"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระงานสุขภาพภาคประชาชน (นายครรชิต ชูกลิ่น)


วาระงานสุขภาพภาคประชาชน (นายครรชิต  ชูกลิ่น)

          1. การบรรยายโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
              อำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือจัด อสม.จำนวน 300 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติให้กับข้าราชการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งจัดโดยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562    เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์
          2. การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0
             เป้าหมาย 765 คน โดยให้ทุกโซนดำเนินการอบรมพร้อมกัน
ที่
โซนที่
จำนวน(คน)
หมายเหตุ
1
1
184
รพ.สต.กฤษณา จะกง วิทย์ และตะเคียนช่างเหล็ก
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
2
2
184
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น หัวเสือ กันจาน โคกเพชร
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
3
3
184
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น หัวเสือ กันจาน โคกเพชร
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
4
4
138
รพ.สต.อาวอย ขนุน และหนองคล้า
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
5
5
230
รพ.สต.กวางขาว สมบูรณ์ ปรือคัน ปรือใหญ่ ทับทิมสยาม06
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
6
6
184
รพ.สต.ตรอย คลองกลาง โนน หนองลุง
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
7
7
186
รพ.สต.ใจดี นาก๊อก นิคมซอยกลาง รพ.สต.ละ 46 คน
ขุขันธ์/เทศบาล   48 คน

รวม
1290

ส่งหลักฐานให้ สสอ.ขุขันธ์  ดังนี้
          1. หนังสือแจ้งเข้ารับการอบรม
          2. กำหนดการอบรม
          3. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
          4. ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท พร้อมสำเนาบัตร ปชช.ของผู้รับจ้าง
              ในช่องของผู้จ่ายเงิน ให้ว่างไว้
          5. รูปภาพประกอบการอบรม
3. การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสค.
          เป้าหมาย 1,230 คน โดยให้ทุกโซนดำเนินการอบรมพร้อมกัน
ที่
โซนที่
จำนวน(คน)
หมายเหตุ
1
1
184
รพ.สต.กฤษณา จะกง วิทย์ และตะเคียนช่างเหล็ก
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
2
2
184
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น หัวเสือ กันจาน โคกเพชร
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
3
3
184
รพ.สต.โคกโพน ตะเคียนบังอีง ปราสาท บ่อทอง
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
4
4
138
รพ.สต.อาวอย ขนุน และหนองคล้า
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
5
5
230
รพ.สต.กวางขาว สมบูรณ์ ปรือคัน ปรือใหญ่ ทับทิมสยาม06
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
6
6
184
รพ.สต.ตรอย คลองกลาง โนน หนองลุง
 อสม. รพ.สต.ละ 46 คน
7
7
186
รพ.สต.ใจดี นาก๊อก นิคมซอยกลาง รพ.สต.ละ 46 คน
ขุขันธ์/เทศบาล   48 คน

รวม
1290

ส่งหลักฐานให้ สสอ.ขุขันธ์ ดังนี้
          1. หนังสือแจ้งเข้ารับการอบรม
          2. กำหนดการอบรม
          3. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
          4. ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ x 25 บาท พร้อมสำเนาบัตร ปชช.ของผู้รับจ้าง
              ในช่องของผู้จ่ายเงิน ให้ว่างไว้
          5. รูปภาพประกอบการอบรม
4. การประกวด อสม.ดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม)
5. การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562(รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม)
6. โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)
    ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ อสม.ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) รวบรวมใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเงินค่าสมัคร ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ        ภายใน 15 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน เงินออม 02-049-9000 , www.nsf.or.th 
ที่มา : หนังสือที่ ศก 0032.008/ว1106 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง เชิญชวน อสม.ร่วมโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)