"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒

 ไฟล์เอกสารการอบรมฯ
แบบประเมินการฝึกทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง
ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ (เขมจิรา วิลาวรรณ-25620620)
โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (อิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์-25620620)
โรคตาในผู้สูงอายุ (รัฐนินทร์ บุญใส-25620620)
ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาล (สายยนต์ แหวนเพชร-25620621)
การดูแลผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน (เพ็ญทิวา สารบุตร-25620621)
ยาในผู้สูงอายุ (สิริพร  ศรีอินทร์-25620627)


 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง)  ต้นฉบับไฟล์เวิร์ด คลิก

 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) ต้นฉบับ กศน.อำเภอขุขันธ์ คลิก

 รายชื่อCare Giver(Cg) จำนวน 30 คน อบรมที่ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ กศน.อำเภอขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2562 คลิก

 กำหนดการและตารางอบรมโครงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2562 ต้นฉบับPDF คลิก
 

 แบบกรอกรายชื่อวิทยากรการอบรมฯเพื่อจัดทำใบประกาศ/เกียรติบัตรฯ คลิก  ตรวจสอบรายชื่อที่กรอกเข้ามาแล้ว คลิก

 คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง คลิก

25620620-หนังสือเชิญผู้รับผิดชอบงาน LTC ทุกรพ.สต.ร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ คลิก

 ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมฯ
วันที่ 20 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 21 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 24 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 25 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 26 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 27 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 28 มิถุนายน 2562  คลิก
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 คลิก

 ประมวลภาพกิจกรรมการออกฝึกงานฯ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  คลิก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  คลิก
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  คลิก แบบทดสอบออนไลน์ก่อน-หลังการอบรมฯ ตรวจคะแนน 

วาระการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


๑ สสจ.ศก.แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-HIP ปี ๒๕๖๒ ที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล


๒. สสจ.ศก. แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ และการจัดสรรวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากร ปี ๒๕๖๒ รพ.ขข. ได้รับจัดสรร ๓๖๗ ราย


งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

๑. งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ๑๓ มิย. ๖๒ ณ รร.พรหมพิมาน

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ
งานจาก ศูนย์อนามัย เขตสุขภาพที่ 10 และ สสจ.ศรีสะเกษ
1.แบบประเมิน ใหม่
  แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุอัพเดทใหม่ล่าสุด ณ วันนี้ คลิก
  แบบประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง 2559) คลิก
  แบบสรุปการประเมินตนเองเพื่อการประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ศอ. 10 อุบลราชธานี คลิก
  แบบสรุปให้คะแนนเกณฑ์การประเมินรับรองตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ศอ.10 อุบลราชธานี คลิก
2. การใช้โปรแกรม LTC สปสช. โดย นายสิทธวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี (24 พฤษภาคม 2562)
งานจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ฝากแจ้งมา...
ต่อไป...การผลิด CG น่าจะเป็นงานของ อปท.แล้ว...นะครับ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของ อปท.นั้นๆ  ดู...#ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย2562 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  คลิก
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  คลิก
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ คลิก

สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก

ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก

ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก

 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1.แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ออนไลน์  
      สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง คัดลอกลิงก์แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ออนไลน์ เพื่อการประเมินตนเองของวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ปี 2562 ส่งต่อให้อสว.แต่ละวัด ได้กรอกแบบประเมินตนเองฯ และกระตุ้นการพัฒนาวัดทุกแห่งในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ให้ได้มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพต่อไป

QR-code กรอกแบบประเมินวัดฯ
QR-code ดูผลประเมินวัดฯ

งานดูแลคนพิการ
1.โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุปี 2562
           ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ของมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ประจําปี ๒๕๖๒ และขอให้สํารวจรวบรวมข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบที่ประสบกับสภาวะปัญหาความพิการแต่กําเนิด  และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้ น้ําร้อนลวก และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ขอให้แจ้ง ความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยมูลนิธิ พอ.สว. จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่าง ดําเนินโครงการตามสิทธิ์ที่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จะได้รับ ซึ่งจะต้องจัดส่งข้อมูลให้มูลนิธิ พอ.สว.ภายใน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อมูลนิธิ พอ.สว.จะได้ดําเนินการต่อไป
         ขอขอบคุณ รพ.สต.กวางขาว ที่ได้ลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาแล้ว

       
           สำหรับ ระยะเวลาดำเนินการ ครั้งที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒(1)
              ตรวจสอบรายชื่อฯ(2)  คลิก

ที่มา: 
(1) ศก 0032.007/ว.2421 ลง 14 พ.ค. 2562 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันผ่าตัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการฯ 
(2) ศก 0032.007/ว.2038 ลง 23 เม.ย. 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ 

2. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสําเนาหนังสือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์แห่งชาติ ที่ สธ ๐๓๐๘ /ว.๓๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแจ้งแนวทางการขอรับการ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง(ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้การเข้าถึง บริการเป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็ว โดยสามารถดาวโหลดเอกสารดังกล่าวได้ทาง QR code หรือ Web Link ที่ปรากฏด้านล่างสําเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
Web Link : อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
 http://www.snmri.go.th/snmri_new/?p=478

ที่มา : ที่ ศก0032.013/ว 8448 ลง 24 พ.ค. 2562 สําเนาหนังสือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์แห่งชาติ ที่ สธ ๐๓๐๘ /ว.๓๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแจ้งแนวทางการขอรับการ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง(ฉบับปรับปรุงใหม่)


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
             สสจ. ศรีสะเกษ ขอเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูลบริการสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล jhcis รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างรายงานด้วยโปรแกรม i report ระดับต้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม เป็น 5 รุ่นๆละ 3 วัน (รุ่นละ 50คน) ณ ห้องฝึกอบรม KERNEL ชั้น 1 อาคาร Data center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักจากต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในURLในที่มาด้านล่างนี้ 
               ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ ที่ http://jhcis.moph.go.th/regisireport/

ที่มา: ที่ ศก 0032.011/2737 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้า รายงานด้วยโปรแกรม iReport ระดับต้น

1. สรุปผลงานOne Page เดือนเมษายน 2562
 
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์ 
หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก
2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***

หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ :
1 มิถุนายน 2562

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service)  คลิกตรวจสอบ
       ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***

หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ข้อมูล ณ วันที่
1 มิถุนายน 2562

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต.  คลิกตรวจสอบ
       ***ไม่ควรมีข้อมูลการการให้บริการPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***

ข้อมูล ณ วันที่  1 มิถุนายน 2562