"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ตามที่ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สามารถจัดการดูแลผู้สูงอายุในตำบลในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 220 คน ดังนี้ 
         รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-วันที่  13 ธันวาคม 2560
         รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 4 -15 ธันวาคม 2560 
สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
       ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คนรุ่นที่ 2 จำนวน 81 คน โดยเบิกค่าที่พักค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจากต้นสังกัด สำหรับคปสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561 มีแผนการอบรม CM ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม ครบทุกพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 2  รุ่น ดังมีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังนี้ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
1นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกันจาน
2นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสมบูรณ์
3นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกวางขาว
4นางกฤษณา พันธ์แก่นพยาบาลวิชาชีพปราสาท
5นส.สุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนาก๊อก
6นางรุจิรา อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลองกลาง
7นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการทับทิมสยาม 06

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
1นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการตะเคียนช่างเหล็ก
2นางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตรอย
3นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนิคมซอยกลาง
4นางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกฤษณา
5นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโนน
6นางสาววิรันตรี นัยนิตย์จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงานศสม.ห้วยเหนือ
7นางธนัยนันท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจะกง
หมายเหตุ
เป้าหมายการผลิต Care Manager อำเภอขุขันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
อำเภอปัจจุบันมี CMจำนวน (คน)ปี 61 ต้องการ CM เพิ่ม (คน)รุ่นที่ ๑ (คน)รุ่นที่ ๒ (คน)รวม (คน)
ขุขันธ์17167714
ที่มา : ที่ ศก. 0032.007/5479 ลง 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)  เขตสุขภาพที่ 10 

2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.กวางขาว ,รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก , รพ.สต.ตะเคียนบังอีง และ รพ.สต.นิคมซอยกลาง เร่งรัดดำเนินการซ่อม หรือจัดหาทดแทน ระบบกล้องวงจรปิด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และให้รายงานผลการดำเนินงานให้สสจ.ศรีสะเกษ ทราบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อปรับปรุงข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลกล้องวงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับต่อไป รายละเอียดที่แนบมานี้ คลิก

ที่มา : ที่ ศก. 0032.011/ว.5010 ลง 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง  การบริหารระบบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ

3. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับหนังสือแจ้งแนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ(Caregiver)ในกรณีที่มีการโอนงบประมาณ LT C เข้าหน่วยบริการ โดยการจ้างเหมาCaregiverในลักษณะจิตอาสาตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care plan) อัตราค่าจ้างเหมาจ่ายไม่เกิน1,500บาทต่อเดือนต่อCaregiver 1คนที่ดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ 5 - 10 คน ยกเว้นในพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุพึ่งพิงน้อยกว่า 5 คนให้จ้างเหมาCaregiverไม่เกิน 600 บาทต่อCaregiver 1 คน โดยให้ผู้จัดการดูแล(Care Manager) เป็นผู้พิจารณาจัดสรรผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้Caregiver ตามศักยภาพ และกลุ่มของผู้สูงอายุให้เหมาะสม รวมทั้งให้ดำเนินการในลักษณะการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอส่งหนังสือแจ้งแนวทางการบริหารจัดการโครงการLong Term Care ของกระทรวงสาสุขในกรณีที่มีการโอนเงินงบประมาณLTCเข้าหน่วยบริการ(โรงพยาบาลทั่วไป , โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) พร้อมทั้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2 และกรอบการบริหารจัดการ โครงการ LTC ตามประกาศ สปสช. เพื่อให้พื้นที่ได้ดำเนินการต่อไปรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
       หนังสือแจ้งแนวทางการบริหารจัดการฯLTC  คลิก
       ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2 คลิก
       กรอบการบริหารจัดการโครงการLTCตามประกาศ สปสช. คลิก

ที่มา : ที่ ศก. 0032.007/ว.5186 ลง 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง  แนวทางการบริการจัดการโครงการ Long Term Care

4. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.06/30107 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงาน ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข  คลิก

วาระการประชุม งาน LTC ชมรมผู้สูงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ จากคุณสมจันทร์  บัวเขียว
         1. แผนการออกประเมินชมรมผู้สูงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ  ตัวแทน  ชมรม และ วัดส่งเสริมฯ โซนละ  1  แห่ง ช่วงเวลา ภายในเดือน พฤศจิกายน  2560 
            - รับการตรวจประเมินเชิงบูรณาการ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
            - โดยทีมตรวจประเมินระดับอำเภอ
            - กรณีชมรมให้เตรียมเป็นคณะกรรมการชมรม / วัดให้ประสานแจ้งทางวัดให้รับทราบ 
            - ทีมผู้รับผิดชอบแต่ละ รพ.สต. 
แผนออกประเมินชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 คปสอ.ขุขันธ์
วัน เดือน ปีโซนวัดชมรมผู้สูงอายุ
13/11/25601วัดบ้านฮ่องธาตุ ต.กฤษณา ชมรมผู้สูงอายุ ต.กฤษณา
13/11/25602วัดบ้านโคกเพชร ต.โคกเพชรชมรมผู้สูงอายุ ต.โคกเพชร
14/11/25603วัดศรีสะอาด ต.ศรีสะอาดชมรมผู้สูงอายุ ต.ศรีสะอาด
14/11/25604วััดอาวอย ต.โสนชมรมผู้สูงอายุ ต.โสน
- /11/25605วัดปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่ชมรมผู้สูงอายุ ต.นิคมพัฒนา
- /11/25606วัดตาอุด ต.ตาอุดชมรมผู้สูงอายุ ต.ตาอุด
15/11/25607วัดบ้านใจดีชมรมผู้สูงอายุ ต.ใจดี

         2.
 งาน LTC 
            - การคิดค่าตอบแทน CG. ค่อนข้างสูง ทางท้องถิ่นยังเห็นว่าสูงเกินไป
            - ปี งบประมาณ  2561 พื้นที่ตำบลที่เป็นเป้าหมาย แจ้งแสดงความจำนง ครบ 100 %
            - ปี งบประมาณ  2561 แผนการอบรม CM ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม ครบทุกพื้นที่ ( แบ่งเป็น 2  รุ่น )
            - กรณีการเบิก ค่าตอบแทน CG. , CM. และสหสาขาวิชาชีพ ถ้าพื้นที่ไหนมีข้อสงสัยให้ประสาน พี่แป๋ว ได้เลย มีตัวอย่าง และแนวคิดให้พร้อม...นะคะ