุมทางไกล Web Conference ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 10เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

         1.1 รับชมย้อนหลัง...บรรยาย การดำเนินงานตำบล LTC และการบริหารจัดการเงินกองทุนLTC ในเขตสุขภาพที่ 10  โดย อ.สิทธวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ สปสช.เขต ๑๐ 
หมายเหตุ 
@ คลิปนี้ดูได้เฉพาะผู้คลิกชมผ่านลิงก์นี้เท่านั้น ไม่ได้เผยแพร่สาธารณะ 
@ การขอรหัสเข้าใช้งานโปรแกรมLTC หรือรีเซตรหัสใหม่(กรณีรหัสล็อค) โปรดแจ้ง ชื่อสกุล หน่วยงาน(ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) เลขปชช. มือถือ อีเมล โดยแอดไลน์ หรือ ติดต่อ คุณอัชชาวี เขียวสด(น้องแตงโม) มือถือ : 0616911555(line id) อีเมล์ : atchawee.k@nhso.go.th

          1.2 รับชมย้อนหลัง...บรรยาย การประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ในผู้สูงอายุ และการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพภายใต้เนื้อหาสมุด บันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และบรรยาย การแก้ปัญหาในการเขียน Care Plan ในโปรแกรม3 C โดย อ.วรรณภา อินต๊ะราชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

              1.3 รับชมย้อนหลัง...บรรยาย เรื่อง เหตุผลและความจำเป็นของการประเมินคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ และ การใช้เครื่องมือการประเมินศัดกรองผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๕ และแนวทางการดูแลส่งต่อ  โดย นางนิติกุล ทองน่วม นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และคณะ

 ดาวน์โหลดสไลด์การประชุมฯเมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2564 คลิก 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งจนท.ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพลงทะเบียนเข้าใช้งานHEALTH TEMPLE
 โปรแกรมระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี 2565 คลิก 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ คลิก  
 แบบฟอร์มลงทะเบียน อสว. 
คลิก 
        รับชมย้อนหลัง...การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐากออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. Hosted by : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้เร่งรัดดำเนินการแจ้งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางในแอปพลิเคชัน พ้นภัย ในเขตรับผิดชอบ ให้ครบถ้วน
เรียน  ผอ.รพ.สต. / จนท.ผู้รับผิดชอบงานคนพิการ ทุกแห่ง
     - เพื่อโปรดทราบและเร่งรัดดำเนินการ
     - สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากท่าน แจ้งอสม. หมอคนที่ ๑ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมอคนที่ ๒ และเครือข่าย เร่งรัดดำเนินการแจ้งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางในแอปพลิเคชัน "พ้นภัย ในเขตรับผิดชอบ ให้ครบถ้วน เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล จากภาคีเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้นในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต  และเพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันในแผนเผชิญเหตุ

ที่มา : ที่ ศก 0032.015/ว1218 ลว 2 มี.ค. 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดแจ้งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบ แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย 
หมายเหตุ : 
1. ข้อมูลการแจ้งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" อำเภอขุขันธ์(ล่าสุด ณ 7 มีนาคม 2565) คลิก https://bit.ly/3Cj8jyy
2. วิธีการระบุตำแหน่งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในApplication  #พ้นภัย  คลิก https://youtu.be/k-S4Odgu0IE

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

‌‌1. นายสุเพียร  คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมประชุมแทน : คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมรับฟังการนำเสนอและพิจารณาแผนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan )ปี 2564 ณ  อบต.กันทรารมย์  โดย รพ.สต.บ่อทอง จำนวน 10 ราย  เป็นเงิน 60,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี 
      🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายสรวย ศรีสุวรรณ์ นายก อบต.กันทรารมย์  ปลัด อบต. และคณะอนุกรรมการฯ โดยเฉพาะ ผอ.รพ.สต.โคกโพน ,ผอ.รพ.สต.บ่อทอง และ ทีมงานคณะเจ้าหน้าที่ CM และCGทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ ทุกท่านคือ กำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน...ครับ
ขอบคุณภาพ/ข่าว : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ,21 ก.พ. 2565.

2. นายสุเพียร  คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ออกแบบระบบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธี ATK อำเภอขุขันธ์ ดังนี้
          กรอกแบบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธี ATK อำเภอขุขันธ์ คลิก https://bit.ly/3tZsnSU
                ตรวจสอบรายงานฯ
                1. แยกราย รพ.สต. คลิก https://bit.ly/3JeShZj
                2. แยกรายตำบล คลิก https://bit.ly/3taaBgD
                3. แยกตามวันที่เก็บตัวอย่างATK 
                                             คลิก https://bit.ly/3MPduLH
                4. แยกแยกตามสาเหตุการติดเชื้อ 
                                             คลิก https://bit.ly/3i5h6eb
                5. แยกกลุ่มวัยที่ต้องดูแล 5 กลุ่มวัย 
                                             คลิก https://bit.ly/3I59dQN