"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ออนไลน์ (อ.สุเพียร)

 สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ. สต.ทุกแห่งบันทึกข้อมูล ICD10 ผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เช่น ปวดหลัง ผื่นคัน โรคจากระบบทางเดินหายหายใจแล้วลงรหัส ICD10 และรหัสโรครองด้วย Y96 (โรคจากการประกอบอาชีพ) หรือ Y97 (โรคจากสิ่งแวดล้อม) เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว 248 ลง 17 ม.ค. 2560 เรื่อง ให้กำกับการลงรหัสICD10​ผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 ด้วย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ อบต.ตามพรบ.การสาธารณสุข พ. ศ. 2535 เพื่อให้ส่งให้ อบต.ในทุกพื้นที่ทุกแห่ง ใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม เป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และขอให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ได้ตรวจตราดูแล ให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ให้แก่อบต. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย

หมายเหตุ - โปรดนำส่งหนังสือถึงมือ จนท.อบต.ในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน พร้อมถ่ายภาพเชิงประจักษ์การนำส่งหนังสือส่งให้ อ.สุเพียร ผ่านทางไลน์ด้วยนะครับ

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/269 ลง 19 ม.ค. 2560 เรื่อง ขอส่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล

 ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ เร่งรัดสำรวจข้อมูล CCTV ของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ โดยเริ่มติดตามตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เพื่อให้การบันทึกข้อมูล CCTV ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ แล้วเสร็จทันตามกำหนด ...ภายในวันนี้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ โดยให้เข้าไปบันทึกข้อมุลการสำรวจฯที่  http://122.155.197.36 (u: SSK002 p: Ssk@756ssk) แล้วCaptureภาพการบันทึกข้อมูลรายงานผ่านโปรแกรมLineส่งตรงให้ อ.สุเพียร คำวงศ์ หากมีปัญหาสอบถามได้ผ่านทางไลน์ได้เลย ครับ

หมายเหตุ - รพ.สต.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้แก่ โคกโพน  จะกง ใจดี  กันจาน  อาวอย หนองคล้า ขนุน ปรือใหญ่  หนองลุง สมบูรณ์  หัวเสือ  คลองกลาง  โคกเพชร  ปราสาท  บ่อทอง  สำโรงตาเจ็น กฤษณา  และวิทย์  


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ ,10 มกราคม 2560.

OK  ขอขอบคุณเขตพัฒนาสถานีมัย ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ที่ได้ส่งบุคลกรเข้าร่วมอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษให้เป้าหมายอำเภอขุขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่ฯเข้าอบรมจำนวน 14 ท่าน (อำเภอขุขันธ์ เข้าร่วม 15 ท่าน เกินเป้าฯ)เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุขศรีสะเกษ ที่ผ่านมา สสจ.ศรีสะเกษ โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ฝากขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

*** ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทุก รพ.สต.กรอกรายงาน carbonfootprint ปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-มกราคา 2560)...ให้เป็นปัจจุบันด้วย ครับ
 รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 
สสอ.ขุขันธ์              # 56 ปรือใหญ่                  # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์           # 57 ปรือคันตะวันออก    # 67 บ่อทอง
48 โคกโพน             #58 ทับทิมฯ 06               # 68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง     # 59 หนองลุง                  # 69 นาก๊อก
50 จะกง                  # 60 สมบูรณ์                    # 70 กฤษณา
51 ใจดี                    # 61 หัวเสือ                     # 71 วิทย์
52 กันจาน               # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก    # 72 ตรอย
53 อาวอย               # 63 กวางขาว                # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า         # 64 คลองกลาง              # 74 โนน
55 ขนุน                  # 65 โคกเพชร  


 ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาเรื่อง การจัดการมุลฝอยติดเชื้อ และปัจจัยที่มีผลต่อการปกิบัติด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จังหวัดศรีสะเกษ  ส่งให้ อ.สุเพียร หน.งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยภายใน 7 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรวบรวมส่ง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป ...ขอขอบคุณ รพ.สต.ที่ส่งแล้วทุกแห่ง

หมายเหตุ - รพ.สต.ที่ยังไม่ได้ส่งฯ ได้แก่  รพ.สต.ใจดี , กวางขาว , ปรือใหญ่ ,กฤษณา และนิคมซอยกลาง

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว 430 ลง 27 ม.ค. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

 ตัวชี้วัดงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (Ranking) 1/2560  คลิก  

  ตัวชี้วัดงานกลุ่มวัยผุ้สูงอายุ เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (Ranking) 1/2560  คลิก