"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรสู่การเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26- 27กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

          สำนักงานสาธารณจังหวัดศรีสะเกษ โดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (พบส.) เขตที่ 4 ประกอบด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอภูสิงห์ และอำเภอไพรบึง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพระคิลานุปัฏฐาก อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) โครงการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรสู่การเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26- 27กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน สะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ นายวิสิษฐ์ศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ กล่าวรายงานฯซึ่งการอบรมใน 2 วันนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 122 ราย ประกอบด้วย แกนนำพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระคิลานุปัฐฐาก จำนวน 61 รูป และอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด จำนวน 61 คน จากวัดส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบของเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (พบส.) เขตที่ 4 อำเภอขุขันธ์ ปรางค์กู่ ภูสิงห์ และไพรบึง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำพระภิกษุสงฆ์ ที่เป็นพระคิลานุปัฏฐาก และอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพระภิกษุสงฆ์มีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ที่ถูกต้อง พึงประสงค์ และเป็นกำลังสำคัญในการให้ร่วมมือกันจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณวัด เพื่อให้ทุกวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพตัวอย่างที่ดีของชุมชนต่อไป