"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในความรับผิดชอบของ ภัสรา สอาด

 วาระการประชุม(ภัสรา) ปีงบฯ2566

# เดือนตุลาคม 2565# เดือนกุมภาพันธ์ 2566# เดือนมิถุนายน 2566
# เดือนพฤศจิกายน 2565# เดือนมีนาคม 256​​6 👇# เดือนกรกฎาคม 2566
# เดือนธันวาคม 2565# เดือนเมษายน 2566 👇# เดือนสิงหาคม 2566
# เดือนมกราคม 2566# เดือนพฤษภาคม 2566# เดือนกันยายน 2566

 วาระการประชุม(ภัสรา) ปีงบฯ2567

# เดือนตุลาคม 2566👇# เดือนกุมภาพันธ์ 2567# เดือนมิถุนายน 2567
# เดือนพฤศจิกายน 2566👇# เดือนมีนาคม 256​​7👇# เดือนกรกฎาคม 2567
# เดือนธันวาคม 2566# เดือนเมษายน 2567 👇# เดือนสิงหาคม 2567
# เดือนมกราคม 2567👇# เดือนพฤษภาคม 2567 👇 # เดือนกันยายน 2567

👉เอกสารประกอบการประชุมต่าง   ๆ👉ตัวชี้วัดงานส่งเสริมสุขภาพ
งานที่รับผิดชอบ
1. งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
  -  งานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
  -  งานโภชนาการเด็ก
  -  งานอนามัยโรงเรียน
       🌷แนวปฏิบัติการคัดกรองสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ โครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2566 👉 คลิก

        🌷โรงเรียนก้าวท้าใจ   👉 คลิก
        🌷โครงการก้าวท้าใจ Season 5  👉 คลิก
 - งานทันตสาธารณสุข
        🌷กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี 
👉 คลิก
        🌷 เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวัดสายตาในเด็ก 👉 คลิก 
  - งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
        🌷คู่มือการข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 👉 คลิก
        🌷แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 👉  คลิก
2. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ก้าวท้าใจ, ชุมชนไอโอดีน, อนามัยโพล)
3. Fee Schudule
4. พอ.สว.
5. งานบัตรประจำตัวข้าราชการ
    🚩แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ    เอกสารประกอบด้วย
                  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
                  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
                  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
                  4. กพ.7 (หน้าแรกพร้อมลงลายมือชื่อ) จำนวน 1 ฉบับ
                  5. กรณีบัตรหมดอายุ ให้แนบบัตรเก่ามาด้วย
                  6. กรณีบัตรหาย ให้นำใบแจ้งความแนบมาด้วย
💢💢Update ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประจำปี 2566 รอบที่ 2 👉  คลิก


6.งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
#ข้อมูลการจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 คลิก
# แบบรายงานประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 คลิก
# ใบเบิกวัคซีน 64  
- ตค.63 คลิก    - พย.63 คลิก
- ธค.63 คลิก    - มค.64 คลิก
- กพ.64 คลิก   - มีค.64 คลิก
- เมย.64 คลิก  - พค.64 คลิก
- มิย.64 คลิก   - กค.64 คลิก
- สค.64 คลิก   - กย.64 คลิก
# การปรับเปลี่ยนวัคซีนรวมป้องกันโรคโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ ๒ (MMR2)      
    เป็นอายุ ๑ ปี ๖ เดือน คลิก
#แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 คลิก
#ใบเบิกวัคซีน 67
-ตค.66  คลิก            -พย.66  คลิก                -ธค.66 คลิก
-มค.67  คลิก            -กพ.67  คลิก                -มีค.67 คลิก
-เมย.67 คลิก            -พค.67  คลิก                -มิย.67 คลิก
-กค.67  คลิก            -สค.67  คลิก                 -กย.67 คลิก                  
#สสจ.ศก. แจ้งการจัดทำคำแนะนำการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเพื่อเป็นแนวทางสำหรับรพ.ที่จะฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยโรคต่างๆ ประกอบด้วย

  1.แนวทางการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

  2.คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยโรคไต

  3.คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยโรคระบบประสาท

  4.คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่คิวอาร์โค้ด

ย้อนหลังงานปีงบประมาณ2563 คลิก
#ผลการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 พย.-ธค. 64 คลิก