"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม 9 มกราคม 2560(อ.ดวง)

          กลุ่มงานควบคุมโรค
1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
          ประเทศไทยขอมูลเฝาระวังโรค ระหว่างวันที่ 1 ม.. 2559 - 12 ธ.. 2559 พบผูปวย 60,115 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 91.88 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 58 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.09 ตอแสนประชากร อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1: 0.98 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 15-24 ป(24.86 %) 10-14 ป (17.19 %) 25-34 ป (15.48 %) อาชีพสวนใหญ นักเรียนรอยละ 43.2 รับจางรอยละ 19.1 ไมทราบอาชีพ/ในปกครอง รอยละ 18.5 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แมฮองสอน (404.64 ตอแสนประชากร) สงขลา (318.43  ตอแสนประชากร) ปตตานี (285.75 ตอแสนประชากร) เชียงใหม (276.12 ตอแสนประชากร) พัทลุง (252.51 ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษขอมูลเฝาระวังโรค  ระหว่างวันที่  1 ม.. 2559 - 17.. 2559 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1211 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 82.65  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2  ราย   ที่อำเภออำเภอขุขันธ์  และอำเภอวังหิน  อำเภอละ  1 ราย  อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.14   อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ  0.17 เป็นลำดับที่  31 ของจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ  กลุ่มอายุ  5 - 9  ปี  (143.29 ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  10 - 14  ปี  (138.07 ต่อแสนประชากร) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  นักเรียน  309  ราย  รองลงมาคือ   เกษตรกร (107  ราย) , บุคลากรสาธารณสุข (73  ราย) , ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง (67  ราย) อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก  คือ  อำเภอกันทรลักษ์อัตราป่วย  75.77  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอขุนหาญ  (58.99  ต่อแสนประชากร) , อำเภอปรางค์กู่  (55.87  ต่อแสนประชากร),อำเภอราษีไศล  (53.03 ต่อแสนประชากร) และอำเภอกันทรารมย์ (50.97  ต่อแสนประชากร) ข้อมูลผู้ป่วยในเดือนกันยายน-ต้นเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา จะพบว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงแต่ยังใกล้เคียงกับค่ากลาง (Median)  ซึ่งถือว่ายังมีโอกาสเกิดการระบาดอยู่  จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอย่างเข้มข้นเพราะปลายฤดูฝน  ยังมีน้ำขังในภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลาย ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน รวมทั้งประชาชน ร่วมมือกัน ดูแลสภาพแวดล้อมและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ลดค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน ชุมชน ทำให้ วัด โรงเรียนและหน่วยงานปลอดลูกน้ำยุงลาย และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ส่งผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
       
2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา        
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 พ.ย. 2559 พบผู้ป่วยแล้ว
560 ราย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  พบผู้ป่วยรายใหม่ 42 ราย แนวโน้มผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์คงที่ใกล้เคียงกัน
ซึ่งสามารถควบคุมโรคได้โดยพบผู้ป่วยในบางอำเภอ บางจังหวัดเท่านั้น  จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 ยังไม่พบการ
ติดเชื้อไวรัสซิกา
การเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  เน้นการค้นหาโดยใช้รหัสวินิจฉัย ให้หน่วยบริการทำการค้นหา เดือนละ 1 ครั้ง  ดังแสดงในตาราง
ลำดับ
รหัสวินิฉัย
ชื่อโรค
1
A90
Dengue Fever
2
B05
Measles
3
B06
Rubella
4
B09
Viral Examthem
5
U06.9
Zika Fever
6
R21
Maculopapular Rash
7
Q02
Microcephaly
          หากพบผู้ป่วยในระบบบันทึกข้อมูลที่สถานบริการตามรหัสการวินิจฉัย  หน่วยบริการทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏบัติการและดำเนินการตามระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค สามารถติดตามศึกษาแนวทางเพิ่มเติมได้ที่ http://203.157.15.110/boe/zika.php หัวข้อแนวทาง/มาตรการ
 
