"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานตำบลLTC (สมจันทร์ บัวเขียว)


1. สรุปการดำเนินงานLTC ปีงบประมาณ 2559 - 2561 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2.  แนวทางการวางแผนดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2562

 

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงระบบโปรแกรมรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)  สำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถกรอกข้อมูลจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนตำบลLTC รพ.สต.ทุกแห่ง ๆละ 1-2 คน ดังมีรายชื่อด้านล่างนี้ เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการใช้โปรแกรมดังกล่าวในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 นถึง 16.30 น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไปใช้ในการอบรมฯด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายให้เบิกจากต้นสังกัด
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระบบโปรแกรมรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 นถึง 16.30 น.
ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่หน่วยงานชื่อ-สกุลผู้ได้รับมอบหมายฯตำแหน่ง
1สสอ.ขุขันธ์นายสมศักดิ์ ทวีพันธ์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
2สสอ.ขุขันธ์นายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
3รพ.สต.โคกโพนนางพีรภา จินดาวงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4รพ.สต.ตะเคียนบังอิงนายวีรวัฒน์ รัศมีผอ.รพ.สต.
5รพ.สต.ตะเคียนบังอิงนายฐาปกรณ์ พลอยพันธ์จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
6รพ.สต.จะกงนายรัฐธนินท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
7รพ.สต.จะกงนางธนัยนันท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8รพ.สต.ใจดีนางภัทราวดี ประมวลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
9รพ.สต.กันจานนายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10รพ.สต.อาวอยน.ส.วรรณิษา มิ่งขวัญพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
11รพ.สต.อาวอยน.ส.อนัญญา พันธ์ทองจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
12รพ.สต.หนองคล้านางสาวอัญญาพร พิมูลชาติพยาบาลวิชาชีพ
13รพ.สต.ขนุนนายชยพล เสนาภักดิ์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
14รพ.สต.ขนุนนางอัมพลิกา เสนาภักดิ์พยาบาลวิชาชีพ
15รพ.สต.ปรือใหญ่นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ
16รพ.สต.ปรือคันตะวันออกนายสุทธิรักษ์ จงราชนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
17รพ.สต.ปรือคันตะวันออกนางผ่องศรี อินทนนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18รพ.สต.ทับทิมฯ 06นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19รพ.สต.ทับทิมฯ 06นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพ
20รพ.สต.หนองลุงนางสาวอภิรดี อินทรบุตรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
21รพ.สต.สมบูรณ์นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22รพ.สต.หัวเสือนางณัฎฐา ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็กนายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24รพ.สต.กวางขาวนายสุเด่น วิลัยเลิศนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
25รพ.สต.คลองกลางนางรุจิรา​ อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26รพ.สต.โคกเพชรนางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
27รพ.สต.ปราสาทนางกฤษณา พันธ์แก่นพยาบาลวิชาชีพ
28รพ.สต.บ่อทองนางชนากานต์ นามโคตรจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
29รพ.สต.สำโรงตาเจ็นนางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30รพ.สต.นาก๊อกนางสาวสุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31รพ.สต.กฤษณานางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32รพ.สต.วิทย์นางเขมจิรา วิลาวรรณจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
33รพ.สต.ตรอยนางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34รพ.สต.นิคมซอยกลางนางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35รพ.สต.โนนนางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ที่มา : - ที่ สปสช.5.41/ ว.636 ลง 12 พ.ย. 2561 เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุมการใช้โปรแกรมรายงานกองทุนตำบลและกองทุนLTC  
- ที่ ศก 0032.005/ว6092 ลง 29 พ.ย. 2561 เรื่อง การประชุมการใช้โปรแกรมรายงานกองทุนตำบลและกองทุนLTC

2. ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแกนนำชมรมผู้สูงอายุด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  
         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ได้ขอความร่วมมือ สสอ.ขุขันธ์ ได้ดำเนินการดังนี้ คัดเลือกแกนนำผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็งและไม่เคยได้รับการอบรมจากศูนย์อนามัยที่ 10 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานีมาก่อน อำเภอละ 1 ชมรมๆละ 5 คน นั้น
สสอ.ขุขันธ์ มอบหมายให้ รพ.สต.โคกเพชร คัดเลือก...
       1) แกนนำผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกเพชร 5 คนเข้าร่วมอบรมฯ                    
      2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุจากชมรมที่คัดเลือก จำนวน 1 คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
       โดยเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มจากผู้จัด เบิกค่าพาหนะเดินทาง แกนนำชมรมผู้สูงอายุและผู้จัดและเบิกค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สาสุขจากต้นสังกัด ซึ่งงานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ ได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมไปที่อีเมล sopin_2007@hotmail.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2561  

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 6060 ลง 28 พ.ย. 2561 เรื่อง ขอเชิญอบรมแกนนำผู้สูงอายุ
 
3. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์(คปสอ.ขุขันธ์) ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและตำบลLTCทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ที่ได้ส่ง Care Manager และCare Giver เข้าร่วมประชุมฯ  
       

           เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์(คปสอ.ขุขันธ์) ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูวิชาการCare Giver ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับ Care Manager และCare Giver ในทุก รพ.สต. เพื่อทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีกลุ่มเป้าหมายCare Manager รพ.สต.ละ 1 ท่าน และCare Giver ทุกคนจากทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ และศสม.ห้วยเหนือ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่ง ...การประชุมฯครั้งนี้ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และประสพความสำเร็จด้วยดี
   
ที่มา : ที่ ศก 0432/728 ลง 23พ.ย. 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูวิชาการCare Giver ประจำปีงบประมาณ 2562 

4. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งที่ร่วมกันสำรวจและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานดูแลผู้สูง กลุ่มผู้พิการ /ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยระยะประคับประคอง ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของทุกหน่วยบริการในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ เพื่อประกอบการบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 (เมื่อช่วงภาคเช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา) โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอคืนข้อมูลให้ทุก รพ.สต.เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
รพ. สตที่รายงานจำนวนกลุ่มผู้พิการ /ผู้ด้อยโอกาส (เด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี + กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25 ถึง 59 ปี)(คน)กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน)กลุ่มผู้ป่วยระยะประคับประคอง/ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน/ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือมีเงื่อนไขจำเป็น(อายุ 60 ปีขึ้นไป)
30 ศสม.ห้วยเหนือ781,419122
48 โคกโพน13078081
49 ตะเคียนบังอิง3867032
50 จะกง18781941
51 ใจดี9399652
52 กันจาน1561,17036
53 อาวอย1221,222175
54 หนองคล้า4527520
55 ขนุน5251735
56 ปรือใหญ่8455642
57 ปรือคันตะวันออก7859235
58 ทับทิมฯ 062322738
59 หนองลุง2099345
60 สมบูรณ์671,314104
61 หัวเสือ106993150
62 ตะเคียนช่างเหล็ก1728075
63 กวางขาว5129546
64 คลองกลาง3369479
65 โคกเพชร27983034
66 ปราสาท6275625
67 บ่อทอง9021538
68 สำโรงตาเจ็น10388449
69 นาก๊อก101843137
70 กฤษณา9793352
71 วิทย์5089827
72 ตรอย2031417
73 นิคมซอยกลาง5943955
74 โนน4842447
ผลรวม2,63320,8161,579

ที่มา :
ที่ ศก 00320008/ว 5271 ลง 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งขยายเวลาดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย โดยบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
- ลิงก์ไฟล์ข้อมูลการสำรวจฯ 23 พ.ย. 2561 คลิก  

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี   
1. ตามที่ สำนักงานตรวจกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นระบบออนไลน์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการใช้งานระบบผ่าน video conference ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดฯ ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบของหน่วยงาน แห่งละ 1 ท่าน ได้รับความร่วมมือกรอกชื่อฯส่งผ่านฟอร์มออนไลน์ฯทันเวลาทุกแห่ง ซึ่ง สสอ.ขุขันธ์ ได้ส่งรายชื่อให้ สสจ.ศรีสะเกษ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และขอให้ผู้มีรายชื่อบันทึกข้อมูลในระบบฯ ที่ลิงก์ http://ictprocure.moph.go.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561นี้ด้วย เพื่อตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้งานระบบจริงต่อไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบของหน่วยงาน คลิก 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายฯบันทึกข้อมูลลงทะเบียนเข้าระบบฯ ที่ลิงก์ ด้านล่างนี้
http://ictprocure.moph.go.th/   
หากมีด้านเทคนิค ติดต่อ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
E-mail: contact@dga.or.th   Tel:02-6126060  เจ้าหน้าที่ : Chadin Intharanok

หากมีปัญหาด้านรายละเอียดการยื่นคำขอ ติดต่อ :สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
E-mail: ictprocure@moph.mail.go.th   Tel: 02-5901207, 02-5901204, 02-5901213
เจ้าหน้าที่: ณัฐพร น้ำใจดี, ณฐนนท์ นากเณร, กันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน์, อภิภู เรืองรุ่ง

ที่มา : ที่ ศก 0332.001/ว5923 ลง 20 พ.ย. 2561 เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ของกระทรวงสาธารณสุข
 
 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยคณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง และอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วย ภาคส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า น้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ที่วัดอาวอยตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าร่วมในกิจกรรมฯครั้งนี้ด้วย
ที่มา : สก 0602/ว30 ลง 4 พ.ย. 2561 เรื่องขอเชิญร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสฯ ต.หนองฉลอง(20 พ.ย. 2561 เวลา 13.00 น.)
2. กิจกรรมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสฯ ต.กันทรารมย์(20 พ.ย. 2561 เวลา 15.30 น.)