"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

กิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเข้าฐาน(CG:จังหวัดศรีสะเกษ) ณ วสส.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558

             ตามที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง(Long Term Care)ด้านสุขภาพ โดยมีความมุ่งหวังว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพจากบุคลากร หรือทีมงาน Family Care Team ซึ่งเน้นการสร้างอาสาสมัคร Care Giver หรือนักบริบาลผู้สูงอายุ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อาสาสมัครกลุ่มนี้ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุของกรมอนามัย อย่างน้อย 70 ชั่วโมง นั้น

             ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยการคัดเลือกพื้นที่นำร่อง 8 อำเภอๆละ 1 ตำบลๆละ 5 คน ในการส่งอาสาสมัครนักบริการนักบริบาลผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2558 โดยใช้งบประมาณที่จังหวัดโอนให้ งบ (งบPPA) จำนวน 35,000บาท/อำเภอ สำหรับพื้นที่นำร่องของอำเภอขุขันธ์ คือตำบลห้วยเหนือ ดังงรายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


#วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
Posted by วสส อุบล on 21 ธันวาคม 2015

หมายเหตุ  
      กิจกรรมตำบล LTCเป้าหมาย ปีงบฯ 2559 งบโอนลง CUPละ 100,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
     1. การสำรวจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในตำบล LTC 
     2. ให้ทำ Care Plan แก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เป็นรายๆว่าจะทำอะไรให้กลุ่มนี้บ้าง โดยให้ Care Giver เป็นคนช่วยพิจารณาดูว่า...
"ผู้สูงอายุติดบ้านทำอย่างไรจะช่วยให้เขาเป็นติดสังคมได้  และผู้สูงอายุติดเตียงทำอย่างไรให้เขาเป็นเป็นติดบ้านได้"
    3. ใช้งบประมาณตามระเบียบเงินบำรุงฯ

       ส่วนงบของท้องถิ่น จะใช้ในเรื่อง การอบรม CM CG ค่าจ้าง CG และซื้อวัสดุต่างๆ

ที่มาจาก กลุ่มไลน์งานผู้สุงอายุจังหวัดศรีสะเกษ,21 ธ.ค. 2558.