"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี(12 กันยายน 2557)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  วันที่ 12 กันยายน  25557  ในการเข้าบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็น
11  ด้าน  ดังนี้
             1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
             2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
             3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
             4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
             5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
             6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
             7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
             8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
             9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
             10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
             11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา

             1.ทำทันที
             2.ทำจริง
             3.ทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์
             4.ทำต่อเนื่อง

นโยบายในการบริหารราชการ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

             1.ยึดระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย
             2.ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ
             3.ด้านความมั่นคง
             4.ด้านการต่างประเทศ
             5.ด้านสังคมเศรษฐกิจ
             6.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
             7.ด้านการศึกษา
             8.การพัฒนาระบบราชการ
             9.การพัฒนาอาชีพและรายได้
             10.การวิจัยและพัฒนา
             11.การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
             12.ความปรองดองสมานฉันท์
             13.การปฏิรูป
             14.การเลือกตั้ง

ขอบคุณที่มา : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.ศก.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