"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานผู้สุงอายุและตำบลLTC 
1. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้แจ้ง CM และCG เข้าร่วมประชุมในโครงการคัดกรองภาวะหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อม และภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 คน จำแนกเป็น Care Giver(CG) 54 คน และCare Manager(CM) 27 คน 


2. โครงการส่งเสริมการประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการทำงานในพื้นที่ตามเกณฑ์Ranking ขณะนี้ ผู้รับผิดชอบงานที่เป็น CM และCGทุก รพ.สต.กำลังดำเนินการคัดกรองกันอยู่ ซึ่งในที่ประชุมฯในข้อ 1.ข้างต้น ได้ขอความร่วมมือให้ดำเนินการคัดกรอง BGS และภาวะสมองเสื่อม(Dementia)ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 นี้ และกรอกข้อมูลในโปรแกรมAging Health Data ให้แล้วเสร็จ และส่งรายงานการคัดกรองพร้อมภาพเชิงประจักษ์ที่คุณสมจันทร์ บัวเขียว หัวหน้า ศสม.ห้วยเหนือ ซึ่งจะได้สนับสนุนการทำงานของผู้รับผิดชอบงานฯ แห่งละ 1,500บาท x28 แห่ง   รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 42,000บาท(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
 Aging Health Data
กรอบการคัดกรอง / ประเมินผู้สูงอายุ
I.รายงานผลการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด Healhty Aging ปี 2561 (องค์ประกอบที่ 1-4)
II.สัดส่วนการคัดกรอง BGS (Basic Geriatric Screening) 

2. สรุปการดำเนินงานLTC ปีงบประมาณ 2559 - 2561 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
          
อำเภอขุขันธ์ ประกอบด้วย 22 ตำบล สำหรับผลการดำเนินงาน LTC ดังนี้ 
ปี 2559 ตำบลนำร่องLTC จำนวน 1 ตำบล คือ ต.ห้วยเหนือ
                    - เบิกงบประมาณฯแล้ว(เป็นปัจจุบัน)

ปี 2560 ตำบลLTC จำนวน 10 ตำบล(50 %ของจำนวน รพ.สต.ในอำเภอขุขันธ์) ได้แก่ โคกเพชร ,สำโรงตาเจ็น ,ศรีสะอาด ,กันทรารมย์ ,จะกง ,หัวเสือ ,ใจดี ,สะเดาใหญ่ ,โสน และปรือใหญ่
                    - เบิกงบประมาณฯแล้ว(เป็นปัจจุบัน) จำนวน 7 ตำบล                          - ยังไม่ได้เบิกฯ จำนวน 3 ตำบล 
                      ได้แก่ หัวเสือ , ใจดี และสะเดาใหญ่   
ปี 2561 ตำบลLTC จำนวน 11 ตำบล (ครบ100 %ของจำนวน รพ.สต.ในอำเภอขุขันธ์) ได้แก่ ปราสาท, กฤษณา , ตาอุด , หนองฉลอง , ห้วยใต้ , ลมศักดิ์ , ตะเคียน , ศรีตระกูล ,ห้วยสำราญ ,ดองกำเม็ด และ นิคมพัฒนา
                    - เบิกงบประมาณฯแล้ว(เป็นปัจจุบัน) จำนวน 1 ตำบล คือ ตำบลปราสาท (รพ.สต.บ่อทอง และ รพ.สต.ปราสาท) 
                    - ยังไม่ได้เบิกฯ จำนวน 7 ตำบล 
                       ได้แก่ กฤษณา , ตาอุด , หนองฉลอง , ห้วยใต้ ,
                                 
ลมศักดิ์ , ตะเคียน , ศรีตระกูล
                    - ยังไม่ได้รับการโอนงบประมาณฯ จำนวน 3 ตำบล 
                       ได้แก่ ห้วยสำราญ , ดองกำเม็ด และ นิคมพัฒนา
                        (รพ.สต.คีย์ข้อมูลฯหรือยัง? หรือ รพ.สต.คีย์ข้อมูลแล้ว
                        แต่ทาง อบต.ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลฯใน
โปรแกรม
                        ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
(โปรแกรม LTC
                        สปสช.
                                 
                                    ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม LTC
                        สปสช. คลิก
หมายเหตุ : จากคู่มือรายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
หมวด Promotion & Prevention Excellence ดูหน้าที่ 45 - 50
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงาน/โครงการ :
โครงการที่ 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs ):
ชื่อตัวชี้วัด 7.ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
เกณฑ์เป้าหมาย : 

คำนิยาม : มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการดําเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ ที่จําเป็นต้องได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ (Caregiver)
หรือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จาก
สถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ ทีมหมอครอบครัว
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตําบล
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม
และมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan)
7. มีคณะกรรมการ (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) บริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือ คณะกรรมการกองทุนตําบล
หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ
- ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู์สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ใน
พื้นที่ตําบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
- มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตําบล หมายถึง มีการจัดบริการ
ป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

3. แนวทางการวางแผนดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2562
    3.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจเครือข่ายทั้งจนท.รพ.สต. และ อบต. เพื่อติดตามเป็นพี่เลี้ยง และมีการประเมินผลเป็นระยะๆ
    3.2 จัดประชุมCM เพื่อกระตุ้นให้จัดทำ Care plan และต้องการทราบปัญหาพื้นที่
    3.3 มอบหมายพื้นที่เพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายงาน KPI และรองรับ Rankig
    3.4 จัดอบรม care giver ให้เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่ร่วมจำนวน 27 คน
    3.5 กรณี CM ที่มีการย้ายและลาออกก็จะประสาน สสจ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งรายชื่ออบรมเพิ่มเติมต่อไป


