"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และสนับสนุนองค์ความรู้สำหรับพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพตนเอง และเผยแพร่ไปสู่ประชาชน ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพ. ศ. 2560 ซึ่งขยายการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมจำนวนวัดและพระสงฆ์ให้มากขึ้นโดย สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

    1) จับคู่วัด/ศาสนสถานอุปถัมภ์และโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

    2) จัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายการสำรวจสุนัขและแมวในชุมชน/ในวัด ประสานปศุสัตว์ท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการคัดแยกขยะ 
    3) ปลูกต้นการบูร หรือต้นรวงผึ้งในวัดศาสนสถาน และสถานบริการสาธารณสุข 
    4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่รอรับบริการผู้ป่วยนอก(OPD)ในโรงพยาบาล 
    5) ให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR แก่พระสงฆ์และประชาชน 
    6) ตรวจสอบคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 
    7) จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เพิ่มเติมให้เป็นอาสาสมัครประจำวัด(อสว.) 

   ในการนี้  สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือให้ท่านกรอกรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ให้จงได้ 

รง.กิจกรรม 1 วัด 1โรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2562 คลิก https://goo.gl/Cty3b9
รพ.สต.ที่ยังไม่พบรายงาน : 50 จะกง และ 51 ใจดี   ตรวจสอบรายงาน คลิก

รง.การคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ คลิก https://goo.gl/Ya33MA
รพ.สต.ที่ยังไม่พบรายงาน : 50 จะกง , 51 ใจดี และ 65 โคกเพชร

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 5073 ลง 9 ต.ค. 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. นโยบาย นายวิสิฐศักดิ์  พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ปีงบประมาณ 2562 ด้านไอที แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเป็นแนวทางเดียวกันดังนี้
    1.1 การจัดทำนำเสนอผลงานและกิจกรรมโซนๆละ3นาที ด้วยวีดิทัศน์ หรือสไลด์มัลติวิชั่น ในการประชุมทุกเดือน

    1.2 ไลน์กลุ่มบริหาร สสอ.ขุขันธ์ และกลุ่ม สสอ.ขุขันธ์ 
           1) ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.และคณะ จนท.ทุก รพ.สต.เข้าไปแก้ไขโปรไฟล์ในLineของทุกท่านโดยใส่รูปหน้าปก และระบุชื่อ-สกุลจริงของท่าน เพื่อการติดต่อประสานงานที่ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ
ตัวอย่างการเข้าไปแก้ไขโปรไฟล์ในLine

           2) ให้มีไลน์ที่ใช้งานจริง และติดต่อได้จริงในกลุ่มฯเพียง 1 ไลน์เท่านั้น  ถ้าเกินกว่านี้ ขออนุญาตScreenและลบออกต่อไป

    1.3 เพจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/khukhanph/ จนท.ที่เกี่ยวข้องทุก รพ.สต.สามารถเข้ามาโพสต์กิจกรรมสร้างสรรค์ในงานสาธารณสุขได้ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่องต่อ 1 เดือน  แต่อยู่ภายใต้การคัดกรองอัตโนมัติของระบบเพจฯที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ระบบจะมีการตรวจทานโพสต์ที่มาจาก จนท.ทุกท่าน หรือบุคคลอื่นก่อนเผยแพร่ลงในเพจ และจะมีคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบและลบกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นต่อไป

    1.4 เวปบล็อก/เวปไซต์ของ รพ.สต.ทุกแห่ง สามารถเข้าใช้งานได้ และสามารถโพสต์กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ผลงานของทุกแห่งได้ด้วยตนเอง ซึ่งทางลัดเข้าสู่เวปบล็อก/เวปไซต์ อยู่ด้านซ้ายของเวป สสอ.ขุขันธ์ ดังปรากฏในภาพด้านล่างนี้ หากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งาน ติดต่อ หน.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ และทีมงานไอที รพ.สต.ใกล้เคียงท่านได้

    1.5 ปฏิทินกิจกรรมของ สสอ.ขุขันธ์ออนไลน์  "แจ้งข่าวและปฏิทิน สสอ.ขุขันธ์ ณ วันนี้" ที่มีบนเวปไซต์ของ สสอ.ขุขันธ์ สามารถไปติดตั้งให้ปรากฏบนโทรศัพท์ของทุกท่านได้ เพื่อสามารถติดตามการประชุม และการนัดหมายต่างๆได้ตลอดเวลา หรือหากประสงค์ให้ไปปรากฏบนเวปบล็อก/เวปไซต์ของ รพ.สต.ของท่านก็ให้ประสานงาน/ติดต่อ หน.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ และทีมงานไอที รพ.สต.ใกล้เคียงท่านได้ เพื่อดูแลช่วยเหลือจัดการให้ทุก รพ.ต่อไป

หมายเหตุ
งาน/ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใหม่ของ อ.สุเพียร คำวงศ์ ประจำปี 2562 มี 4 งานหลัก ดังนี้
   1. งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
   2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
   3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
   4.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
   5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
      - เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
      - ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ภาษา ตำราและคัมภีร์ใบลานอำเภอขุขันธ์

 การแต่งกายประจำวันของคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 
        วันจันทร์   แต่งกายชุดสีกากี
        วันอังคาร แต่งกายชุดประเพณี
        วันพุธ แต่งกายชุดสีฟ้า
        วันพฤหัสบดี แต่งกายชุดสีส้ม
        วันศุกร์ แต่งกายชุดสุภาพ

 3 หลัก นโยบายของ นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์หลักเกณฑ์ หลักการ และหลักฐาน(เชิงประจักษ์)