"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านดิจิตอลแพลทฟอร์ม ในผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ๕ จังหวัด เขตสุขภาพที่ ๑๐  

            เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นายสุเพียร  คำวงศ์ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ/PMอำเภอขุขันธ์ และนางสมจันทร์ บัวเขียว หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ร.พ.ขุขันธ์/CM&PMอำเภอขุขันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านดิจิตอลแพลทฟอร์ม ในผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ๕ จังหวัด เขตสุขภาพที่ ๑๐  ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จัดโดยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี รายละเอียดการประชุมดังนี้ 

 เอกสารการประชุมแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 คลิก
 คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2564 คลิก

 ตัวชี้้วัดงานผู้สูงอายุ (Ranking) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่มา:
ที่ ศก ๐๐๒๓.๐๐๗/ว๕๙๐๒ ลว ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
- ที่ ศก ๐๔๓๒/๑๒๖๑ ลว ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง 
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์เดินทางไปราชการ

2. สสอ.ขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพฯ 

         ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เรื่องขอเชิญอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ และ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๘๐ คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น รุ่น ละ ๙๐ คน

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ จำนวน ๑๔ คน ที่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. นางกันติชา  บุญล้อม   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง  ตำบลปราสาท

๒. นางเขมจิรา  วิลาวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์  ตำบลลมศักดิ์

๓. นางสาวจันทนีย์  บุญขาว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก  ตำบลปรือใหญ่

๔. นางณัฏฐา  ไชยมาศ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ  ตำบลหัวเสือ

๕. นางสาวธิดากาญจน์  ศรีมงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่  ตำบลปรือใหญ่

๖. นางพัทยา  วันสุดล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย  ตำบลหนองฉลอง

๗. นางภัทราวดี  ประมวล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใจดี  ตำบลใจดี

๘. นายรัฐธนินท์  บุญใส  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกง  ตำบลจะกง

๙. นางสาวสายยนต์  แหวนเพ็ชร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  ตำบลสำโรงตาเจ็น

๑๐. นางสิริพร  ศรีอินทร์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์  ตำบลห้วยใต้

๑๑. นางสุทิศา  นิลเพชร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ๐๖  ตำบลปรือใหญ่

๑๒. นายเสมือน  อายุวงษ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก  ตำบลห้วยสำราญ

๑๓. นางสาวอภิรดี  อินทรบุตร  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลุง  ตำบลสะเดาใหญ่

๑๔. นางสาวอัญญาพร  พิมูลชาติ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า  ตำบลโสน

ที่มา :
-  ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/ว ๕๙๐๓ ลว ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)

ที่ ศก ๐๐๓๒/๑๒๖๐ ลว ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์เดินทางไปราชการ

3. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์   โดย งานผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ ขอส่งตัวผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver : CG) 

         ตามที่ งานผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์  ได้จัดอบรมโครงการผลิตนักบริบาลผู้สูงายุ Care Giver : CG ประจำปี ๒๕๖๔ หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ    รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๗ คน      เพื่อตอบสนองนโยบายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ซึ่งมีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ

         ในการนี้  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์   โดย งานผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์  ได้ดำเนินการฝึกอบรม Care Giver : CG ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้เริ่มปฏิบัติงานการดูแล ผู้ที่มีภาวะพึงพิงในพื้นที่ตั้งแต่ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยด้านล่างนี้

ที่มา : ที่ ศก 0432/ว1304 ลว 28 ธ.ค. 2563  เรื่อง ขอส่งตัวผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver : CG)

4.สสจ.ศรีสะเกษ ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยม บ้านและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่อง

        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยม บ้านและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเยี่ยมบ้านและการพยาบสลผู้ป่วยต่อเนื่อง เกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม และมีระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ บริการได้คุณภาพ และมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยม บ้านและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่อง  เพื่อให้การดำเนินงานเยี่ยมบ้านและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่อง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ บริการได้คุณภาพ และมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ 

         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตาม QR Ccde ท้ายหนังสือนี้

ที่มา : ที่ ศก 0032/ว69 ลว 8 ม.ค. 2564  เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยม บ้านและการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่อง

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.งานประชาสังคมอำเภอขุขันธ์
         นายสุเพียร  คำวงศ์ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ และงานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาและประกาศเจตนารมณ์ของเวทีพลังบวร (บ้าน วัด ราชการและโรงเรียน) ในการแสดงเจตจำนงค์ร่วมกันรณรงค์ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ และ #การเสริมสร้างพลังเชิงบวกของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของคน 3 วัย เพื่อเมืองขุขันธ์  ร่วมกับ #เครือข่ายประชาสังคมขุขันธ์ ร่วมกับ #อำเภอขุขันธ์ #คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) #คณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ #สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรงดเหล้าอีสานใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต3 และองค์กรเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ใน 4 พื้นที่ ดังนี้

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จัดเวทีรณรงค์ ณ วัดตะเคียนช่างเหล็ก ประกอบด้วย 5ตำบล (จะกง กฤษณา ตะเคียน ลมศักดิ์ สะเดาใหญ่ )

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จัดเวทีรณรงค์ ณ วัดโคกโพน ประกอบด้วย 6 ตำบล (โสน ห้วยเหนือ ห้วยสำราญ กันทรารมย์ ศรีสะอาด ปราสาท) 
     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 จัดเวทีรณรงค์ ณ วัดหัวเสือ ประกอบด้วย 5 ตำบล (โคกเพชร ใจดี ดองกำเม็ด หัวเสือ สำโรงตาเจ็น )
     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จัดเวทีรณรงค์ ณ วัดปรือคัน ประกอบด้วย 6 ตำบล (ปรือใหญ่ นิคมพัฒนา ห้วยใต้ หนองฉลอง ตาอุด ศรีตระกูล)
ที่มา : ประชาสังคมขุขันธ์ Khukhan Civil Society. (2020). Facebook.com. https://www.facebook.com/KKCSNETWORK

2.งานข้อมูลพื้นฐานกลางสำหรับการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
        สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต. และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันอัพเดทและเติมเต็มข้อมูลกลางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในภาพรวมอำเภอขุขันธ์ที่ดียิ่งขึ้น
        ***ลิงก์ข้อมูลเข้าดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
คลิก
ที่มา : “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ”.2021. Khukhanph.com. 2021. http://www.khukhanph.com.

3.งานจัดการข้อมูลThaiQMและการเฝ้าระวังCovid19 จากฐานข้อมูลรายสถานบริการในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์

เรียน ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
        - เพื่อโปรดทราบ
        - ข้อมูลผู้เดินทางกลับบ้าน อำเภอขุขันธ์ จากฐานข้อมูลThaiQM และจำนวนผู้ที่ยังอยู่ในการดูแลของทีม SRRTสถานบริการ/รพ.สต.ในการเฝ้าระวังCovid19 ถึง ณ วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ดังนี้