          3. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก 
 ประเทศไทยขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.. 2559 - 12 ธ.. 2559 พบผูปวย 76848 ราย จาก
77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 117.46 ตอ แสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1 :0.73
กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 1 ป (27.20 %) 2 ป (24.83 %) 3 ป (18.76 %)   อาชีพสวนใหญ
ไมทราบอาชีพ/ในปกครอง รอยละ 87.9 นักเรียน รอยละ 10.5 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ นาน (299.23 ตอแสนประชากร) สระบุรี(296.59 ตอแสนประชากร) เชียงราย (275.58 ตอแสนประชากร)  ระยอง (269.33 ตอแสนประชากร) พิษณุโลก
(241.53 ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษไทยขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.. 2559 - 17.. 59  พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1226 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   83.68  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วน   เพศชายต่อเพศหญิง  เท่ากับ 1.49 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (1319.05 ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 5 - 9  ปี  (57.53  ต่อแสนประชากร)
, กลุ่มอายุ 10 - 14  ปี (11.25  ต่อแสนประชากร) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง  จำนวนผู้ป่วย
เท่ากับ  1159  ราย รองลงมาคือ นักเรียน (52  ราย) , อื่นๆ (7  ราย)  อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5 อันดับแรก  คือ  อำเภอโนนคูณอัตราป่วย  209.19  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอขุนหาญ  (171.35  ต่อแสนประชากร), อำเภอไพรบึง  (143.28  ต่อแสนประชากร) , อำเภอเบญจลักษ์  (132.89 ต่อแสนประชากร) และอำเภอบึงบูรพ์  (121.39 ต่อแสนประชากร)
จากข้อมูลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและส่วนใหญ่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในช่วงต้นฤดูหนาวจะพบผู้ป่วยมากขึ้น  ควรดำเนินการให้เกิดความร่วมมือของครูพี่เลี้ยงเด็กและผู้ปกครองในการคัดกรองอาการเด็กหากมีอาการป่วยหรือสงสัย ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและเน้นความสะอาด และการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส
ประเทศไทย ขอมูลเฝาระวังโรค ระหว่างวันที่ 1 ม.. 2559 - 9 ธ.. 2559 พบผูปวย 2121 ราย จาก
67 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 3.24 ตอแสน ประชากร เสียชีวิต 31 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.05 ตอแสน ประชากร อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1: 0.25 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 45-54 ป (20.89 %) 35 - 44 ป (19.05 %) 55 - 64 ป (16.78 %) อาชีพสวนใหญ เกษตร รอยละ 50.3 รับจาง รอยละ 19.3 นักเรียน รอยละ 10.8 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ระนอง (30.72 ตอแสนประชากร) ศรีสะเกษ (24.20
ตอแสนประชากร) กาฬสินธุ(14.92 ตอแสนประชากร) พัทลุง (11.89 ตอแสนประชากร) นครศรีธรรมราช (11.29
ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษ ขอมูลเฝาระวังโรค ระหว่างวันที่ 1 ม.. 2559 - 17.. 2559 พบผู้ป่วย  จำนวนทั้งสิ้น 352 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   24.02  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 8  ราย   อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.55   อัตราผู้ป่วยตาย ร้อยละ  2.27 เป็นลำดับที่  2 ของจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด  เพศชายป่วยมากกว่าเพศหญิง  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ  45 - 54  ปี  (100  ต่อแสนประชากร)  รองลงมาคือ 35 - 44  ปี
(77  ต่อแสนประชากร) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  เกษตร  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  264  ราย  รองลงมาคือ   อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5 อันดับแรก  คือ อำเภอภูสิงห์  อัตราป่วย  50.73  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอพยุห์  (47.1  ต่อแสนประชากร)
, อำเภอขุขันธ์  (45.94  ต่อแสนประชากร) , อำเภอขุนหาญ  (43.07  ต่อแสนประชากร
) และอำเภอปรางค์กู่  (42.64  ต่อแสนประชากร)
จากข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่อาชีพเกษตรกรรม และมีอายุอยู่ในวัยทำงาน ช่วงนี้เป็นหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมไปสัมผัสเชื้อก่อโรคได้ตามแหล่งน้ำในธรรมชาติ ขอให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ลดการติดเชื้อโรค หากป่วยเข้ารักษาอย่างรวดเร็ว