"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนที่ปักหมุดหลังคาเรือนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และ หลักสูตรD506 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
        เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. #งานควบคุมโรค และ งานดูแลผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนที่ปักหมุดหลังคาเรือนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และหลักสูตรD506 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประจำ รพ.สต.แห่งละ 2 คน ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 และเพื่อการส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยาผ่าน API เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป

2. เก็บตกประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 
       เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ  ได้จัดประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ  ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานจาก สสอ. และ ร.พ. ในสังกัดฯ  และภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ฯ หน่วยงานอื่นๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุและศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและผู้นำทางศาสนา และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ  ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้นำทางศาสนา ให้ดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  โดยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยดูแลตนเองได้   มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ผู้สูงอายุสุขภาพยืนยาวอย่างมีสุขภาวะ ลดภาวะพึ่งพิง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นพลังทางสังคม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอาย จากสสจ. สสอ. รพ. รพสต. และ ภาคีเครือข่ายจาก พมจ. อบจ. เทศบาลเมือง​ศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัด​ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด​  สนง.พระพุทธศาสนาฯ 
เอกสารประกอบการประชุมฯ คลิก 
รายชื่อเทศบาล/อบต.เป้าหมายการดำเนินงาน ชุมชุนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี  พ.ศ.2567 คลิก (อำเภอขุขันธ์ ส่ง เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ )
รายชื่อวัดเป้าหมายในการพัฒนาเป็นกุฏิชีวาภิบาลรายอำเภอ คลิก (อำเภอขุขันธ์ ส่ง วัดโคกโพน เป็นวัดเป้าหมายฯ)
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานระบบชีวาภิบาลในโรงพยาบาลทุกแห่ง จังหวัดศรีสะเกษ คลิก
(ร่าง) คู่มือดําเนินการตามนโยบายสถานชีวาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข คลิก
สมุดคลินิกผู้สูงอายุ
​​        -​​ เนื้อหา คลิก
        - ปกหน้าหลัง รองปก คลิก

นโยบายสถานชีวาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย และครอบครัว ซี่งประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ครอบคลุมทั้ง 4 มิติคือ กาย อารมณ์(จิต) สังคม และจิตวิญญาณ โดยเชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชนและหรือบ้าน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระบบชีวาภิบาลโดยศูนย์ชีวาภิบาลในโรงพยาบาล และสถานชีวาภิบาลในชุมชน เป็นการบูรณาการระบบการดูแลแบบประคับประคอง/ระยะท้าย (palliative care) ระบบการดูแลผู้สูงอายุ (elderly care) ระบบการดูแลระยะยาว(long-term care) ผ่านทางงานตติยภูมิ ทุติยภูมิและงานปฐมภูมิ
ลงสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดระบบบริการดูแลที่บ้าน ในรูปแบบ home care และ home ward  และชุมชน โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการ

                 

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว7461 ลว 15 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 

3. สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567
 เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกแห่ง 
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          -  ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งสำเนาหนังสือสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ที่ พ.ท.230/2566 ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 2566
 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 Onsite & Online และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding / วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด
ที่มา : ที่ ศก 0033/ว20800 ลว 10 พ.ย. 2566 เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสจ.ศรีสะเกษ เลือก วัดโคกโพน  เป็นวัดเป้าหมายในการพัฒนาเป็นกุฏิชีวาภิบาลรายอำเภอ และเป็นวัดแรกของอำเภอขุขันธ์
     จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ  ได้จัดประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ  ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานจาก สสอ. และ ร.พ. ในสังกัดฯ  และภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ เลือก วัดโคกโพน  เป็นวัดเป้าหมายในการพัฒนาเป็นกุฏิชีวาภิบาลรายอำเภอ และเป็นวัดแรกของอำเภอขุขันธ์
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว7461 ลว 15 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10  

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/จนท.ผู้รับผิดชอบงานดูแลคนพิการ ทุก. รพ.สต.
           - เพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ต่อไป
           - สสจ.ศรีสะเกษ 
ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประจำปี 2566 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้พิการหรือผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ http://gtech.obec.go.th/document/manual2023.pdf
           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0033.013/ว7122 ลว 1 พ.ย. 2566 เรื่อง  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. การจัดการเวชระเบียนเพื่อป้องกันการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0033/ว2214 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การจัดการเวชระเบียนเพื่อป้องกันการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้

2. การส่งข้อมูลเข้าระบบ ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR) 
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0250.01/ว22143 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลเข้าระบบ ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR) รายละเอียดรายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้


งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ในรูปแบบดิจิทัล (D506)

1. สสอ.ขุขันธ์ ได้จัดประชมชี้แจงโปรแกรม D506 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ให้รายงานควบคู่ R506

 เริ่ม 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปให้รายงาน D506 เท่านั้น
        การประเมินผลฯ ตามเกณฑ์ สสจ.ศรีสะเกษ

ที่มา : งานควบคุมโรค สสอ,ขุขันธ์. (2019). งานควบคุมโรค สสอ,ขุขันธ์. Google Docs. https://docs.google.com/presentation/d/1SBZDgkXbG7tPTesyks6i7CaSUlBajnlCtU81meVCnBw/edit#slide=id.g1eb7e94552e_0_659 ‌D506 Portal. (2023). Moph.go.th. https://d506portal.ddc.moph.go.th/web-approve‌

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. การประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.สำโรงตาเจ็น
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  รวมทั้งสิ้น132ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น792,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี   
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายอภิพัฒน์ สมพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น , นายวินัย นามบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.สำโรงตาเจ็น , นายคลาย อาจสาลี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 82605/580 ลว 30 ต.ค. 2566  เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม
2. การประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.นิคมพัฒนา
        เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วม ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวางขาว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย รวมทั้งสิ้น121 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น726,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี 🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายสุกิจ แพงมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา , คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
3. การประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.โสน
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วม ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโสน โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย รวมทั้งสิ้น 74 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 444,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายสำราญ อ่อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน , น.ส.สุทธิพร   แซ่โค้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน ,คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 71501/1199 ลว 28 พ.ย. 2566  เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม