"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมเดือน เมษายน 2566 (สมศักดิ์ ทวีพันธ์)

งานหลักประกันสุขภาพ
1.แจ้งโอนเงินจาก รพ.ขุขันธ์ ครั้งที่ 4/2566
        ด้วยโรงพยาบาลขุขันธ์ ได้โอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ โดยโอนผ่านธนาคาร ธกส. เข้าบัญชีเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จํานวน ๑๘ แห่ง เป็นเงิน ๖๗,๖๘๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
        ในการนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินทีธนาคาร ธกส. สาขาขุขันธ์ ให้บันทึกบัญชีรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินส่งให้โรงพยาบาลขุขันธ์โดยด่วน ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ ดำเนินการต่อไป
ที่มา : ที่ ศก 0033.301/249 ลว. 28 ก.พ.2566 เรื่อง ขอแจ้งการโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 4/2566

งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
1.แนวทางการดำเนินการตามคู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการ
        ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์โดยบูรณาการเกณฑ์ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (ระดับ ๕ ดาว) และเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะอนุกรรมการคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการ ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ หน่วยบริการปฐมภูมิทุกประเภท ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการตามคู่มือคุณภาพ มาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ท่าน และหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดหน่วยงานของท่านทราบ เพื่อถือปฏิบัติ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Scan CS Code ท้ายหนังสือ
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป
หมายเหตุ : 
  คู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2566 คลิก
ที่มา : ที่ ศก 0033.015/705 ลว. 2 ก.พ.2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามคู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพฐมภูมิ พ.ศ.2566