"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

 งานดูแลผู้สูงอายุและLTC

คุณสมจันทร์  บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพ / CMอำเภอขุขันธ์ ฝากเรียนแจ้งมา...

1.เกี่ยวกับ Time Line โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านล่างนี้  ได้สอบถามเรื่องนี้ และได้ประสาน สสจ.ศรีสะเกษ เพื่อขอทราบแนวทางการทำงาน LTC ในพื้นที่แล้ว
          ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ที่มีการดำเนินการแล้ว ฝากเรียนแจ้ง อปท./อบต.ทำหนังสือ แจ้งประสานการดำเนินงานให้ อบจ.ศรีสะเกษ ทราบด้วย  มี 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ห้วยเหนือ , ทต.เมืองขุขันธ์ , อบต.ศรีตระกูล และอบต.ตะเคียน
            ● ส่วนพื้นที่ใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอท่านให้ได้ดำเนินการ 
            ● Care Giver : CG.  ที่มีอยู่และปฏิบัติงานในพื้นที่ มีคุณสมบัติ ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชม. ของกรมอนามัย ทุกคน : โดยมีการคัดเลือกจาก Cg.เดิม แล้วแจ้งรายชื่อไปที่ อบจ. ได้เลย และไม่ต้องส่งอบรมฯ
            ●ถ้า อปท./อบต.ใด ต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม ก็ให้พิจารณา เลือกบุคคล แล้ว ดำเนินงานตามTime Line นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป


2. คปสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ทุก รพ.สต.ที่ท่านให้ความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมอบรมตามโครงการโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ประจําปี 2563
             ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ได้จัดทําโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพอำเภอขุขันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพวัดส่งเสริมสุขภาพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และพระภิกษุสงฆ์ได้รับบริการการตรวจสุขภาพจากแพทย์ และรับบริการด้านการรักษาอย่างครอบคลุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ วัดบ้านปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 28 คน พระสงฆ์และคณะกรรมการวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จำนวน 90 รูป/คน
           ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ท่านให้ความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ แห่งละ 1 คน พระสงฆ์ 1 รูป และคณะกรรมการวัด 1 คน ซึ่งเป็นพระสงฆ์/กรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพที่จับคู่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของท่าน เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว...โดยพร้อมเพรียง 

ที่มา : ที่ ศก 0432/850 ลว 20 ส.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวัดส่งเสริมสุขภาพอำเภอขุขันธ์

 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากอำเภอขุขันธ์ ให้ร่วมเป็นเกียรติและปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรมฯในงานบุญประเพณีแซนโฎนตา สารทแห่งความกตัญญูของเมืองขุขันธ์ ปี 2563 ภายใตคำขวัญ(Slogan)การจัดงานว่า "งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2563" ซึ่งจะจัดขั้นในระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2563 โดยได้รับมอบหมายจากทีมงานฯให้จัดทำเรียบเรียงรูปเล่มคู่มือขั้นตอนการประกอบพิธี “แซนโฎนตา” สารทแห่งความกตัญญูของชาวเมืองขุขันธ์ ในโอกาสครบรอบ 983 ปี เมืองขุขันธ์ และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อ่านคำกล่าวอัญเชิญเทวดาและดวงวิญญาณ บรรพบุรุษโฎนาตาเมืองขุขันธ์ เป็นภาษาขอมเขมรโบราณเมืองขุขันธ์ ประจำปี 2563 อีกด้วย


ที่มา : ที่ ศก 0418/ว744 ลว 20 ส.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติในงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2563