"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

   งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ CM จาก รพ.สต.ในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567

           ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ให้สามารถดำเนินงานตามแนวทางระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดจัดการอบรมเมื่อวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน(สังกัด อบจ.ศก.150คน+สังกัด สสจ.ศก.150 คน) ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
         สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ที่ได้เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 
นางสาวิรันตรี นัยริตย์
นางพัทยา วันสุดล
นางสาวสุจิตรา ชาติตะคุ
นางรุจิรา อำพันธ์
นางสุทิศา นิลเพชร
นายรัฐธนินท์ บุญใส
นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคล

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว1442 ลว 28 ก.พ. 2567 เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567

2. ศูนย์อนามัยที่ 10 แจ้งขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคล (Long Term Care : 3C) 
        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย ได้พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคล (Long Term Care : 3C) เพื่อลงทะเบียนผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) สำหรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาวในชุมชน ปัจจุบันข้อมูลบุคลากรด้านการดูแลระยะยาว ยังขาดการปรับปรุงสถานการณ์ปฏิบัติงาน และบันทึกประวัติการได้รับการอบรมฟื้นฟูศักยภาพให้เป็นปัจจุบันซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการดำเนินงานดูแล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่าน แจ้งผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าน ดำเนินการปรับปรุงสถานะการปฏิบัติงาน และข้อมูลการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว1971 ลว 18 มี.ค. 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล

3. ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนเมืองรองรับสังคมสูงวัยภายใต้กรอบแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรขององค์การ อนามัยโลก (WHO)
        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จะจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนเมืองรองรับสังคมสูงวัยภายใต้กรอบแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเมือง ชุมชนที่เป็นมิตร สำหรับผู้สูงอายุตามกรอบขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรหรือ ผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฯดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 4,000 บาท (เบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด) ทั้งนี้ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มรวมอยู่ในค่าลงทะเบียน ส่วนค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว1974 ลว 18 มี.ค. 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนเมืองรองรับสังคมสูงวัยภายใต้กรอบแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรขององค์การอนามัยโลก (WHO)

4. เทคนิคการรายงานมาตรฐาน>>การคัดกรอง >>ข้อที่ 11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  ให้ข้อมูลฯการคัดกรองขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

       เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกท่าน 
                - เพื่อให้ข้อมูล HDC>>กลุ่มรายงานมาตรฐาน>>การคัดกรอง >>ข้อที่ 11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  ให้
ข้อมูลฯการคัดกรองขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ให้ท่านทำตาม 8 ขั้นตอน ดังภาพด้านล่างนี้ โดยดำเนินการห้แล้วเสร็จโดยถูกต้องสมบูรณ์ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
                - ขอบคุณ KM จาก รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #เรียนรู้ร่วมกัน และ #ร่วมด้วยช่วยกันจัดการข้อมูลทุกแห่ง ครับ
ที่มา : Lineกลุ่มสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์, 256703181632.

5. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือดำเนินการสื่อสารและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมสนับสนุน การดำเนินงานตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกสายใจไทยผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
เรียน ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 
         - เพื่อโปรดทราบ
         - สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดำเนินการสื่อสารและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกสายใจไทยผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเหตุ แต่ในหนังสือฯ กล่าวถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่ง ดังนี้
        1) แนวทางการจ่ายและติดตามการใช้สารทากันยุงของผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 
            - เมื่อมีผู้ป่วย/ผู้สงสัยว่าป่วย มารับการรักษาที่โรงพยาบาล แล้วถ้าแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี่/โรคติดเชื้อไวรัสซิกา/โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ที่แผนกผู้ป่วยนอก OPD  แพทย์จะสั่งจ่ายสารทากันยุง (เพิ่มเติมจากยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ) รับได้ที่ห้องยา จากเภสัชกรของโรงพยาบาล ให้คำแนะนำ/ข้อควรระวัง โดยผู้ป่วย 1 ราย จ่าย 5 ซอง ทาห่างกันครั้งละ 6 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 วัน 
            - งานระบาดวิทยา/เวชกรรมสังคม ของดรงพยาบาล กรอกแบบรายงานการ จ่ายสารทากันยุงของ โรงพยาบาล ทุก 7 วัน ผ่าน QR code (Form 02)
            - เจ้าหน้าที่ระบาด/เวชกรรมสังคม ของโรงพยาบาล ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยจากระบบฐานข้อมูล และแจ้งข้อมูลผู้ป่วยให้ รพ.สต./สสอ. ทราบว่า มีผู้ป่วยในพื้นที่ ตามมาตรการ 3-3-1 พร้อมทั้งแนบ QR Code (Form 03) แบบติดตามการใช้ สารทากันยุงเพื่อติดตามการใช้รายเคส (รพ.สต./อสม. เป็นผู้ติดตามการใช้สารหากันยุงของผู้ป่วย) 
            - ผู้รับผิดชอบระดับ สสอ./รพ.สต. รับทราบผ่านกลุ่มไลน์/ e-mail หรือช่องทางอื่นๆ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้ป่วย และรับ QR Code (Form 03)
            - รพ.สต./อสม./อปท. ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคตาม
มาตรการ 3-3-1 ภายใน Day 14 หลังได้รับสารทากันยุง รพ.สต. / อสม. ติดตามการใช้สารทากันยุง และรายงานตามแบบรายงาน การใช้สารทากันยุงของผู้ป่วย QR Code (Farm 03)

          2) แนวทางกำกับ ติดตาม และประเมินผล  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
             2.1 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
             2.2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
             2.3 เขตสุขภาพ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของพื้นที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพประจำเดือน
             2.4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
                    - ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายในพื้นที่ หลังจากการจ่ายสารทากันยุงไปให้ผู้ป่วย และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพประจำเดือน 
                    - กำกับ ติดตามผลการใช้สารทากันยุงในโรงพยาบาล และการรายงานของ รพ.สต. ในพื้นที่ ทุกเดือนโดย พิจารณาร่วมกับข้อมูลแบบฟอร์ม 02 และแบบฟอร์ม 03
            2.5 โรงพยาบาล
                   - หลังจากที่ได้รับสารทากันยุง ผู้บริหารชี้แจงแนวทางการจ่ายสารทากันยุงให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
                   - แพทย์สั่งจ่ายสารทากันยุงเมื่อวินิจฉัยผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ ยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา) 
                   - เจ้าหน้าที่ระบาด/รายงานโรคของ รพ.เวชกรรมสังคม ดำเนินการแจ้งรพ.สต./อสม./อปท. ลงพื้นที่สอบสวน ควบคุมโรคตามมาตรการ 3-3-1 และรายงานการจ่ายสารทายากันยุงทุก 7 วัน ตามแบบรายงานการจ่าย สารทากันยุงของโรงพยาบาล แบบฟอร์ม 02 รายละเอียดตาม QR Code แนบ โดย สคร. จะเปิดสิทธิ์การ เข้าถึงแบบฟอร์ม 02 สำหรับ สสจ. และ/หรือ รพ. ในพื้นที่
                    *หมายเหตุ : กรุณาเปิดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และชี้แจงให้พื้นที่ระมัดระวังการแชร์สิทธิ์ต่อให้ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากป้องกันข้อมูลรั่วไหล
                2.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
                    - ดำเนินการร่วมกับ อสม. ติดตามการใช้สารทายากันยุงของผู้ป่วยในพื้นที่ โดยให้รายงานตามแบบติดตาม การใช้สารทากันยุงสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กรณี OPD แบบฟอร์ม 03 ภายใน 14 วัน หลังจาก ผู้ป่วยได้รับสารทากันยุง

ที่มา : ที่ ศก0033/ว2307 ลว 28 มี.ค. 2567 เรื่อง เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกสายใจไทยผู้สูงวัย ประจำปี 2567

6. โครงการเพื่อคัดเลือกผลงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567 ของกรมอนามัย
เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ  ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ว่า สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการเพื่อคัดเลือกผลงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ กำหนดให้มีการคัดเลือกผลงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567 ทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้ ในระดับพื้นที่
           1. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น 1 คน/อำเภอ
           2. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น อย่างน้อย 3 เรื่อง/อำเภอ
           3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ดีเด่น 1 ตำบล/อำเภอ
          4. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น 1 คน/อำเภอ
          5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่น 1 คน/อำเภอ
          6. ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่น 3 ชมรม/อำเภอ
          7. บุคคลที่ขับเคลื่อนนโยบายและให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในระดับพื้นที่ ดีเด่น 1 คน/อำเภอ
         - ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุข ดำเนินการคัดเลือกผลงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567 โดยกำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเหตุ  1. หลักเกณฑ์และแนวทางฯ คลิก https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ke7N6N4MzOKmGHv6YQhOrjFiTsTNopTa
                 2. แบบตอบรับการส่งผลงาน คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh_P5xJspZ0312mr_v8LiEmquESyx2rtqlwXJWWuFMw_aMZg/viewform        

