"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนเมษายน 2557

งานดูแลผู้สูงอายุ 

1. จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต) โดยจัดให้มีการแข่งขัน การเต้นเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (DANCE FOR LIFE)ประกาศรับสมัครทีมผู้สูงอายุที่มีความสามารถและมีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน

หลักเกณฑ์การรับสมัครการแข่งขัน เต้นเพื่อสุขภาพ (Dance For Life)

เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557  จังหวัดศรีสะเกษ

***********************************

กำหนดการรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่  4 เมษายน  2557

สถานที่รับสมัคร        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สามารถกรอกใบสมัครและส่งทางอีเมล์ได้ที่ joom2507@hotmail.com

จำนวนทีมที่รับสมัค  จำนวนจำกัด  ไม่เกิน 12 ทีม

วันแข่งขัน       วันพฤหัสบดีที่ 10  เมษายน  2557

สถานที่แข่งขัน          วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลการแข่งขัน

       1.ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท

       2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล  4,000  บาท

       3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท

       4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล    รางวัลละ 2,000 บาท

กติกาการแข่งขัน

1. เป็นผู้สูงอายุ  ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดชายหญิง

2. ทีมละ 12 – 15  คน

3. ลักษณะการเต้นเพื่อสุขภาพ 

    3.1. เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย ทุกส่วน ประกอบเพลงหรือจังหวะ

    3.2. ท่าทางการเต้น ที่ไม่ใช้แรงกระแทก  อันอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

    3.3. เป็นไปตามหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  มี 3 ช่วง  ช่วงอบอุ่นร่างกาย       

      ช่วงออกกำลังกาย  ช่วงผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

    3.4. กำหนดระยะเวลาในการเต้น  ไม่น้อยกว่า 7 นาที  แต่ไต้องไม่เกิน 10 นาที

    3.5. สามารถมีอุปกรณ์ประกอบการเต้นได้  แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง

      และผู้อื่น

หมายเหตุ  ต้องเตรียมเทปเพลงมาเอง  โดยตัดต่อให้พอดีกับเวลาที่กำหนด


2. ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฤศรีสะเกษ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจั
ดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดศรีสะเกษ ในงานดังกล่าวได้มีพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หน่วยงานและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นและเป็นต้นแบบด้านต่าง ๆ และมีกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.00 - 14.30 น. ณ วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบลโคกเพชร  อำเภอขุขันธ์  ได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านการประเมินตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปี 2555 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ภาคีเครือข่ายการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในตำบลดังกล่าว จังหวัดศรีสะเกษ ขอเรียนเชิญผู้แทนหรือทีมงานภาคีเครือข่ายการดำเนินงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตำบลโคกเพชร เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน  2557 เวลา 08.30 น. ณ  วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : ด่วนที่สุด  ที่ ศก 0032.007/4916 ลง 1 เม.ย. 2557 เรื่องขอเชิญเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2557 จังหวัดศรีสะเกษ(หนังสืออยู่ระหว่างรอการลงนามจากท่านสสอ.ขุขันธ์)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย

1. ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย เพื่อให้ส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ สร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องให้กับประชาชน  ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ " ในวันที่ 1 เมษายน 2557 และให้ส่งรายงานพร้อมภาพกิจกรรมภายในวันที่ 5 เมษายน 2557 เพื่อรายงานให้กรมอนามัยทราบต่อไป
สำหรับรายงานเข้าไปกรอกได้ที่ลิงก์

หมายเหตุ ให้สร้างอัลบั้มภาพที่เฟสบุค และแชร์ลิงก์อัลบั้มภาพด้วย  หรืออัพเดทภาพกิจกรรมที่เวป รพ.สต.ของท่าน แล้วก๊อบปี้มาวางในรายงานฯตรงช่อง "ลิงก์อัลบั้มภาพ" เพื่อ สสจ.ศรีสะเกษ และกรมอนามัยจะได้ติดตามเข้าไปดูต่อไป 

