"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ร่องรอยการทำงานของ อ.สุเพียรพ.ศ. 2558

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2558


วาระการประชุม 2557        วาระการประชุม 2556

# เดือนมกราคม 2557                                            # เดือนพฤษภาคม 2556
เดือนกุมภาพันธ์ 2557                                        # เดือนมิถุนายน 2556
เดือนมีนาคม 2557                                              # เดือนกรกฎาคม 2556
เดือนเมษายน 2557                                            # เดือนสิงหาคม 2556
เดือนมิถุนายน 2557                                            # เดือนกันยายน 2556
เดือนกรกฎาคม 2557                                          # เดือนตุลาคม 2556
#  เดือนกันยายน 2557                                           # เดือนพฤศจิกายน 2556
เดือนตุลาคม 2557                                              # เดือนธันวาคม 2556

เดือนพฤศจิกายน 2557

เดือนธันวาคม 2557

*******************************************
Ranking งานทีมหมอครอบครัว งานผู้สูงอายุ คนพิการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สสจ.ศก. รอบที่ 2/2558
*******************************************
แบบรายงานงานผู้สูงอายุ ปี 2558
รับแจ้งทางไลน์จากพี่เหน่ง แบบRanking งานดูแลผู้สูงอายุ รอบ 2/2558 ตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZebYw4lassaJqWfD9H1N5eueJlBMVwyw_f61LuGxr0/edit?usp=sharing 

หมายเหตุ-รอบ 2/2558 ไม่เอาเป็นเล่ม ให้กรอกตามแบบรายงานนี้ ให้เอาข้อมูลจาก ผสอ.1-3และข้อมูลสุขภาพประชาชน 5 โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ ด้านล่างนี้มากรอกลง ครับ

แบบรายงาน ผสอ.1-3และข้อมูลสุขภาพประชาชน 5 โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ
>> งวดที่ 2 เดือนสิงหาคม  2558  คลิกที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/165Lk8qmsB-0XpiSI_8lpicLM7V8UhZLxiAwnoTJqtjU/edit?usp=sharing
>> งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 คลิกที่นี่ 
>> แบบรายงานการดำเนินงานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก โครงการสาธารณสุขร่วมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน 2558  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c6ZZx7luqdgvAQAprPDU4OFrW1V-DYDLk3cE4_e6FDo/edit?usp=sharing

>>  การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2558 มีองค์ประกอบสำคัญ 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ (จัดรายละเอียดงานเข้าแฟ้มฯตามนี้)
    1)มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ( Barthel Activities of Daily Living:ADL )
    2) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้อายุคุณภาพ
    3) มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
    4) มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)โดยบุคลากรสาธารณสุข
   5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
   6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)
   7) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

