"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในความรับผิดชอบของ ภัสรา สอาด

 วาระการประชุม(ภัสรา) ปีงบฯ2566

# เดือนตุลาคม 2565# เดือนกุมภาพันธ์ 2566# เดือนมิถุนายน 2566
# เดือนพฤศจิกายน 2565# เดือนมีนาคม 256​​6 👇# เดือนกรกฎาคม 2566
# เดือนธันวาคม 2565# เดือนเมษายน 2566 👇# เดือนสิงหาคม 2566
# เดือนมกราคม 2566# เดือนพฤษภาคม 2566# เดือนกันยายน 2566

งานที่รับผิดชอบ
1. งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
  -  งานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
  -  งานโภชนาการเด็ก
  -  งานอนามัยโรงเรียน
       🌷แนวปฏิบัติการคัดกรองสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ โครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2566 👉 คลิก

        🌷โรงเรียนก้าวท้าใจ   👉 คลิก
        🌷โครงการก้าวท้าใจ Season 5  👉 คลิก
 - งานทันตสาธารณสุข
        🌷กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี 
👉 คลิก
        🌷 เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวัดสายตาในเด็ก 👉 คลิก 
  - งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
        🌷คู่มือการข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 👉 คลิก
        🌷แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 👉  คลิก
2. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ก้าวท้าใจ, ชุมชนไอโอดีน, อนามัยโพล)
3. Fee Schudule
4. พอ.สว.
5. งานบัตรประจำตัวข้าราชการ
    🚩แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ    เอกสารประกอบด้วย
                  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
                  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
                  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
                  4. กพ.7 (หน้าแรกพร้อมลงลายมือชื่อ) จำนวน 1 ฉบับ
                  5. กรณีบัตรหมดอายุ ให้แนบบัตรเก่ามาด้วย
                  6. กรณีบัตรหาย ให้นำใบแจ้งความแนบมาด้วย
💢💢Update ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประจำปี 2566 รอบที่ 2 👉  คลิก