"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

เรื่องประชุมร่วมกับ สสอ.ขุขันธ์ โดย นางชื่นจิต ชาญจิตร ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ ร.พ.ขุขันธ์ โดยมีขอบเขตของงานดังนี้

1.งานคลินิก ANC ให้บริการ วันจันทร์ อังคาร พุธ  
     จันทร์ ฝากครรภ์รายใหม่
    
อังคาร คัดกรองดาวน์ซินโดรม
    วันพุธ ANC รายเก่าที่มีผลเลือด 

2.งานคลินิกสุขภาพเด็กดี WCC ให้บริการใน
    วันอังคาร แยกกิจกรรมเป็นอังคารที่ 1,3 และ 5 จัดบริการกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ พัฒนาการเด็ก
    อังคารที่ 2 และ 4 คลินิกสุขภาพเด็กดี เป็นฉีดวัคซีน
3.งานบริการผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยให้บริการที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ในวันพฤหัส

4.งานบริการคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นดูแลให้คำปรึกษาเพื่อฝังยาคุม case Unwanted preg สุขภาพอื่นๆ

5.ประชาสัมพันธ์แจ้งการอบรมฟื้นฟูการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี กลุ่มเป้าหมายน้องที่รับผิดชอบงาน วัคซีน รพ.สต.

กำหนดการจัดอบรมฟื้นฟู
การสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก ๐ - ๕ ปี 
กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ PCU รวม ๒๘ แห่ง 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ โรงพยาบาลขุขันธ์ 
………………………………………………………………
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม
                                      - โดย พว.ชื่นจิต ชาญจิตร
                                         หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐น.   UPDATE แนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
                                      โรคด้วยวัคซีนในเด็ก ปี ๒๕๖๔
                                      การให้วัคซีน MMR (ปรับใหม่) และ
                                      การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็ก
                                      - โดย แพทย์หญิงธัญญาพร นนทภา
                                         กุมารแพทย์
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น การประมาณการเบิกและการบริหาร
                                     จัดการวัคซีนเพื่อให้บริการ
                                      - โดย เภสัชกรนพพร สุทธิพันธ์ 
                                     เภสัชกรชำนาญการ
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐น. การเตรียมการให้บริการวัคซีน
                                     ทะเบียนวัคซีนการบันทึกข้อมูล
                                     และประมวนผลในโปรแกรม HDC
                                      - โดย พว.ทริกาญจน์ ยศวิจิตร
                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                      - คุณกิตติศักดิ์ ถนอม
                                     พนักงานคอมพิวเตอร์
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐น. สรุปผล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เวลา ๑๖.๓๐ น.              ปิดการประชุม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.