"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557(อ.สุเพียร)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง และในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก ดังกล่าว และส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมมายัง สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ให้จงได้ นั้น
           สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ในสังกัดทั้ง 27 แห่งและศูนย์สาธารณสุขเมืองห้วยเหนือ ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีร่วมดำเนินการรณรงค์ในพื้นที่อย่างดีในวันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day)และส่งภาพถ่ายเชิงประจักษ์ในการรณรงค์ พร้อมจัดทำรายงาน ส่ง สอ.ขุขันธ์ เรียบร้อยแล้ว

>>> คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบการส่งรายงานฯ

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032.007/ว.4417 เรื่อง ขอความร่วมมือจักโลก ปี 2557

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดทุกแห่งแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบงานไอทีประจำ รพ.สต.แห่งละ 2 ท่าน ให้ สสอ.ขุขันธ์ รวบรวมส่งงานไอที สสจ.ศก ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2557 นี้  

คลิกกรอกชื่อที่ ฟอร์มรายงานออนไลนนี้

หมายเหตุ - กรอกเบอรโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง
                  - กรอกอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้จริง


2. รพ.สต.ใด สไกพ์(Skype)มีปัญหาการใช้งานเข้าใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งตรงที่ คุณสุเพียร  คำวงศ์ หน.งานไอที สสอ.ขุขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหา  ซึ่งตอนนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา สไกพ์ของ รพ.สต. ดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โคกโพน , นาก๊อก , หนองลุง , กันจาน ,นิคมซอยกลาง และจะกง  ซึ่งได้แจ้งข้อมูลรหัสผ่านใหม่ไปทางไลน์ให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งทราบเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ  ระบบการสื่อสารออนไลน์ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์(ฟรีไม่เสียเงิน) ที่ได้ผลดี  ได้แก่
        1.1 Skype (ข้อดี คือย้อนหลังดูข้อมูลข่าวได้ดีถึง 30 วัน)
        1.2 Line และ Face Book (ข้อดี คือแจ้งข่าวด่วนให้ทราบได้ฉับไว แต่ถ้าสมาชิกหลายๆคนกดไลค์ หรือยกนิ้วให้ ข่าวที่แจ้งตอนแรกก็จะถูกเหยียบมิดลงไป และจะย้อนดูได้แค่ประมาณ 1 สัปดาห์เป็นอย่างมาก)
       1.3 ปฏิทินออนไล์  สสอ.ขุขันธ์ ซึ่งได้เติมใส้ไว้ที่เวปฯของรพ.สต.แต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว 

3. ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไอที ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้เข้ารับการอบรมเมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ เกี่ยวกับการดูแลระบบโปรแกรมJCIS และระบบเชื่อมโยงข้อมูลData Center แห่งละ 2 ท่านทำให้งานไอทีภาพรวมอำเภอขุขันธ์ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแบบเดิมได้ด้วยดี กล่าวคือ
            - ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ เรามีระบบการทำงานที่สามารถรองรับการกรอกผลงานการออกรณรงค์ในพื้นที่ผ่านTabletและโนตบุคจากพื้นที่ได้แล้ว  รอเพียงแต่ซื้อTablet ตามสเปคที่ต้องการ เมื่อได้มาแล้วสามารถเริ่มงานได้เลย
            - ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ ของเรา มีเวปฯทุกแห่งสามารถนำเสนอภาพกิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุขต่างๆเชิงประจักษ์ได้ด้วยตนเองทุกแห่ง โดยผู้รับผิดชอบไอทีแต่ละ รพ.สต.4. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ให้หน่วยบริการ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จค่าบริการอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 2557 ของหน่วยบริการของท่าน ให้ งานไอที สสอ.ขุขันธ์ เพื่อรวบรวมส่งทางศูนย์เทคฯ สสจ.ศก. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรร ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ด้วยที่ผ่านมานั้น
สสอ.ขุขันธ์ ได้รับความร่วมมือจาก ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ คลิกตรวจสอบข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนตในหน่วยบริการเดือนกันยายน 2557 ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ 

5. การตัดต่อวีดีทัศน์ คปสอ.ขุขันธ์ เสร็จสมบูรณ์ ขอบพระคุณ นพ.ประวิทย์ เสรีขจรจารุ ประธาน คปสอ.ขุขันธ์ และท่านปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ได้ติดตามงานและให้กำลังใจในการตัดต่อ วีดีทัศน์ต้อนรับ คปสจ.ศก และเรื่อง "โรงพยาบาลขุขันธ์-โรงพยาบาลเยียวยา(Healing Hospital Khukhan Hospital) จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ครับ

งานจริยธรรมและวัฒนธรรม
1. ขอเชิญชวนทุกท่านเอาบุญได้ด้วยตนเองทุกวันเวลาที่ว่าง...งานจริยธรรมและวัฒนธรรม สสอ.ขุขันธ์ ขอมอบวีดิทัศน์ชุดนี้แด่ท่านผู้โชคดีที่ได้เปิดมาเจอเพื่อแบ่งปันต่อๆกันไปทุกท่านนะครับ เรื่อง ข้อคิดดีๆในการปฏิบัติธรรม จาก พระครูวิศาลธรรมพินิจ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองโพธิ์(ธรรมยุต) ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขออนิสงส์อันไม่มีประมาณจะบังเกิดแด่ทุกท่าน ทั้งที่เป็นกัลยาณมิตร และสหธรรมิกกับกระผม และเป็นหรือเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันกับกระผม ขณะท่านได้ดูจงอย่าเอาใจลังเลคอยจับผิดข้อความว่า "ถ่าายภาพ/ตัดต่อ...นายสุเพียร คำวงศ์..." เพราะกระผมก็เผลอพิมพ์ผิดไปจริงๆ แต่จงนั่งหลับตาทำสมาธิฟังและขบคิดข้อธรรมจากพระคุณเจ้า แล้วอานิสงส์จะเกิดแก่ทุกท่านเองเป็นเบื้องต้นที่จะได้มีปัญญาเข้าใจวิถีทางปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกใบนี้อย่างสงบสุข รู้ถูกรูผิดดีชั่วมีศีลปกติ เมื่อมีศีลเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะหายฟุ้งซ่าน สมาธิก็เกิดขึ้นตามมา และเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้ว ความสงบสุขก็เกิดขึ้นตามมาให้รู้เห็นได้ทันทีเช่นกัน...เมื่อได้ชมได้ฟังจบหรือพอเข้าใจแล้ว ขอจงร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