"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ตัวชี้วัดงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC ปี 2563 (สุเพียร & สมจันทร์)...Update18-10-2562

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข สสจ.ศรีสะเกษ  
ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานที่ 12 ส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC ปี 2563 คลิก


ที่

ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเมินหน่วยงาน
รพ.สสอ./รพ.สต.คปสอ.

ส่งเสริมสุขภาพ

16ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80þ
1.ชมรมผู้สุงอายุผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเกณฑ์ตำบลละ อย่างน้อย 1 ชมรมþ
2.วัดผ่านการประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการอย่างน้อย 1 แห่งþ
2.1 ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์
เกณฑร้อยละ 70
þ

17ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90þ
1.ร้อยละของผู้ป่วยดิตเตียงที่เปลี่ยนกลุ่ม
เป็นติดบ้านเพิ่มขึ้นจากปี 62
þ
2.ร้อยละของผู้ป่วยดิตบ้านที่เปลี่ยนกลุ่ม
เป็นติดสังคมเพิ่มขึ้นจากปี 62
þ

18ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85þ
1.ร้อยละของการคัดกรองสายตานับนิ้ว 3 นิ้ว 3 เมตร ร้อยละ 75þ

21ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 80þ
1.ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95þ
2.ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 75þ

กลุ่มงานที่ 11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดงานศูนย์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี

ที่
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเมินหน่วยงาน
รพ.สสอ./รพ.สต.คปสอ.

ศูนย์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี

3หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ทันเวลา
- ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก ภายใน 30 วัน นับจากวันให้ บริการ (ปี 2562 97.56 )
- ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน นับจากวันจำหน่ายผู้ป่วย (ปี 2562 86.68 )
þ
4ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน
- มากกว่าร้อยละ 97.00
þ

6หน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า
- ประเมินผลจากระบบ HDC วันที่ 5 ของทุกเดือน
- ประเมินผลตามวันส่งข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - ถึงวันประเมินประจำเดือน (ทุกวันที่ 5)
- จัดเก็บข้อมูลให้คะแนนรายเดือน
þ

กลุ่มงานที่ 3 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ตัวชี้วัดงานควบคุมโรคไม่ติตต่อ

ที่
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเมินหน่วยงาน
รพ.สสอ./รพ.สต.คปสอ.

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

28. การพัฒนาระบบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการด้านการแพทย์ในพื้นที่
þ
17028.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภทที่เป็น
ปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน
17128.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม
ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
17228.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการ
ฟื้นฟูด้านการแพทย์ที่เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 70

กลุ่มงานที่ 8 งานประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตัวชี้วัดงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

18ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุน LTCþ
18.1จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ
18.2จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทันตามกำหนด

ที่มา :
 

- ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 คลิก
- KPI 63 คลิก