"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2567 (อัจฉรา ประสงค์จินดา)

  งานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

1.1 ขอความร่วมมือดำเนินการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน และร้านค้า ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนผ่าน Google Form ปี 2567
        ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ในงานวันไอโอดีนเเห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 โดยประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนตามเกณฑ์ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองเเดง รวมทั้งประเมินร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ร้านอาหารที่ปรุงประกอบอาหารด้วยผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ผ่านเเพลตฟอร์ม ซึ่งกำลังปรับปรุงระบบให้มีความละเอียดและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การดำเนินงานในปี 2567 สำนักโภชนาการ กรมอนามัย จึงได้จัดทำ Google Form เพื่อใช้ในการประเมินฯ ไปพลางก่อน

        ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง ดำเนินการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนในระดับต่างๆ และประเมินร้านค้า ร้านอาหาร โดยใช้ Google Form ในการประเมินฯ ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 💗ท่านสามารถประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนได้ที่ 👉ศูนย์อนามัยที่ 10 ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ปี 2567 เวอร์ชัน 1 พ.ค. 67 (google.com)

💗ท่านสามารถประเมินร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนได้ที่ 👉ศูนย์อนามัยที่ 10 ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ปี 2567 เวอร์ชัน 1 พ.ค. 67 (google.com)
คำอธิบาย
ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เช่น เกลือ น้ำปลา น้ำเกลือ ซอส ซีอิ๊ว เป็นต้น โดยการตอบคำถามทั้งหมด 5 ข้อ พร้อมเเนบภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในร้านค้าของท่าน)
- ประเมินตามความเป็นจริง กรณีผู้ประกอบไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ผู้แทน เช่น บุคลากรสาธารณสุข หรือผู้แทนชุมชน หมู่บ้าน ประเมินได้เเต่เพียงท่านเดียวต่อร้าน และประเมิน 1 ครั้งเท่านั้น

💗ท่านสามารถประเมินร้านอาหารที่ปรุงประกอบโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนได้ที่ 👉 
คำอธิบาย
ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหาร หาบเร่ แผงลอย ฟู้ดทรัค โฮมเมด หรืออื่นๆ ที่ปรุงประกอบอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เช่น เกลือ น้ำปลา น้ำเกลือ ซอส ซีอิ๊ว เป็นต้น สามารถประเมินตนเองโดยการตอบคำถามทั้งหมด 5 ข้อ พร้อมแนบภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่ร้านของท่านใช้ปรุงประกอบอาหาร

💗ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการลงทะเบียนประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนและร้านค้า ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในปีงบประมาณ 2567 (สำนักโภชนาการ กรมอนามัย, 2567) เพื่อดูข้อมูลชุมชนหมู่บ้านที่ได้ประเมินเรียบร้อยเเล้ว ได้ที่ 👉 รายงานการดำเนินงานประจำเดือน - Google ไดรฟ์
หมายเหตุ** หมู่บ้านใดที่ประเมินแล้วไม่ต้องประเมินซ้ำอีก

💗ท่านสามารถดูรหัสหมู่บ้านไอโอดีน กระทรวงมหาดไทย ได้ที่👉 รหัสหมู่บ้านไอโอดีน ปีงบ 2567.xlsx - Google ชีต

1.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนตามกลุ่มวัย ภายใต้ภารกิจ  "สาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์ 2567
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานใน รพ.สต. ของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนตามกลุ่มวัย ภายใต้ภารกิจ "สาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์ 2567" ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความตระหนักและความรู้ด้านการจัดการพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพตนเอง
2. เพื่อเสริมความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
3. เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
💙💙💙 เป้าหมายร้อยละ 100 ในสถานบริการสาธารณสุขทุกเเห่ง

💗ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมภารกิจได้ที่ 👉
ศูนย์รวมข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทย | HLO/HLC Hub (moph.go.th)

💗ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินงานแบบ Real Time ได้ที่ 👉สรุปข้อมูล สาสุขอุ่นใจ ชาเลนจ์ (moph.go.th)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

2.1 ขอความร่วมมือ รพ.สต. ทุกเเห่ง เข้ารับการประเมินตนเองในระบบ ตามโครงการ  Green and Clean Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)

        ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขหมวด 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ประเด็นโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

        จึงขอให้ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำ รพ.สต. ทุกเเห่งเข้าไปประเมินตนเองในระบบ https://gch.anamai.moph.go.th/ 

รพ.สต. ที่ประเมินตนเองเเล้ว (GREEN and CLEAN  Sub-district Health Promoting Hospital) จำนวน 7 เเห่ง ได้เเก่ 

👉สังกัด สธ. (โคกโพน ปรือใหญ่ จะกง กฤษณา สมบูรณ์)
👉สังกัด อบจ. (นาก๊อก นิคมซอยกลาง)

2.2 สสจ. ศรีสะเกษขอความร่วมมือประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ภายใต้ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2567 👉 

ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด (ร้อยละ 25 ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป)

มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับ รพ.สต. (5 องค์ประกอบ เกณฑ์การดำเนินงาน 25 ข้อ) คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนะคะ 👇👇

https://docs.google.com/document/d/1bDufYvXoJqYq3G_WFlNBvVbNqugHinUL/edit

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับการประเมิน ตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประจำปี 2567 

ระบบประเมินออนไลน์  (รพ.สต. สามารถเข้าไปประเมินตนเอง พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานผ่านระบบออนไลน์ได้เเล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 - 15 ก.ค. 67 ค่ะ ** กรณีไม่ประเมินโดยใช้แบบรายงาน)

รหัสเข้าใช้งานสำหรับหน่วยบริการ
USERNAME : รหัสสถานบริการ 5 หลัก (XXXXX)
PASSWORD : @XXXXX@

👉สรุป Timeline การประเมินและรับรองการจัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.สต.  ปี 2567
การประเมินตนเอง
- รพ.สต. ประเมินตนเองผ่านระบบอนไลน์พร้อมแนบหลักฐาน ตั้งเเต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 กรกฎาคม 2567
- สสจ. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (กรณีไม่แนบหลักฐาน หรือเเนบไม่ตรงตามเกณฑ์ ให้คะเเนนเป็น 0)

การรับรองผล
😊 ระดับเริ่มต้นพัฒนา - ระดับดีมาก 
- สคร. 10 ประเมินรับรองผล ตั้งเเต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567 
- สถาบันราชประชาสมาสัยจัดทำเกียรติบัตรรับรองคุณภาพฯ

😀  ระดับดีเด่น
- คณะกรรมการส่วนกลาง ร่วมกับ สคร.10/สสจ. สุ่มสอบทวน (แบบ onsite/online) ตั้งเเต่วันที่ 1 - 31  สิงหาคม 2567
- สคร. สรุปรายชื่อที่ผ่านการรับรอง ส่งไปยังสถาบันราชประชาสมาสัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 
- สถาบันราชประชาสมาสัยจัดทำโล่รับรองคุณภาพฯ

หมายเหตุ ระยะเวลารับรองผล มีอายุ 3 ปี (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2570)
ดาวน์โหลดแนวทางและเเบบฟอร์มสนับสนุนการดำเนินงาน 👉 
https://drive.google.com/drive/folders/1cPmiBQnDVUen6K-MTp8DUDSJBI7MrrGJ
_ขอบคุณค่ะ _