"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สสอ.ขุขันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2567

วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุขันธ์
ประจำเดือนมีนาคม 2567
เรื่องนำเสนอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไปและโรคอุบัติใหม่
1. ไข้เลือดออก อำเภอขุขันธ์ ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 47 ราย อัตราป่วย 32.13 ต่อแสนประชากร ตั้งแต่วันที่วันที่ 1 มกราคม2567 ถึง 25 มีนาคม 2567 ขุขันธ์ มีผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 5 ราย ดังนี้


ข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันโรค