"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC

1. อำเภอขุขันธ์ ขอบคุณ ผอ.รพ.สต. /จนท.ผู้รับผิดชอบงาน LTC จาก รพ.สต. และ อปท./อบต.ที่เข้าร่วมประชุม LTC ที่ประชุมฯ พร้อมที่จะร่วมมือดำเนินการแก้ไข และเร่งรัดการดำเนินงานตำบลLTCของแต่ละแห่ง ให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ และดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยพึ่งพิงกันอย่างจริงจัง
    1.1 การประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตำบลLTC เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ชั้น 2 เวลา 13.00 - 16.30 น. (รพ.สต.จำนวน 15 แห่งในพื้นที่ตำบลLTC ทั้ง 14 อบต. ได้แก่ รพ.สต.ใจดี ,หนองลุง , หัวเสือ ,โนน , วิทย์ ,นิคมซอยกลาง ,ปราสาท ,ตะเคียนช่างเหล็ก , สมบูรณ์ ,คลองกลาง , ตรอย ,กวางขาว , กฤษณา, กันจาน และ นาก๊อก )
    1.2 โครงการอบรมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง โดย คปสอ.ขุขันธ์ 2561​ อบรมวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมใหญ่อำเภอขุขันธ์
สรุปรายงานผลการดำเนินงานLTC อำเภอขุขันธ์ ปี 2559 - 2561 คลิก

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC โดย คปสอ.ขุขันธ์ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2562
          คปสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. , ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ/LTC ประจำ รพ.สต. , ผู้รับผิดชอบงานตำบลLTC​ จาก อปท. /อบต. และนายก อปท./อบต.ทุกแห่ง เข้าร่วมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ โดย คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : LTC ประจำปีงบประมาณ 2562
มีกลุ่มเป้าหมายการอบรมฯจาก อปท.และ รพ.สต. ตอบรับ ณ วันที่ 5มี.ค. 2562 เวลา 15.10 น. จำนวนทั้งสิ้น 106 ท่าน ดังนี้
ตำบลรพ.สต./ศสม.อบต.ผลรวม
กฤษณา123
กันทรารมย์336
โคกเพชร123
จะกง224
ใจดี224
ดองกำเม็ด246
ตะเคียน224
ตาอุด235
นิคมพัฒนา123
ปราสาท5510
ปรือใหญ่729
ลมศักดิ์235
ศรีตระกูล224
ศรีสะอาด123
สะเดาใหญ่123
สำโรงตาเจ็น213
โสน426
หนองฉลอง358
ห้วยใต้235
ห้วยสำราญ134
ห้วยเหนือ358
หัวเสือ224
ผลรวม5159110

ตารางการอบรมพัฒนาเครือข่ายLTC6 มี.ค.2562 คลิก


กรอกส่งรายชื่อจนท.เข้าร่วมอบรมฯ คลิก https://bit.ly/2UIcm0p

       
     ตรวจสอบรายชื่อจนท.เข้าร่วมฯล่าสุดคลิก https://bit.ly/2Bn0tGe

หมายเหตุ
# กลุ่มเป้าหมาย อบต. ได้แก่ ปลัด อบต.ผู้ดูแลระบบงานภาพรวมองค์กร ,ผู้รับผิดชอบงานLTC ,ผู้ช่วยงานงานLTC(ตรวจสอบโปรแกรม/ไอที)และประธานประธานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ(กรณี อบต.ที่มีการตั้งศูนย์ฯแล้ว)
# กลุ่มเป้าหมาย รพ.สต. ได้แก่ ผอ.รพ.สต. และพยาบาลประจำ รพ.สต./หรือเจ้าหน้าที่CMประจำ รพ.สต.
 

ที่มา : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC โดย คปสอ.ขุขันธ์ คลิก

3. เกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 : กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 20/100 คะแนน
 ที่มา : ที่ ศก 0032.002/73 ลง 8 ม.ค. 2562 เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. คปสอ.เขตที่ 4 และอำเภอขุขันธ์ ขอบคุณ ผอ.รพ.สต. /จนท.ผู้รับผิดชอบงาน วัดส่งเสริมสุขภาพ จาก รพ.สต. ทุกแห่งที่ได้ส่ง อสว.แห่งละ 2 ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดปรือคัน  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 122 ราย พระ และอสว.ได้รับความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและสหธรรมิกในวัด และภาพรวมการอบรมฯประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ที่มา : การฝึกอบรมพระคิลานุปัฏฐาก อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) โครงการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรสู่การเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26- 27กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ คลิก ชมอัลบั้มภาพกิจกรรมฯ คลิก

2. 
สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ จนท. ทุก รพ.สต. /จนท.ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ 
รายงานคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2562 คักรองรพ.สต.ละ 5รูป เฉพาะในวัดส่งเสริมสุขภาพที่จับคู่กับ รพ.สต.ของท่าน ให้เสร็จสิ้นและรายงานฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามลิงก์รายงานด้านล่างนี้

 รายงานคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2562 คลิก 

หมายเหตุ
 รายชื่อ 1 วัด 1โรงพยาบาล /รพ.สต.    คลิก

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์  ปีงบประมาณ 2562
        คณะทำงาน คปสอ.ขุขันธ์ ตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์  ปีงบประมาณ 2562 ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.ทุกรพ.สต.ที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยควาามสะดวกในการออกติดตั้ง/อัพเดท และให้คำแนะนำการใช้งานระบบการสื่อสารด้านสุขภาพ ได้แก่ โปรแกรมEMR link , Line Consult คปสอ.ขุขันธ์ และ Lin@ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ณ รพ.สต.ทุกแห่ง 100%

รพ.สต.วันที่ออกติดตั้งระบบ
การสื่อสารดานสุขภาพ
หมายเหตุ
รพ.สต. เขตที่ 1 (ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)11 กุมภาพันธ์ 2562ทีมงานวิทยากร/ติดตั้ง
รพ.สต. เขตที่ 2 (ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)12 กุมภาพันธ์ 25621.นายสุเพียร คำวงศ์
รพ.สต. เขตที่ 3 (ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)14 กุมภาพันธ์ 25622.นายวีรวัฒน์ รัศมี
รพ.สต. เขตที่ 4 , 7 (เรียบร้อยแล้ว)15 กุมภาพันธ์ 25623.นายเชียรชัย นอกไธสง
รพ.สต. เขตที่ 5 (ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)18 กุมภาพันธ์ 2562
รพ.สต. เขตที่ 6 (ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)20 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมชี้แจงและทบทวนการใช้งานระบบ จนท.ผู้รับผิดชอบทุกจาก รพ.สต.ทุกแห่งรอแจ้ง...เมื่อได้วันที่ชัดเจน

ที่มา : โครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 คลิก

2. สรุปผลงานOne Page เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 5 มี.ค. 2562 โดย อ.สุเพียร  คำวงศ์ 
หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก
3. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม

แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก

ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 มีนาคม 2562

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service)  คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ) 
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 มีนาคม 2562

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต.  คลิกตรวจสอบ
            ***ไม่ควรมีข้อมูลการการให้บริการPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***

ข้อมูล ณ วันที่ : 5 มีนาคม 2562


4. เกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(งานไอที) 100/100 คะแนน
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สำหรับ รพ.สต. เน้น 5 ข้อ ดังนี้ 
รายละเอียดตัวชี้วัดงานไอที คลิก
      1. ร้อยละหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลครบและทันเวลา ทุกเดือน ที่ ประเมิน
     2. ร้อยละข้อมูลแฟ้ม ประชากร(Person) ถูกต้อง เงื่อนไขการตรวจสอบ (ประเมิน 1 วัน นับจากวันสุดท้ายของการออก ranking ) และข้อมูลการเสียชีวิตที่ไม่ปรับปรุงสถานะ
     3. ข้อมูล แฟ้ม Labor , newborn มีความครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเกิด Online 
     4. ไม่มีข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยที่เสียชีวิตก่อนวันรับบริการในระดับอำเภอ และไม่มีข้อมูลการให้บริการในอนาคตในฐานข้อมูล HDC ของ แฟ้ม service,ncdscreen,anc,epi,fp, specialpp,nutri ประมวลผลรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน 
     5. ร้อยละข้อมูลระบุสาเหตุการตายในหน่วยบริการ มีความถูกต้องตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ตายในหน่วยบริการ (ข้อมูลจากใบมรณะบัตร ที่ กยผ. ส่งให้ในระบบ FTP)
  ตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดงานไอที คลิก
ที่มา : ที่ ศก 0032.002/73 ลง 8 ม.ค. 2562 เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562