"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC
1. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป้วยที่บ้าน ลงชื่อเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และชุมชน ประจําปี ๒๕๖๓

            ด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้กําหนดจัดประชุมตามโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และชุมชน ประจําปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ การเก็บรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด การส่งเยี่ยมการตอบกลับ ตามโปรแกรม Thai COC ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองศรีสะเกษ 
             ในการนี้   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ     โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์    ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  และโปรแกรม Thai COC ประจำสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งๆ ละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกชื่อเข้าร่วมประชุมตามลิงก์หรือQR-Code ด้านล่างนี้     ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย  
ลงชื่อเข้าร่วมประชุมฯ คลิก

 

ที่มา : ที่ ศก 0032.008/ว3064 ลว 26 มิ.ย. 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุม

2. สปสช.เขต10 และสสอ.ขุขันธ์  ขอความร่วมมือ จนท.ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลการประเมิน ADLในโปรแกรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. หรือที่ลิงก์ http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login 
           
             สสอ.ขุขันธ์  ขอความร่วมมือกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกกองทุนตรวจสอบข้อมูลการประเมิน ADLและผลการดำเนินงานตาม KPI : ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับบริการตาม Care plan (เป้าหมายร้อยละ 100) ในโปรแกรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. หรือที่ลิงก์ http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login  

รายละเอียดรายอำเภอ/กองทุนฯโปรดลงชื่อเข้าระบบ แล้วเข้าดูที่ โปรแกรม LTC สปสช. เมนูรายงาน M&E หรือภาพรวมของอำเภอขุขันธ์ แยกรายกองทุน  ได้ที่ลิงก์  http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/main/report/kpi-report/zone;budgetYear=2563;id=10/province;budgetYear=2563;id=3300/amphur;budgetYear=2563;id=3305

ที่มา : โปรแกรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. 

3. ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุ ตรวจสอบและเร่งรัดอัพเดทข้อมูล 
KPI 7 ส่งเสริมสุขภาพ
 401066  Template ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95
         สำหรับ รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่าน ได้แก่ จะกง , ใจดี , กันจาน , โคกเพชร และนาก๊อก ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 20 กรกฎาคม 2563...นะครับ

4. คปสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ที่มีรายชื่อในเอกสารแนบลิงก์นี้ ตรวจสอบข้อมูลและกรอกเติมเต็มข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง AMT และมีรหัส SpecialPP  รหัส1B1221 1B1223 เพื่อให้ในKPI 401063 ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ผ่านเกณฑ์ ( ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมมีผลการประเมินด้วย MMSE หลังจากคัดกรอง AMT แล้วเสี่ยง ได้รับการตรวจจาก รพช. อย่างน้อยร้อยละ 40)
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.สต.เข้าตรวจสอบข้อมูลฯ คลิก

       หมายเหตุ 
       1B1220 = การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ
       1B1221 =การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา ,
       1B1223 = การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติและส่งไปรักษาต่อ

       สำหรับแผนการส่งผู้สูงอายุเพื่อมารับบริการคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลขุขันธ์  คุณสมจันทร์  บัวเขียว ได้แจ้งว่ามีขั้นตอนการการดำเนินงานดั้งนี้
       1. ประเมิน AMT (Abbreviated Mental Test) ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 คะแนน และประเมิน TUGT
(Timedp and go test) ใช้เวลามากกว่าหรือเท่ากับ12 วินาที
       2. เขียนใบ Refer ส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลขุขันธ์ ลงรายละเอียดให้ชัดเจนระบุเข้ารับบริการคลินิกผู้สูงอายุ
       3. แจ้งประสานพี่สมจันทร์ บัวเขียว (PM : LTC อำเภอขุขันธ์) ล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนการนัด
       4. คลินิกเปิดบริการทุกวันอังคารและวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
       5. คลิกนิกนัดรับบริการได้วันละ 3-5 ราย /วัน
       6. กรณีผู้สูงอายุมีปัญหาอื่นๆ Refer ได้ตามปกตีในทุกวันทำการ

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสอบและเร่งรัดอัพเดทข้อมูล รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่าน ได้แก่ จะกง , ใจดี , สมบูรณ์ , บ่อทองและกฤษณา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 20 กรกฎาคม 2563...นะครับ
401053 Template ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ เกณฑร้อยละ 70
 แบบคัดกรองพระสงฆ์(ต้นฉบับเอกสารเวิร์ด)
       1. 
แบบคัดกรองพระ18-60ปีขึ้น คลิก
       2. แบบคัดกรองพระ60ปีขึ้น       คลิก


งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานคนพิการ ตรวจสอบและเร่งรัดอัพเดทข้อมูลKPI ที่ยังไม่ผ่าน 2ข้อ ได้แก่ 111129 และ111130 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท ที่ทุก รพ.สต.ได้เคยรายงานส่งให้ สสจ.ศรีสะเกษ ด้านล่างนี้  ภายใน 20 กรกฎาคม 2563

KPI 12 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
111128 Template 28.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท ที่เป็นปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน
 111129 Template 28.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
 111130 Template 28.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการฟื้นด้านการแพทย์ที่เหมาะสม กับสภาพความพิการอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง   ร้อยละ 70

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานไอที ทุก รพ.สต. ตรวจสอบและเร่งรัดอัพเดทข้อมูลKPI ที่ยังไม่ผ่าน 2ข้อ ได้แก่ 110003 และ110007 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 20 กรกฎาคม 2563

KPI 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
110003   Template หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ
110005   Template ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 97.00
110007   Template  หน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า 

2. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ VDO-Conference
           สสจ.ศรีสะเกษ  ส่ง แนวทางการเชื่อมต่อระบบเสียง VDO Conference กับระบบเครื่องเสียงห้องประชุม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ระบบ VDO Conference ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตามสิ่งข้างต้นนี้ 

ผลการสำรวจข้อมูลการใช้งานระบบ VDO Conference คลิก

ที่มา :
ที่ ศก 0032.011/ว 2807 ลว 16 มิ.ย. 2563 เรื่อง  
แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ VDO-Conference 


กิจกรรมสมรรถนะ 2563 ดู 3 เรื่อง 
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
 งาน 43แฟ้ม @ตรวจสอบการส่ง คลิก
                            @ตรวจสอบService คลิก

 ตรวจสอบบริการPt.Dead รายรพ.สต. คลิก