>>  เกณฑ์ประเมินตนเองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7
>> รายชื่อภาคีเครือข่ายการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน อำเภอขุขันธ์ 2558 คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายชื่อเพิ่มเติม
>>  ข้อมูลรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2558 ล่าสุด(ส.ค.2558)
>> ข้อมูลส้วมนั่งราบสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในสถานบริการเชิงประจักษ์ทั้ง 28 แห่ง ผ่านเกณฑ์ HAS 16 ข้อ + Green
>> ข้อมูล อสม./อผส.ในชุมชนอำเภอขุขันธ์ ราย รพ.สต. ปี2558
หมายเหตุ
# กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๑ (ติดสังคม) หรือกลุ่มสีเขียว ประเมินได้ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพไม่ต้องการการพึ่งพา
# กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๒ (ติดบ้าน) หรือกลุ่มสีเหลือง ประเมินได้ 5 – 11 คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการพึ่งพาระดับรุนแรง ถึงปานกลาง
# และผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง) หรือกลุ่มสีแดง ประเมินได้ 0 – 4 คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะการพึ่งพา
# ดาวน์โหลดแบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน(Barthel ADL index) เป็นเอกสารชนิดพีดีเอฟ 1หน้าต่อคน...อัพเดทล่าสุด
# ดาวน์โหลดแบบสรุปข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(Activities of Daily Living:ADL) สำหรับExcel97-2003 , Excel2007-2010 
แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปี  2558
>> เกณฑ์การRankingงานผู้สูงอายุ ปี 2558  https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7am9nWEZibkFBaEE/view?usp=sharing 
>> แผนผฏิบัติงานและโครงการ งานผู้สูงอายุปี2558(PDF) https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7blR1RTBITFBkM2s/view?usp=sharing (
>> เป้าหมายการคัดกรองโรคในผู้สูงอายุ (ในครึ่งปีแรก 30%)https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dIK4MngLx_rFHZk4M51K4sUgITuTLoCgpsSqXignt4Q/edit?usp=sharing
>> แผนภูมิการดำเนินงาน การดูแลผู้สงอายุ ปี 2558https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7TEVudDdKNGRGRnM/view?usp=sharing
>> แนวทางการคัดกรองโรคตาในผู้สุงอายุ ยึดเกณฑ์การประเมิน ตามคู่มือการประเมิน/คัดกรอง ของกรมการแพทย์ (เล่มสีเขียว-เทา) การคัดกรองโรคตา มีวิธีการคัดกรองเพื่อแยกโรคต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม แต่ปี 2558 เน้นโรคต้อกระจกhttps://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7X3ctREJXYmNaV28/view?usp=sharing
>> แผนการทำงานโครงการคัดกรองและผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก จ.ศรีสะเกษ ปี 2558
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7YkFyd091bk9vVlE/view?usp=sharing
>> แบบประเมินการจัดระบบบริการแก่ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน รูปแบบGeriatric Center จ.ศรีสะเกษ ปี 2558
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7WEd1Q211MXRBeDA/view?usp=sharing

คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ 
1. การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิด โรคเบาหวาน ควานดันโลหิตสูง และผู้ที่มีภาวะอ้วน
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7cWlRcG5JaHVEMHc/view?usp=sharing

2. การคัดกรองสุขภาวะทางตา
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7TzFqZExMdjI4ZFE/view?usp=sharing

3. การประเมินการมองเห็นSnellen Chart
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7TmkzWFdSQmpNNk0/view?usp=sharing

4. การทดสอบสภาพสมอง : Abbreviated Mental Test (AMT)
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7dnRoVGFOTVBjakE/view?usp=sharing

5. การคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คําถาม(2Q)
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7QXQ2YU9yaG5yZTg/view?usp=sharing

6. การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7SE50NTQzd3Ixb00/view?usp=sharing

7. การคัดกรองภาวะหกล้ม :Timed Up and Go Test (TUGT)
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7YjJqcWxFckRPMTA/view?usp=sharing

8. การคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะ
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7MjVkUlRkSzRvUEk/view?usp=sharing

9.การคัดกรองภาวะโภชนาการ : ดัชนีมวลกาย
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7OVNRejZsemdtSjQ/view?usp=sharing

10.การประเมินปัญหาการนอน
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7Y3ZVMHJ6YjhGN3M/view?usp=sharing

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ข้อมูลรายงานงานคนพิการ ปี 2558
>>  ข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ แยกตามประเภทความพิการ ปีงบฯ2558
>>  รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการฯ2558
OK ข้อมูลการสำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - 2558
OK # แบบฟอร์มสำรวจสถานการณ์อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการของคนพิการขาขาดในประเทศไทย 

แนวทางการดำเนินงานกลุ่มคนพิการ ปี พ.ศ. 2558
>> คนพิการขาขาด https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7dDVkVDlCcEdGZGc/view?usp=sharing
>> คุณภาพชีวิตคนพิการhttps://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7ZkFMZTl1WXBWNlk/view?usp=sharing
>> สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการhttps://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7a2p3QzdySnlsNXc/view?usp=sharing
>> หลอดเลือดสมองระดับ 3https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7UzN0a3BzSG9VR1U/view?usp=sharing
>> KPI ระดับเขต https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7WExWeDNqTDI3Uk0/view?usp=sharing
>> แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (กระทรวงสาธารณสุข)https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7UVk5blVsdGxmY0U/view?usp=sharing

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
>> แบบประเมินตนเองงานอนามัยสิ่งแว้ดล้อม เพื่อเตรียมรับแรงกิ้ง 1/2558
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y_PthPogy1h57RIUIzuGe-fXUyD6GYfwkZroMzEj6RQ/edit?usp=sharing
>> รายงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (HWP) ประจำปี 2558 รอบนี้ให้ประเมินลงในช่อง...ครั้งที่ 2 ...นะครับ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AGPO_27VruMYUhWCWHQ8inGOvFP15QGX8s6XiWj9U0/edit?usp=sharing
>>  แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit?usp=sharing

ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดสรรสติกเกอร์(WC OK) ให้ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อให้หน่วยงาน/หรือเจ้าของห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานHAS และเป็นห้องน้ำสะอาด ได้มาตรฐาน พร้อมบริการนักท่องเที่ยว บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
56 ปรือใหญ่
68 สำโรงตาเจ็น
70 กฤษณา
65 โคกเพชร
49 ตะเคียนบังอิง

รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2558
# สสอ.ขุขันธ์                # 56 ปรือใหญ่                     # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์               # 57 ปรือคันตะวันออก      # 67 บ่อทอง
48 โคกโพน                 #58 ทับทิมฯ 06                # 68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง         # 59 หนองลุง                   # 69 นาก๊อก
50 จะกง                      # 60 สมบูรณ์                     # 70 กฤษณา
51 ใจดี                        # 61 หัวเสือ                       # 71 วิทย์
52 กันจาน                   # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก     # 72 ตรอย
53 อาวอย                    # 63 กวางขาว                  # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า              # 64 คลองกลาง               # 74 โนน
55 ขนุน                       # 65 โคกเพชร

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ตรวจคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม>> ความถูกต้อง สมบูรณ์ ของแฟ้ม Person ถูกต้องไม่น้อยกว่า 95 % ( รพ.สต. ตรวจสอบจากข้อมูล แฟ้ม Person ตรวจสอบ เลขบัตรประชาชน, ว.ด.ป เกิด,สัญชาติ,อาชีพ,การศึกษา,เพศ,typearea ตามโปรแกรมตรวจสอบในหน้าเว็บ ตรวจสอบข้อมูลประชากร http://203.157.165.111/oppp57
>> จำนวนหมู่บ้านถูกต้อง เทียบกับข้อมูลมหาดไทย
>> การบันทึกแฟ้มบริการเป็นปัจจุบัน
>> รุ่น Software Datacenter updtate เวอร์ชั่นล่าสุด 100 %
งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
>> แบบประเมินตนเองงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(จัดแฟ้มตามเกณฑ์นี้)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x3TdOVN639BAlTfRM-ICkxJEOZ8P3bBspENne3ctff4/edit?usp=sharing

แฟ้มจริยธรรม ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2558
# สสอ.ขุขันธ์                # 56 ปรือใหญ่                     # 66 ปราสาท
# 30 ร.พ.ขุขันธ์               # 57 ปรือคันตะวันออก      # 67 บ่อทอง
# 48 โคกโพน                 #58 ทับทิมฯ 06                # 68 สำโรงตาเจ็น
# 49 ตะเคียนบังอิง         # 59 หนองลุง                   # 69 นาก๊อก
50 จะกง                      # 60 สมบูรณ์                     # 70 กฤษณา
# 51 ใจดี                        # 61 หัวเสือ                       # 71 วิทย์
# 52 กันจาน                   # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก     # 72 ตรอย
53 อาวอย                    # 63 กวางขาว                  # 73 นิคมซอยกลาง
# 54 หนองคล้า              # 64 คลองกลาง               # 74 โนน
# 55 ขนุน                       # 65 โคกเพชร

>> กรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนรักษาศีล 5  ออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขที่ลิงก์  http://core.sila5.com/sila/web/index

>> ตรวจสอบรายชื่อรพ.สต.ที่กรอกแล้วที่ลิงก์  http://core.sila5.com/report/web/getSilaReport11/project_type/9

>> ดาว โหลดไฟล์ใบสมัครฯเพื่อพิมพ์ให้จนท.และบุคลากรทุกคนในรพ.สต.กรอกด้วยลายมือตน เองแล้วรวบรวมไว้ในแฟ้มงานจริยธรรมของหน่วยงาน รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อรับแรงกิ้ง 2/2558 โดยคลิกขวาที่กลางภาพใบสมัครด้านล่างนี้ แล้วคลิก Save image as เพื่อนำไฟล์ที่ Saveเรียบร้อยแล้วนำไปพิมพ์ที่เครื่องปรินท์ต่อไป

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.006/ว.3069 ลง 17 ก.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขลงนามในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


งานผู้สูงอายุของปี 2557
OK เกณฑ์ประเมินตนเองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7
OK ข้อมูลรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557 ล่าสุด(ก.ค.2557)
OK รายชื่อภาคีเครือข่ายการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน อำเภอขุขันธ์ 2557 คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายชื่อเพิ่มเติม
OK ข้อมูลส้วมนั่งราบสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในสถานบริการเชิงประจักษ์ทั้ง 28 แห่ง ผ่านเกณฑ์ HAS 16 ข้อ + Green
OK ASEAN(คลิกไปทำรายงานครั้งที่ 2 ก่อน ก.ย.57) (ติดตามตรวจสอบและเก็บภาพโดย อ.สุเพียร)

OK # ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดสำรวจข้อมูลคลังปัญญาในพื้นที่รับผิดชอบของท่านโดยเน้นท่านที่มีบทบาทหลักในชมรมผู้สูงอายุในสังกัด รพ.สต.ของท่าน จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อจัดทำทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุในระดับจังหวัดศรีสะเกษต่อไป โดยขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจและกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่.................... 2557 พร้อมนี้ขอภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด้วย 1 ภาพ(ถ่ายจากล้องโทรศัพท์ก็ได้...นะครับ)

***กรอกรายงานการสำรวจที่ฟอร์มนี้ ครับ
*** ตรวจสอบผลการกรอกข้อมูลที่ลิงก์นี้ ครับ

# อย่าลืม...! การดำเนินงานผู้สูงอายุปี 2557 มีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ
1. องค์ประกอบการดำเนินงาน “ อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว” (ด้านผู้สูงอายุ) ประกอบด้วย
    1) ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์
    2) มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 20
    3) มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน อย่างน้อยร้อยละ 20

2. องค์ประกอบการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2557
    1)มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ( Barthel Activities of Daily Living:ADL )
    2) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้อายุคุณภาพ
    3) มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
    4) มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)โดยบุคลากรสาธารณสุข
   5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
   6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)
   7) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของปีที่ผ่านมา
OK แบบสำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ แยกตามประเภทความพิการ ปีงบฯ2557
OK ผลการสำรวจข้อมูลคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557
OK ทะเบียนคนพิการอำเภอขุขันธ์ที่มารับเครื่องช่วยฟังที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปี 2552-ปัจจุบัน
OK ข้อมูลเพื่อการคัดกรองคนตาบอดเข้ารับการอบรมโครงการไม้เท้าขาว ปี 2557 
OK ฐานข้อมูลผู้พิการล่าสุด ณ 22 ก.พ.2556 จาก สปสช. ซึ่งแต่ละ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ได้เคยร่วมกันสำรวจเมื่อ 19-21 ก.พ.2556ที่ผ่านมา พร้อมสรุป(Pivot)ข้อมูลแยกรายตำบลและหมู่บ้านให้ด้วย เพื่อไว้ใช้งานดูแลชาวบ้านอำเภอขุขันธ์ที่เป็นคนพิการได้อย่างคล่องตัว
*******************************************************************************
หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบสำรวจสถานการณ์อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการของคนพิการขาขาด
# เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ สสจ.ศก.
# ดาวน์โหลดโปรแกรมคนพิการ ปี ๒๕๕๒ [แก้ไขล่าสุด 27/07/52]

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของปีที่ผ่านมา
OK สเปคเซิร์ฟเวอร์ของDataCenterคปสอ.ขุขันธ์ ตรวจสอบ ณ วันที่ 16 ต.ค. 2557
OK # ผลสำรวจการเชื่อมโยงอินเตอร์เนตในหน่วยบริการโดยงานไอที สสจ.ศรีสะเกษ (22 - 30 ก.ค. 2557)
OK # ข้อมูลผู้รับผิดชอบงานไอทีประจำ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปี 2557

อื่นๆ
ทดสอบ