"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

1. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ เร่งรัดสำรวจข้อมูล CCTV ของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ โดยเริ่มติดตามตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เพื่อให้การบันทึกข้อมูล CCTV ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ แล้วเสร็จทันตามกำหนด จึงขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
     1) ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูล cctv  ที่ติดตั้งในหน่วยงาน ( รพ.สต. , สสอ., รพ. )  ในระบบ ที่  http://122.155.197.36  u: **** p: ****  ให้แล้วเสร็จภายใน 13 มกราคม 2560  
     2) ส่งข้อมูลแบบสำรวจ ให้ สสจ.ศรีสะเกษ ดาวน์โหลดที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสเทศ  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560  คลิกที่นี่

     หมายเหตุ หนังสือสั่งการ จะส่งตามหลัง ครับ .... หากมีปัญหาสงสัย ติดต่อ วีระวุธ เพ็งชัย 0622013251 , 0630233185

2. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ จะจัดอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ โดยได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเข้าร่วมอบรม ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษ กำหนดเป้าหมายให้อำเภอขุขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่ฯเข้าอบรมจำนวน 14 ท่าน  ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุขศรีสะเกษ พิธีเปิดโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เวลา 08.30 น. นั้น  
         ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ หน.โซนทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขน และรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเป็นผู้แทนจากโซนของท่านเข้าร่วมอบรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว 

หมายเหตุ 
โซนที่ 1 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ...
โซนที่ 2 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 3 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 4 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 5 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 6 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่...

OK_กรอกส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepc0bX86O1cmLc_DgjB928_OHHeAXW7hsgCQ8AIz72iJJS8g/viewform

*** ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ฯส่งเข้าร่วมอบรม
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WhBTCqE8Ul92QNn_fwqqO68ljV4Oc6Bv-oqqIMmU568/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว.32 ลง 16 ม.ค. 2560 เรื่อง ขอเลื่อการจัดอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

3. ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและติดเตียง  รัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางการแพทย์  บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้ตำบลที่เข้าร่วมโครงการLong Term Care โดยมีเป้าหมายการโอนงานจนครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในปีพุทธศักราช 2561 ทั้งเขตเทศบาลและตำบล  ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าว สปสช. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยคาดหวังว่า ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาล  ตามปัญหาสุขภาพบุคคล  ตามชุดสิทธิประโยชน์
          ในการนี้  จังหวัดศรีสะเกษ  จึงขอประสานงานการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในตำบลเป้าหมายตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ สำหรับอำเภอขุขันธ์ ยังไม่ดำเนินการ 2 ตำบล ได้แก่ตำบลหัวเสือ และตำบลสำโรงตาเจ็น  โดยขอให้เร่งรัดส่งใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสำเนาเลขที่บัญชีกองทุน LTC โดยส่งให้ สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 นี้

 
สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032.007/ว.92 ลง 6 มกราคม 2560 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ(LTC) คลิก 

 ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ   คลิก
 ข่าว สธ.คลอดเกณฑ์ใช้เงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชน คลิก
 การใช้จ่ายเงินLTC(conferrence26-12-2559)  คลิก 

4. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2560 ส่งข้อมูลไปยัง สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2560 เพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสสจ.ศรีสะเกษ(envocc_ssk@hotmail.com) ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 ต่อไป <<ที่มา>>

OK_กรอกประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
สำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2560

5. สสจ.ศรีสะเกษ เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม คือ นายสุธี จาตูม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้ารับการอบรม EHA ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งแบบท้ายข้อความนี้ <<ที่มา>>

6. คปสอ.ขุขันธ์ โดย CCC KH ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ หรือผู้แทน รพ.สต. ทุกแห่งๆละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตามโครงการการจัดการความรู้ เพื่อดูแลประชาชนภายใต้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว โดย
ประชุมวันที่ 11 มกราคม 2560   เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขุขันธ์ โดยพร้อมเพรียงกัน <<ที่มา>>

7. สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจาก สสอ./ร.พ/ และรพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุและการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานผู้สูงอายุ ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางจากต้นสังกัด โดยให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไปที่ sopin_2007@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 นี้ 

OK_กรอกแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ

*** ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนำคอมพิวเตอร์โนตบุคไปใช้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย <<ที่มา>>

8. สปสช.เขต 10 อุบลฯเชิญผู้รับผิดชอบงานLTC ของสสอ.ขุขันธ์ คือ นายสุเพียร คำวงศ์ ร่วมประชุม ณ ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 - 17 มกราคม 2560 ทั้งนี้ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงจากผู้จัด และค่าเดินทางจากต้นสังกัด <<ที่มา>>

9. วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 นายสุเพียร คำวงศ์ ในฐานะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอขุขันธ์ ได้รับหนังสือเชิญไปร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับ นายศุภชัย ประจิม ผอ. กศน.อำเภอขุขันธ์(คนใหม่) ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ...จึงขออนุญาตแจ้งวาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 ผ่านลิงก์ที่มีทางไลน์ /เฟสบุค ฯลฯ ที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เนต...ครับ

10. 
ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้เปลี่ยนระบบการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม จากรายงาน รง. 506/2 จากระบบเดิมที่ไม่มีการนำส่งข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เป็นการดึงข้อมูลผู้ป่วยจากระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม นั้น
          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือจากสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง บันทึกข้อมูล ICD10 ผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เช่น ปวดหลัง ผื่นคัน โรคจาก ระบบทางเดินหายใจ แล้วลงรหัส ICD10 และรหัสโรครองด้วย Y96 (โรคจากการประกอบอาชีพ) หรือ Y97 (โรคจากสิ่งแวดล้อม) เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.สรีสะเกษ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว248 ลง 17 ม.ค. 2560 เรื่อง ให้กำกับการลงรหัส ICD ๑๐ในผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม

ข้อสังเกต ถ้าหัวข้อใดขึ้นไอคอน   นั่นหมายถึง ขอความร่วมมือ จนท.ที่เกี่ยวข้องทุก รพ.สต.เร่งรัดกรอกข้อมูล/รายงานข้อมูลเข้ามา ขอให้ท่านคลิกดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมฯของท่านเข้ามาได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ สสอ.ขุขันธ์ สามารถรวบรวมข้อมูล ส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ได้ทันเวลา... ครับ  ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