2.ตามที่ สสจ.ศก. ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทนสถานบริการสาธารณสุข(ร.พ.และรพ.สต.) ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 1 (27 ก.พ. 2557) ส่งให้ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) โดยไปทำรายงานที่ลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dElOLUNTaGpYMDFMNUVRMmlSRWRZdEE&usp=sharing
การจัดทำรายงานง่ายๆเพียง กรอกแค่ 1 หรือ 0 ดังนี้
>>> กรอก 1 ในข้อที่ท่านเห็นว่า รพ.สต./หน่วยงานของท่าน "ผ่าน"
>>> กรอก 0 ในข้อที่ท่านเห็นว่า รพ.สต./หน่วยงานของท่าน "ไม่ผ่านผ่าน"
หมายเหตุ รพ.สต.ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาเลยตอนนี้ ได้แก่ รพ.สต.ปราสาท...เพียงแห่งเดียว...ครับท่าน

3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ จะได้นิเทศงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกรในอำเภอขุขันธ์ ณ รพ.สต.โคกเพชร วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. 
          ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานโครงการลดอันตรายจากโรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยดำเนินการในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปีงบประมาณ 2556 เป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 10 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นั้น
        ในการนี้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังเชิงรุก เชิงรับในกลุ่มอาชีพเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ จะได้นิเทศงานในอำเภอขุขันธ์ ณ รพ.สต.โคกเพชร วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
        ประเด็นการนิเทศงาน 
        1. ผลการดำเนินงานของปี 2556 และการดำเนินงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกรปี 2557
        2. การจัดสารสนเทศเกษตรกร
             - ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรประเภทพืนที่เพาะปลูก ชนิดสารเคมีที่ใช้
             - การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน โดยใขแบบประเมิน นบก.1-56 และผลการคัดกรองด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ
             -การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
        3.กิจกรรมการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรค ฯลฯ ตามเกณฑ์คลีนิคสุขภาพเกษตรกร
        4.ปัญหา-อุปสรรค

รายชื่อคณะนิเทศจาก 
: สคร.7 อุบลราชธานี
  1.น.ส.ศศินัดดา สุวรรณโณ
  2.นายสมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น
  3.น.ส.สุนันทา แช่มนาสวน
  4.นายอโนชา ชื่นงาม
  5.น.ส.ศิริลักษณ์ หาญเชิงชัย

: สสจ.ศรีสะเกษ
  1.น.ส.ศศิธร เจริญประเสริฐ
  2.น.ส.รัตนี พิมทา
  3.นายศักรินทร์ บุญประสงค์
ที่มา : ที่ศก 0032/ว4231 ลง 14 มี.ค. 2557 เรื่อง แจ้งแผนนิเทศงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกร

4. เฉพาะ รพ.สต.โคกเพชร ,คลองกลาง และตะเคียนบังอีง...นะครับ
              ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานโครงการลดอันตรายจากโรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยดำเนินการในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปีงบประมาณ 2556 เป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 10 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งมีสถานบริการเป้าหมาย จำนวน 32 แห่ง ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย นั้น https://dl.dropboxusercontent.com/u/50510345/SSOKK2014/EnOcc2014/TargetedPerformanceHC2556.pdf 

               ในการนี้ เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ จึงให้สถานบริการที่เป็นพื้นที่ดำเนินการในปี 2556 ทุกแห่ง พัฒนาให้มีการให้บริการเป็นคลีนิคเกษตรกร โดยดำเนินการตามตัวชี้วัด/กิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อย่างน้อย 6 กิจกรรม ตามลำดับที่ 1 - 6 

                เพื่อให้ผ่านการประเมินในระดับเริ่มต้น ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษ จะให้การสนับสนุนกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอร์เรส เพื่อใช้ในการดำเนินงานในคลีนิคสุขภาพเกษตรกร โดยให้นำกระติกน้ำแข็งไปเบิกได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : ที่ศก 0032/ว4230 ลง 14 มี.ค. 2557 เรื่อง แจ้งเรื่องการดำเนินงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกร