"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

 

วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ (สมศักดิ์ ทวีพันธ์)

๑.งานลงทะเบียน Health DID 


ผลงานลงทะเบียน
Health DID  ณ ๔ ก.ค.๖๗

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการปฐมภูมิด้วยโปรแกรม JHCIS เพื่อรองรับนโยบาย ๓๐ บาท ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

            โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการปฐมภูมิด้วยโปรแกรม JHCIS เพื่อรองรับนโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว รุ่นที่ ๒ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการปฐมภูมิด้วยโปรแกรม JHCIS รุ่นที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/file/d/1a76hnx2ML-mndjqABP-P7Kf6Yq6kHIAU/view?usp=sharing


. การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๗

            ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้รับงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2567 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม link ที่แนบ เพื่อรายงาน สสจ.ศก. และ สปสช.ต่อไป (รพ.สต.สังกัดสาธารณสุข หากดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วขอให้แสกน file การ จัดซื้อ/จ้าง ส่ง สสอ.ขุขันธ์ ส่วน รพ.สต.สังกัด อบจ.รายงานตรง สปสช.)  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xiuupn9fue8fGcll0BxAZuLgRPZDlgJgW5jPoKj9q1Q/edit?usp=sharing


๔. การส่งผลงานวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๗

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมวิชาการในงานหกรรมคุณภาพ

วิชาการสาธารณสุข ภายใต้ชื่อ Six Smart Sisaket season II ในระหว่างวันที่ ๑๕ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมสำนังานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดให้มีการประกวดผลงาน  

วิชาการประเภทนำเสนอปากเปล่า โปสเตอร์ และนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ แยกตามสาขาต่างๆ

            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ท่านแจ้งผู้สนใจได้ลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ ดังนี้

            ๑. เป็นผลงานวิชาการที่ดำเนินการใหม่

            ๒. เป็นผลงานวิชาการที่พัฒนาต่อยอดจากเดิม

            ๓.เป็นผลงานประกอบการเสื่อนระดับทางราชการหรือเตรียมการเลื่อนระดับ

            ๔.เป็นผลงานเพื่อการคัดเลือกข้าราชการ หรือองค์กรดีเด่น

โดยลงทะเบียนส่งผลงาน ภายในวันที่ ๑๐ กรฎาคม ๒๕๖๗

            ทั้งนี้ ผลงานวิชาการที่ลงทะเบียน ควรให้บรรลุเป้าหมายตามตัวขึ้วัด ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ 

รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

https://drive.google.com/file/d/1B6_0Ux0G0RIFjLNurt5NlH5N26Vhh6D3/view?usp=sharing
๕. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรม Smart coc 

                    ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้รับการประสานจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยต่อเนื่อง ในการดำเนินงานส่งต่อผู้ป่วยต่อเนื่องมีการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม Thai coc ซึ่งเป็น coud สามารถดูข้อมูลและเก็บผลลัพธ์การเยี่ยมบ้านได้แต่ไม่เชื่อมโยงข้อมูลในระบบ HDC ทางเขตสุขภาพที่ ๑๐ จึงมีการพัฒนาระบบดูแลต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Smat coc ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูล HDC ได้ อนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการร่วมกับกลุ่มงานสุขภาพดิจิตอลได้จัตประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม Smart refer ซึ่งมีข้อมูลบันทึกการเยี่ยมบ้าน (Smart coc) รวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกันในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ และเริ่มใช้งานตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ถึงปัจจุบัน พบว่าการใช้งานโปรแกรมค่อนข้างน้อย สาเหตุจากยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมและบางแห่งติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่ได้ดำเนินการต่อ

                ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลส่งต่อผู้ป่วยต่อเนื่องและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งโปรแกรมและใช้งานโปรแกรม Smat coc  เพื่อเป็นการพัฒนาต้านข้อมูลการบริการผู้ป่วยต่อเนื่อง และการเข้าถึงบริการ 

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                อำเภอขุขันธ์ ที่ดำเนินการติดตั้งโปรแกรท Smart coc แล้ว ดังนี้

                1. 03352 รพ.สต.บ้านกันจาน

                2. 03372 รพ.สต.บ้านตรอย

                3. 03359 รพ.สต.บ้านหนองลุง

                4. 03349 รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอีง

                5. 03371 รพ.สต.บ้านวิทย์

                6. 10930 รพ.ขุขันธ์

https://drive.google.com/file/d/1ulFNrtxYU-DHsXD4GOd-kjKZ5gdZbYRj/view?usp=sharing


๕. ขอเชิญประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรม DATA AUDIT และJ2Claim เพื่อการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับหน่วยบริการ
วันที่ ๒๕-๒๖ กรฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด  ๕๖ คน รพ.สต.ละ ๒ คน 
เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.รพ.สสอ. ซึ่งประกอบด้วย
    ๑. ผอ.รพ.สต.
    ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
    ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต
 ๖. ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๗
https://drive.google.com/file/d/1nOLPwqfv0NWmCNyJcnMMnockRqFeN_fn/view?usp=sharing