"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนมิถุนายน 2557

งานดูแลผู้สูงอายุ
1.
แจ้งข่าวถึง...เฉพาะ รพ.สต.ปรือใหญ่ ,รพ.สต.โคกโพน,รพ.สต.ใจดี, รพ.สต.หัวเสือ ,รพ.สต.อาวอย และPCUห้วยเหนือ เท่านั้น ***แบบกรอกแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/1yqKr6g5yYKpJ7euvAmn4zBYAQo9iUsNakD6AGv9KAPA/viewform ***ตรวจสอบรายชื่อที่กรอกแล้วที่ลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dEVUMFNka3NIdFl6dFp3TXFNTV80YlE&usp=sharing
ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังว่า ภาคีเครือข่ายในชุมชน จะสามารถสร้างระบบการจัดการ"การดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยสุงอายุ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต" อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งสิ้น 83 ตำบล 90 สถานบริการ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกตำบล และทุกสถานบริการ จังหวัดจึงได้พิจารณาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2557 ขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือท่านแจ้งให้ภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุในตำบล หรือสถานบริการ กำหนดแห่งละ 3 คน เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ เบิกจากต้นสังกัด และขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้จังหวัดศรีสะเกษทราบ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 1. ภาคีด้านผู้สูงอายุในตำบลเป้าหมาย ได้แก่ จนท.ผู้รับผิดชอบงาน 1 คน จนท.อบต.ที่รับผิดชอบ 1 คน และประธานชมรมผู้สูงอายุหรือแกนนำ 1 คน รวม 234 คน 2. ผู้รับผิดชอบคลีนิคผู้สูงอายุ รพท./รพช. แห่งละ 1 คน รวม 22 คน
ที่มา : หนังสือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว4299 ลง 26 พ.ค. 2557 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ"ถอดบทเรียนการดำเนินงาน Long Term Careและการพัฒนาเครือข่ายงานบริการผู้สูงอายุ"

งานดูแลคนพิการ
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอความอนุเคราะห์ รพ.สต. สำรวจผู้มีความประสงค์เข้ารับบริการ โครงการศัลกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ จ.ศรีสะเกษ 2557 เพื่อจะได้ส่งผลการสำรวจไปยังกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คลิกลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อกรอกแบบสำรวจฯ 
https://docs.google.com/forms/d/1ID3E4caF9-s67OhtsOVnwu6l4Cd3oZEYW51rI8e_ffI/viewform ที่มา : หนังสือจาก สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว 2194 ลง 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจคนไข้ปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ


งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการประสานจากกรมทรัพยากรธรณีน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำรวจความประสงค์ของสถานบริการทุกระดับในพื้นที่ ที่มีความประสงค์ในการเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ นั้น  

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้สถานบริการที่มีความประสงค์ในการเจาะบ่อบาดาล กรอกแบบสำรวจความต้องการฯให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557  
สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./จนท.ในสังกัดทุกท่านที่ร่วมกันสำรวจข้อมูลความต้องการเจาะบ่อบาดาล มีจำนวน 17 รพ.สต.ที่ต้องการ และมีจำนวน 10 รพ.สต.ที่ไม่ต้องการ สำหรับรายละเอียดผลการสำรวจฯคลิกที่นี่

ที่มา : ที่ ศก 0032.002/ว.1923 ลง 12 พ.ค. 57 เรื่อง ความต้องการเจาะบ่อบาดาลในสถานบริการสุขภาพ


2.ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 จำนวน 13 ประเภท เพื่อเป้นการกระตุ้นและสร้างต้นแบบแหล่งเรียนรู้การพัฒนาส้วมสาธารณให้ประชาชนได้ใช้บริการส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตามมาตรฐานHAS ตลอดทั้งประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานต้นแบบส้วมสาธารณะ นั้น 

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์การสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 และได้ส่งรายชื่อ รพ.สต.ที่สนใจส่งส้วมสาธารณะของ รพ.สต.ให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่มา : หนังสือจาก สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.007/ว.2057 ลง 19 พ.ค. 2557 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2557


3.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินส้วมสาธารณะของรพ.สต.ตามเกณฑ์ประเมินตนเองเพื่อสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557 โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้
เพื่อเข้าไปประเมินฯ (ดูรหัสเลขท้าย 2 ตัวของรพ.สต.ของท่านเป็นหลัก)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gsE3S4FnngnznKvC-AYpbwvmT__9JdPDRvPdIvr6jis/edit?usp=sharing 

4.ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาขยะ สืบเนื่องจากปัญหาเพลิงไหม้บ่อขยะขนาดใหญ๋ ที่ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
       ในการนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะดังกล่าว สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธื ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้
       1. ตรวจสอบกระบวนการกำจัดขยะทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม การขนย้าย การนำไปใช้ประโยชน์ การกำจัด และทำลายให้มีประสิทธิภาพ
       2. แจ้งผลการดำเนินการให้งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสอ.ขุขันธ์ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เพื่อรายงาน สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป
       *** กรอกรายงานการตรวจสอบกระบวนการกำจัดขยะ ปี 2557 ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vm9P1a3H5entenBGfV4iJ_8NEel1eP8vrr4z-TvzvZ0/edit?usp=sharing

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว 1999 ลง 15 พ.ค. 2557 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ5.ตามที่ ได้เกิดปัญหาไฟไหม้บ่อขยะบ่อยมากในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันกำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น
ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบกรอกแบบสำรวจข้อมูลการกำจัดขยะมูลฝอย ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งข้อมูลกลับไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เพื่อส่งต่อกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

*** กรอกแบบสำรวจข้อมูลการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/1R28EwOxGVOU-sd7wV_OTbC68RRoxp3HurDwiuA8YJwQ/viewform

ที่มา: หนังสือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0032/ว5755 ลง 10 เม.ย.2557 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 
มีข้อสงสัยโทรประสานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสอ.ขุขันธ์ โทร.081-0751512 ในวันและเวลาราชการ ครับ