ที่มา :
ที่ ศก 0033.007/ว2393 ลว 29 มี.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567

7. 
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เชิญคณะกรรมการ PM ผู้สูงอายุระดับพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ  ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยสสจ.ยโสธร ในฐานะ Project Manager กลุ่มวัยผู้สูงอายุ กำหนดจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้มแบบครบวงจร  รวมถึงการสร้างความรอบรู้ให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเสียง ในเขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภาคีเครือข่าย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
          - ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญคณะกรรมการ PM ผู้สูงอายุระดับพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไป ราชการโดยประหยัดจากผู้จัดการประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หมายเหตุ  นายอำเภอขุขันธ์ อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เดินทางไปราชการและออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด จำนวน 5 คน ได้แก่ 
           1. นางรุจิรา อำพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านคลองกลาง
           2. นางสิริพร ศรีอินทร์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านสมบูรณ์
           3. น.ส.สายยนต์ แหวนเพ็ชร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น
                4. นางสาววรรณิษา มิ่งขวัญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านอาวอย
          5. นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.บ้านปรือใหญ่ 

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว2393 ลว 29 มี.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

       ( - ไม่มี - )

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. จังหวัดศรีสะเกษ  ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.02/ว167 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการในส่วนราชการและหน่วยงานของ รัฐและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในสถานที่ราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
            หมายเหตุ  ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผู้พิการเข้าทำงานในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่ผู้พิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อผู้พิการหนึ่งคน เพื่อให้ผู้พิการสามารถมีรายได้ในการดำรงชีพได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้  ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง  เร่งรัดดำเนินการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐให้ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล เช่น ทางลาดชัน ราวจับ ระบบเสียงเตือน ลิฟต์ ห้องน้ำ ที่จอดรถ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการที่ทำงานและผู้พิการที่เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเท่าเทียมต่อไป
2. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ แจ้งรายการเครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง เฉพาะกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐ มิได้กำหนดไว้ ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ

เรียน ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 
         - เพื่อโปรดทราบ
         - สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง เฉพาะกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐ มิได้กำหนดไว้ ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ  ดังรายละเอียดที่แจ้งรายการอุปกรณ์ฯ ที่มีพร้อมให้การสนับสนุน หากหน่วยงานของท่านต้องการ สามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนได้ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้
ที่มา : ที่ สธ0320/ว13 ลว 31 ม.ค. 2567 เรื่อง การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
 
3. การประชุมถอดบทเรียนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
            ตามที่  มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 166 ระหว่างวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้ผู้พิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดีสวมใส่  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม  
           ซึ่งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน  สสจ.ศรีสะเกษ ได้เชิญผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ หรือ นักกายภาพบำบัดประชุมถอดบทเรียนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ผลการประชุมถอดบทเรียน ดังนี้
          ถามน้อง ......นางสาวณิชกานต์ ศุขแจ้ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.ขุขันธ์
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.013/ว1789 ลว 12 มี.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมถอดบทเรียนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

4. 
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้  
เรียน  ผู้บังคับบัญชา
           - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
           - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ทั่วประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป ฐานะยากจน ไร้คนดูแล นับแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยมี ผู้สูงอายุที่ยากไร้ทั่วประเทศได้รับความช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น ๔,๔๗๐ คน ซึ่งในปี 2547จะจัดมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสงเคราะห์ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ทั่วประเทศรวม 76 จังหวัด จังหวัดละ 15 ราย รายละ 3,500 บาท นั้น 
           - สำหรับ อำเภอขุขันธ์  ได้คัดเลือกผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ตามเกณฑ์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายชื่อและสำเนาบัตรประชาชนของผู้สูงอายุที่ยากไร้เป็นรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

ที่มา :  ที่ ศก 0033.007/ว1535 ลว 1 มีนาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0212/ว34250 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้

2. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช) ขอให้หน่วยงาน ดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล
        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสารสนเทศหรือประชาชนที่มาใช้บริการหน่วยงานของรัฐ
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานไอที และเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.ของท่านศึกษาและตรวจสอบการใช้ข้อมูล ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.011/ว322  ลว 17 ม.ค. 2567 ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการประสานจากบริษัท Adobe (Thailand) Company Limited แจ้งให้ขอให้ลบซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
        ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการประสานจากบริษัท Adobe (Thailand) Company Limited แจ้งว่าได้ตรวจพบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกระทรวงสาธารณสุข ละเมิดลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ของ บริษัท จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดช่องโหว่ที่ทำให้ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และอาจจะถูกผู้ไม่หวังดีใช้เป็น ช่องทางในการโจมตีทางไซเบอร์ และเสี่ยงถูกฟ้องร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ทุกแห่ง ดำเนินการต่อไปนี้โดยเร่งด่วน
        ๑. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หากพบว่าเครื่องในหน่วยงานของท่านมีการติดตั้งให้ทำการ ถอนการติดตั้งซอฟแวร์ ที่มีการละเมิดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
        ๒. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน อย่างน้อย ๑ ท่าน โดยส่งรายชื่อผู้ประสานงานตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
        ๓. หน่วยงานส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานถอนการติดตั้งซอฟแวร์ที่มีการละเมิด ลิขสิทธิ์โดยระบุชื่อเครื่อง Computer Name พร้อมทั้งรายการผลิตภัณฑ์และจำนวนรายการที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ ถูกต้อง ส่งกลับไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว428  ลว 22 ม.ค. 2567 ขอให้ลบซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ในรูปแบบดิจิทัล (D506)

1. รายงานผลการส่งข้อมูล 506 จากโปรแกรม JHCIS เข้าระบบ API ของกองระบาดวิทยา ผ่าน D506 

     ผลงานการส่งข้อมูล 506 จากโปรแกรม JHCIS เข้าระบบ API ของกองระบาดผ่าน D506 ที่ทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์สามารถทำได้แล้ว  คลิก 


หมายเหตุ ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 (National Disease Surveillance-D506) เป็นระบบที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และสถานีอนามัยทุกแห่ง(โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลเอกชนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ในการเฝ้าระวังโรค/ภัย ที่อาจเกิดการระบาดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค/ภัย เป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติของโรคนั้นๆ       

 คู่มือแนวทางการส่งข้อมูล D506 ผ่านโปรแกรม JHCIS คลิก
ที่มา : ดร.พุทธิไกร ประมวล.ไลน์กลุ่ม Pinoy EOC SSK,25-01-2567,12.09 น.


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล  โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 114,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี 🙂🙂🙂
        ขอขอบคุณ นายเลียม  ดวงสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล , นายนิพนธ์ จันทรชิต ประธานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลศรีตระกูล , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , ผอ.รพ.สต.บ้านโนน , คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ว3/2567 ลว 18 มี.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุม

2. รับมอบหมายฯเข้าร่วมประชุมเตรียมงานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย รวมน้ำใจเพื่อคนขุขันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมงานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยรวมน้ำใจ เพื่อคนขุขันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมไกรภักดี ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 5 เมษายน 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้ ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานฯ 
       สาระสำคัญจากการประชุมฯ ครั้งนี้ ดังนี้
        1.วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 18.00น. นายอำเภอขุขันธ์ เชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดฯ ส่วนราชการละ 5 คน ร่วมตอนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในพิธีเปิดงานฯ
        2.วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. อำเภอเชิญหัวหน้าส่วนและคู่สมรส ร่วมเดินแบบในราตรีผ้าเบญจศรี สานสามัคคีเมืองขุขันธ์
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0418/ว266 ลว 20 มี.ค. 2567 เรื่อง เชิญประชุมเตรียมงานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยรวมน้ำใจเพื่อคนขุขันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

3. รับมอบหมายฯเข้าร่วมประชุมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล  วิ่งเพื่อแบ่งปันคนขุขันธ์ไม่ทิ้งกัน KHUKHAN RUN 2024  
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์  เข้าร่วม ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล  วิ่งเพื่อแบ่งปันคนขุขันธ์ไม่ทิ้งกัน KHUKHAN RUN 2024 ณ ห้องประชุมไกรภักดี ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง และกิจการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
       
ประกาศKhukhanRun2024

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0418/ว255 ลว 14 มี.ค. 2567เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล วิ่งเพื่อแบ่งปันคนขุขันธ์ไม่ทิ้งกัน KHUKHAN RUN 2024