"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC  
 สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก
 ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก
 ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก
 ข้อมูลสำรวจและตรวจสอบข้อมูลชมรมผู้สูงขุขันธ์(เพิ่มเติม) 2562 คลิก


1. การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล และดูแลผู้ปวยที่บ้าน โดย โปรแกรม COC
            การดำเนินงานคุณภาพการเยี่ยมบ้าน จังหวัดศรีสะเกษมีเป้าหมายที่ให้การดำเนินงานผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดกล่าวคือ
           - ภาพรวมการตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

           - การออกเยี่ยมคุณภาพกลุ่ม ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
           - การออกเยี่ยมคุณภาพกลุ่ม ๓ และ ๔ ครบร้อยละ ๑๐๐ 
          และการติดเชื้อหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่เกินร้อยละ ๕

ข้อสั่งการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
           โปรแกรม COC มีเพื่อติดตามดูแลผู้ปวยที่บ้านหลังจากการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จากข้อมูล จะเห็นได้ว่าบางอำเภอไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน ขอให้สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลการเยี่ยมบ้าน การบันทึกข้อมูลรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และติดตามการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูล
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ผู้รับผิดชอบงานผู้ป่วยส่งต่อ(THAI COC)

          ขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องช่วยกันตอบรับในรายงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ระดับอำเภอ ขุขันธ์ ด้วยครับ ที่ ลิงก์นี้ https://bit.ly/2Fw4F7Y  ขอบพระคุณมากครับ
ข้อมูลคุณภาพการส่งเยี่ยม ตรวจสอบ ณ 8 มกราคม  2563
KPI 8 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
501019  19. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยส่งต่อกลับบ้านในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 และ 4 ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
501020  20. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่ม 1 และ 2 ที่รับการส่งต่อ ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
501021  21. ผู้ป่วยส่งต่อ มีภาวะแทรกซ้อนที่บ้านไม่เกินร้อยละ 5

ที่มา : สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

2. ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ประชุมการนำเสนอ และพิจารณา Care Plan อบต.ห้วยใต้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
           เมื่อวันพุธที่  4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธัชนนท์  คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์   นายสุเพียร  คำวงศ์ (PM) ​นางสมจันทร์ บัวเขียว(CM) และน.ส.วิรันตรี นัยนิตย์(CM)  ทีมคณะทำงานรับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุและLTC คปสอ.ขุขันธ์  ได้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอ และพิจารณา Care Plan อบต.ห้วยใต้ จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 235,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณ นายบุญธรรม ปรือปรัง นายก อบต.ห้วยใต้  ,นายสุพรรณ ทองมนต์ ปลัด อบต.ห้วยใต้ ,กรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และพี่น้องผู้ดูแลผู้สุงอายุ(Care Giver)ตำบลห้วยใต้ทั้ง 5 ท่าน ที่ร่วมพิจารณา และอนุมัติงบประมาณสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

● ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมดูแลชุมชนร่วมกัน
ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และคนบ้านเราทุกท่านที่มีภาวะพึ่งพิง
ให้ทุกท่านอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข
และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ●


งานดูแลคนพิการ
1. ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้พิการ 
           ด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดทําฐานข้อมูลผู้พิการในจังหวัด โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ด้านการแพทย์ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิต  ที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคอันเป็นแนวทางที่เคารพในคุณค่า สิทธิ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แต่ยังขาดข้อมูลในระบบรายงาน ๔๓ แฟ้ม
             ในการนี้   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน        สํารวจผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ    และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใน  QR CODE ด้านล่างนี้ พร้อมส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลส่งให้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ให้จงได้ 
หรือ  สำรวจผ่านลิงก์นี้ คลิก
ตรวจสอบจำนวนผู้พิการที่สำรวจเข้ามาแล้ว คลิก

ที่มา : ที่ ศก ๐๔๓๒/ ลว. ธันวาคม 2562 เรื่อง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้พิการ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนธันวาคม 2562
คลิกที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก

2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563  โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***#Server Hardware
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ตรวจสอบ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563  โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

ข้อมูลประชากรข้อมูล ปชก Error คลิก 

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ ***ไม่ควรมีข้อมูลฯPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ตรวจสอบ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

KPI 2563 ที่ อ.สุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมาย&รับผิดชอบ
จำนวน 5 กลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด  เอกสารอ้างอิง

KPI 5 ประกันสุขภาพ
นางสมจันทร์  บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
901018  ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุนLTC  

KPI 7 ส่งเสริมสุขภาพ
นางสมจันทร์  บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
sk226  ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 80
sk227  ชมรมผู้สุงอายุผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเกณฑ์ตำบลละ อย่างน้อย 1 ชมรม
sk228  วัดผ่านการประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการอย่างน้อย 1 แห่ง
sk229  ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ เกณฑร้อยละ 70
sk230  ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 80
sk231  ร้อยละของผู้ป่วยดิตเตียงที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดบ้านเพิ่มขึ้นจากปี 62
sk232  ร้อยละของผู้ป่วยดิตบ้านที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดสังคมเพิ่มขึ้นจากปี 62
sk234  ร้อยละของการคัดกรองสายตานับนิ้ว 3 นิ้ว  3 เมตร   ร้อยละ 75
sk241  ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 80
sk242  ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95
sk243  ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ร้อยละ 60

KPI 8 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
501019  19. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยส่งต่อกลับบ้านในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 และ 4 ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
501020  20. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่ม 1 และ 2 ที่รับการส่งต่อ ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
501021  21. ผู้ป่วยส่งต่อ มีภาวะแทรกซ้อนที่บ้านไม่เกินร้อยละ 5

KPI 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุเพียร คำวงศ์
110003  หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ
110005  ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 97.00
110007  หน่วยบริการม่ข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า 

KPI 12 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
111068  16.7 เยื่อมติดตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าร้อยละ 90
นางสุภา ผาสุข , นายสุเพียร คำวงศ์
111129   28.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
111130   28.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการฟื้นด้านการแพทย์ที่เหมาะสม กับสภาพความพิการอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง   ร้อยละ 70