"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561

การประชุมการดำเนินงานตำบลLTCสำหรับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานฯทุกตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) บรรลุผลเกิดประโชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย Long Term Care ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ช่วงภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ได้รับเกียรติจาก นายจำนันต์  ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผอ.รพ.สต.ละ 1 ท่าน / จนท.ที่ทำหน้าที่เป็น Care Manager 1 ท่าน ,นายก อบต. 1 ท่าน /จนท.อบต.ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับตำบล LTC 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูภาพถ่ายการประชุมฯ เพิ่มเติม คลิก

เกณฑ์การประเมินตำบลLTCอัพเดท19มิ.ย.2561 คลิก 
แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพอัพเดทล่าสุด19มิ.ย.2561 คลิก
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการประเมินตำบล LTC โดยกรรมการระดับจังหวัดฯอัพเดทล่าสุด19มิ.ย.2561 คลิก 
 ชุดเอกสารที่ 3 - แบบบันทึกรายงาน CG_จากตำบลกุง-ศิลาลาดอัพเดทล่าสุด19มิ.ย.2561คลิก
 ชุดเอกสารที่ 4 - เอกสารแนบขอเบิกเงิน_จากตำบลกุง-ศิลาลาดอัพเดทล่าสุด19มิ.ย.2561 คลิก
 Powerpoint-LTCภาพรวมอำเภอขุขันธ์ 13 มิ.ย.2561เอกสารPDF คลิก ,เอกสารPPT คลิก

 ตัวอย่างการนำเสนอตำบลLTCหนองบัวดง-มิย2561 เอกสารPPT คลิก

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับ Care Manager รพ.สต.(CM) และ อปท./อบต.เข้าไปยืนยันสิทธิ์รับเงิน LTC คลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้
หมายเหตุ
         หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี โทร. 045-240591 ต่อ 5216 โทรสาร 045-255393 หรือติดต่อ นายศรชัย  ผลจันทร์  โทร.098-2797699 อีเมล : sornchai.p@nhso.go.th 

 ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับ Care Manager รพ.สต.(CM) เข้าไปเขียน Care Plan ออนไลน์  คลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้
 เข้าไลน์กลุ่ม LTCอำเภอขุขันธ์  
เอกสารดำเนินงานเกี่ยวกับตำบลLTCพร้อมใช้จาก ต.ห้วยเหนือ

 ขั้นตอนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)เบื้องต้น  คลิก

ชุดเอกสารที่ 1- ตั้งอนุกรรมการLTCและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก

ชุดเอกสารที่ 2 - ตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก

 คู่มือ LTC2559  คลิก

 แนวทางดำเนินการLTC 2559  คลิก

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  คลิก

 ประกาศ สปสช หลักเกณฑ์ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและพิการ 2560 คลิก

 ตัวอย่างรูปภาพประกอบกิจกรรมการเยี่ยมโดยสหสาขาวิชาชีพ
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
 คลิก

 ตัวอย่างภาพนำเสนอLTC-ผู้สูงอายุต้นแบบ  คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. กำหนดออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงาน LTC : Long Term Care ตำบลโสน วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
     ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษโดย สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพตำบลที่มีระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน ให้ตำบลที่เข้าร่วมโครงการLong Term CareสามารถบริหารจัดการกองทุนLong Term Care และสามารถเบิกจ่ายได้ โดยกำหนดออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2561 สำหรับอำเภอขุขันธ์ มีตำบลโสน เป็นตัวแทนอำเภอขุขันธ์ ในการรับการประเมินฯในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ช่วงภาคเช้า(09.00-12.00 น.)  ขอความร่วมมือผอ. รพ. สต. หรือผู้รับผิดชอบงานLTC ทุกรพ. สต. เข้าร่วมให้กำลังใจโดยพร้อมเพียงกัน 

        สำหรับกิจกรรมและรูปแบบการติดตาม
        1) เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานตำบลที่มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) 

        2) ลงพื้นที่ในตำบลที่อำเภอกำหนด และให้นำเสนอในภาพรวมการบริหารจัดการระดับอำเภอ(ไม่เกิน 8 นาที) ก่อนที่จะเสนอในภาพตำบล(ไม่เกิน 12 นาที) 
        3) หลังจากนั้นติดตามการดำเนินการตามเกณฑ์ 10 ข้อของเกณฑ์ตำบลLong Term Care ใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที
        4) สรุป การเยี่ยม ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

หมายเหตุ  
 เกณฑ์ประเมินตำบล LTC คลิก http://www.ssko.moph.go.th/news2/get_file.php?id=3417  รายละเอียดไฟล์ภายใน ดังภาพด้านล่างนี้

ที่มา :
ที่ ศก 0032.007/ว7548 ลง 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอส่งแผนเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานตำบลLong Term Care

- ที่ ศก 0032.007/ว 2274 ลง 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานตำบล
Long Term Care

2. การประชุมการดำเนินงานตำบลLTCสำหรับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานฯทุกตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึีงพิง (Long Term Care)   เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) บรรลุผลเกิดประโชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย Long Term Care ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ช่วงภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ละ 1 ท่าน ,จนท.ที่ทำหน้าที่เป็น Care Manager 1 ท่าน ,นายก อบต. 1 ท่าน และ จนท.อบต.ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับตำบล LTC 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ  

 ชุดเอกสารที่ 1- ตั้งอนุกรรมการLTCและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก
 ชุดเอกสารที่ 2 - ตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิก


3. คปสอ.ขุขันธ์ โดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ขอบคุณ ผอ.รพ.สต. และจนท.ทุก รพ.สต.ที่เข้าร่วมเป็นกำลังใจในการเยี่ยมเสริมพลังตำบลส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care(LTC) และคัดเลือกประเมินผลงานดีเด่นด้านผู้สูงอายุระดับเขตประจำปี 2561 ณ อำเภอขุขันธ์ โดยมี ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ เป็นตัวแทนรับการประเมินฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ...ประสบความสำเร็จและผ่านไปด้วยดี

วัตถุประสงค์
1. เยี่ยมเสริมพลังตำบลในเขตสุขภาพที่ 10 ที่เข้าร่วมโครงการตำบลส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( long term care) ปี 2559 - 2561
2. คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดี 100 ปี ชีวีมีสุข ชมรมผู้สูงอายุตำบลLTC CM CG และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขตประจำปีงบประมาณ 2561

พื้นที่เป้าหมาย
 10 ตำบลโดยจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ให้ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีจังหวัดละ 2 ตำบล
 

หมายเหตุ 
  # เกณฑ์ประเมินผลงานดีเด่นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ระดับเขตปี 2561 คลิก 

4. โปรแกรม เวปไซต์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตำบลLTC

    1. เอกสารติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

 ไฟล์นำเสนอ&เอกสารการประชุมฯ https://drive.google.com/drive/folders/10j5JBdxaieepImUjdCVidI-UgQq5B-1J?usp=sharing


  2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager ,  Care giver และการใช้งานโปรแกรม Care plan เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้โปรแกรมแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับอำเภอ จังหวัด และ care Manager ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ LTC เมื่อวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจิตตสปาสาม  โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ศูนย์อนามัยเขต10 http://ltc.anamai.moph.go.th/ 

 Long Term Care สปสช. http://ltc.nhso.go.th
                        <<>>
การใช้โปรแกรมลงทะเบียนผสอ-ปี 2561 Long Term Care สปสช.
https://drive.google.com/file/d/17pdvk5RTFm361iYtrSInviEJApScngVQ/view?usp=sharing

  (1) เอกสารแนวทางการใช้งานระบบจัดทำ Care plan https://drive.google.com/file/d/1ny-d-2_7MIBdfvSNb93N-DCK6gHk6-Ir/view?usp=sharing

  (2) แนวทางการขึ้นทะเบียน-CM-CG-สำหรับ-CM  https://drive.google.com/file/d/1y5S48fkmcqfuq9QeAHlL-Wy5izvUC95r/view?usp=sharing


ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว1675 ลง 11 เม.ย. 2561 เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม  การใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager ,  Care giver และการใช้งานโปรแกรม Care plan