"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 
1. สป.สธ. ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖/ ๑๑๗๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             ข้อมูลการรับสมัครโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นฯ ปี 2567 คลิก (กรอกประวัติคนพิการ ส่งฯ ภายใน 31 พฤษภาคม 2567)

ที่มา : ที่ ศก 0033/ว7771  ลว 3 พ.ค. 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต