"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567
 เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกแห่ง 
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          -  ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งสำเนาหนังสือสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ที่ พ.ท.230/2566 ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 2566
 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 Onsite & Online และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding / วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด
ที่มา : ที่ ศก 0033/ว20800 ลว 10 พ.ย. 2566 เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

    ( ไม่มี )

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/จนท.ผู้รับผิดชอบงานดูแลคนพิการ ทุก. รพ.สต.
           - เพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ต่อไป
           - สสจ.ศรีสะเกษ 
ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประจำปี 2566 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้พิการหรือผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ http://gtech.obec.go.th/document/manual2023.pdf
           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0033.013/ว7122 ลว 1 พ.ย. 2566 เรื่อง  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. การประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS /GID For HIM-PRO และ GIS For HosXP

        เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบตามโครงการพัฒนา ต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 และเป็นการพัฒนาต่อยอดขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์  

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม JHCIS และ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS และฝึกปฏิบัติฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
          สำหรับคลิปรายละเอียดการประชุมฯ ด้านล่างนี้ รับชมได้เฉพาะผู้มีลิงก์เท่านั้น 

          - KM เก็บตกจากการประชุมทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบตามโครงการพัฒนา ต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

        หัวข้อที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ  โดย นางโสพิน พิมเทพา 

        หัวข้อที่ 2 เป้าประสงค์ในการใช้งาน JHCIS-GIS โดย นายวีระวุธ เพ็งชัย

        หัวข้อที่ 3 แนะนำJHCIS-GIS เบื้องต้น สาธิตการ ติดตั้งระบบ JHCIS-GIS หน่วยบริการ และทดสอบการใช้งาน 

        หัวข้อที่ 4 ข้อสังเกตและข้อพึงระวังในการปักหมุดพิกัดหลังคาเรือน 

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว7128 ลว 2 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS /GID For HIM-PRO และ GIS For HosXP

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. การประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.สำโรงตาเจ็น
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  รวมทั้งสิ้น132ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น792,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี   
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายอภิพัฒน์ สมพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น , นายวินัย นามบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.สำโรงตาเจ็น , นายคลาย อาจสาลี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสำโรงตาเจ็น  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 82605/580 ลว 30 ต.ค. 2566  เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม