"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2562

เอกสารและเนื้อหาการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดปรือคัน ต.ปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การบริหารร่างกายในสมณรูป คลิก
โภชนาการสำหรับพระสงฆ์ คลิก
แผนการสอนเรื่อง เรื่องโภชนาการสำหรับพระสงฆ์ คลิก
การดูแลสุขภาพช่องปาก อสว. คลิก
 วิธีแปรงฟันแบบขยับปัด คลิก
 การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันและช่องปาก คลิก
 ดูแลสุขภาพฟันเทียม (ปลอม)  คลิก
พิษภัยในอาหาร เฝ้าระวัง  และ Bact คลิก
ชุดทดสอบหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร คลิก

หมายเหตุ
การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ 2562
# จำนวน 600 รูป/คน(พระ 300 รูป +โยม 300 คนรวมเป็น 600 ราย)
# อบรมรุ่นละ 2 วัน 


โซนที่ 4 จะอบรมวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562

กรอกส่งรายชื่อพระ และ อสว.เข้าร่วมอบรมฯ
       คลิก https://bit.ly/2Dk84We

        
     ตรวจสอบรายชื่อพระ และ อสว.เข้าร่วมฯ
           คลิก 
https://bit.ly/2DefWbt

# โซนที่ 4 ประกอบด้วย รพ.สต.&ร.พ. ดังนี้
     1) อำเภอขุขันธ์    รพ.สต.&ร.พ.  2
8 แห่ง x 2 =   56 ราย
     2) อำเภอไพรบึง   รพ.สต.&ร.พ.    9 แห่ง x 2 =   18 ราย
     3) อำเภอปรางค์กู่ รพ.สต.&ร.พ.  14 แห่ง x 2 =   28 ราย
     4) อำเภอภูสิงห์    รพ.สต.&ร.พ.  10 แห่ง x 2 =   20 ราย
    สรุป   จำนวน รพ.สต.&ร.พ. 60 แห่ง x 2 = 122 ราย

# เป้าหมายการอบรม รพ.สต./โรงพยาบาล แห่งละ 2 ท่าน ประกอบด้วย
     ✓ พระ 1 รูป 
     ✓ ฆราวาสดูแลที่ใกล้ชิดวัด 1คน

#คุณลักษณะของพระสงฆ์ที่จะอบรมเป็น พระ อสว.
     - สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี
     - อายุไม่เกิน 69 ปี 
     - สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาครบถ้วนตามหลักสูตร
     - เจ้าอาวาส/เจ้าคณะปกครองสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสนับสนุนการดำเนินงานหลังการอบรม

#คุณลักษณะของฆราวาสที่จะมาอบรมร่วมกับพระ อสว.: 
     - เป็นกรรมการวัด หรือ
     - มีความพร้อมที่จะตัวแทนชุมชนทำงานร่วมกับพระ อสว.ในการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพและพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะสนับสนุนการดูแลสุข ภาพพระสงฆ์ให้กับคนในชุมชน

# สถานที่จัดการอบรมฯโซนที่ 4 : 
       ณ วัดปรือคัน  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

# งบประมาณจัดการบรมฯ :
      ✓ค่าอาหาร 100 + เบรค 50 เช้า/บ่าย 
         รวม 150บาทต่อคน/วัน * 2วัน เป็นเงิน 300บาทต่อคน/วัน
      ✓ค่าวิทยากร จัดให้จุดละ 9,000 บาท
         สำหรับรายชื่อเบิกของวิทยากร จะใช้ 6-7 คนต่อจุด(ถัวเฉลี่ย)
โครงสร้างหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) เขตสุขภาพที่ 10
แผนการเรียนรู้จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 
1. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2. โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
3. โภชนาการสำหรับพระสงฆ์ 
4. การบริหารร่างกายและเคลื่อนไหวใช้แรงที่เหมาะสมสำหรับสมณสารูป 
5. การดูแลสุขภาพช่องปาก
6. หลักการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางของกรมอนามัย 
7. การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในภาวะเจ็บป่วย
8.การใช้ยาสามัญประจำบ้าน

ที่มา : การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) เขตสุขภาพที่ 10 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี


 สรุปการประชุมฯที่ สสจ.ศก. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คลิก