Action Plan งบประมาณ LTC ปี 2562 (100,000 บาท)
ลำดับแผนงาน/โครงการกลุ่มเป้าหมายงบประมาณระยะเวลาดำเนินการ
1โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC : สร้างความเข้าใจ ติดตาม เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานอบต.แห่งละ 2 คน
รพ.สต.แห่งละ 2 คน
รวม 100 คน
21,800 บาทต้นเดือน
ก.พ. 2562
2โครงการส่งเสริมการประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุในชุมชน : ส่งเสริมการทำงานในพื้นที่ตามเกณฑ์ Ranking ปี 2562สนับสนุนผู้รับผิดชอบดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้สุงอายุในพื้นที่ แห่งละ 1,500 บาท จำนวน 28 แห่ง42,000 บาทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ม.ค. 2562
3โครงการอบรม CM 100% เพื่อกระตุ้นการจัดทำCare Plan และต้องการทราบปัญหาในพื้นที่CM ทุกคน รวมทั้งสิ้น 30 คน6,200 บาทกลางเดือน
ก.พ. 2562
4โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการCare Giver : ฟื้นฟูวิชาการและสร้างเสริมกำลังใจในการทำงานCare Giver ทุกคน
จำนวน 170 คน
30,000 บาทกลางเดือน
ส.ค. 2562
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งแสนบาทถ้วน.-)100,000 บาท
หมายเหตุ :
   - การจัดอบรม Care Giver เป้าหมายของ กศน. จำนวน 20 คน รวบรวมความต้องการCG ของแต่ละพื้นที่  จำนวน 27 -30 คน จะขอใช้งบเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้จากผลการดำเนินงานLTC ปี 2560 
   - กรณีพื้นที่ตำบล LTC : หัวเสือ , ใจดี และสะเดาใหญ่ ซึ่งเป็นเป้าหมายตำบล LTC ปี 2560 จะประสาน รพ.สต.เพื่อทราบปัญหาในพื้นที่  และวางแผนแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนต่อไป
   - เป้าหมายตำบล Long Term Care ปี 2561 ที่มีงบประมาณให้ CM จัดทำCare Plan และให้ส่งกระตุ้น อบต.ได้เลย
  - หากพื้นที่ตำบลใดมีปัญหาในการดำเนินงานในพื้นที่ ขอให้ประสานผู้รับผิดชอบงานภาพรวมLTC อำเภอขุขันธ์ได้ เพื่อช่วยดูแลให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. การรวบรวมข้อมูลผลงานOnePage2562 
    ตามที่ นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือ จนท.ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดฯให้จัดทำ OnePage ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน/รพ.สต.โดยมีเป้าหมายหน่วยงานละไม่ต่ำกว่า 4 เรื่อง/เดือน นั้น
งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ได้ดำเนินการจัดทำ 
OnePage และจัดส่งเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล *.Png (Portable Network Graphics) ผ่านทางไลน์บริหาร สสอ.ขุขันธ์  และอัพขึ้นบนเวปฯรพ.สต.ของท่านด้วย เพื่อสะดวกในการติดตามรวบรวมผลงานต่อไป(5 คะแนน : OnePage 4+เรื่อง/เดือน,ไม่มีผลงาน 0 คะแนน)

ผลงานOnePage2562 คลิก ดูผลงาน
หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก


2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม

แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก

ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***

หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ :: 4 มกราคม 2562


ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service)  คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***

หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ) 
ข้อมูล ณ วันที่ :: 4 มกราคม 2562

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 อำเภอขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 
     อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ วัดปรือคัน โดยมี พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิทยา ไชยเดชกำจร ปลัดอาวุโส อำเภอขุขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้านในสังกัดวัดปรือคันทุกหมู่บ้าน และนายกและสมาชิก อบต.ปรือใหญ่ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง และในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครั้งนี้ นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าร่วมกิจกรรม มีประชาชนในสังกัดวัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียง มาร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในครั้งนี้อย่างคับคั่ง จำนวน 850 คน สำหรับปีนี้ ทางวัดปรือคัน ได้จัดให้มีกิจกรรมการจับของขวัญปีใหม่ 2562 สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งนี้ อีกด้วย

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก0032.001.07/ว6656 ลง 27 ธันวาคม  2561 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา 

2. อบรมการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญา และสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ปีงบประมาณ 2562 

            ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสถาบันพระบรมราชชนก กำหนดจัดอบรมการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญา และสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

            กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดวังหิน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเป้าหมาย 80 คน

            กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์  2562 ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน

             ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร  โดยสามารถสมัครได้เพียงท่านละ 1 กิจกรรมที่ www.pi.ac.th/group/17/แก้วสิกขาลัย ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ซึ่งการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับกำลังจะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและตามลำดับการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะและค่าที่พัก จะเข้าประมาณหน่วยงานต้นสังกัดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 


ที่มา : ที่ ศก0032.001.07/ว6657 ลง 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา