"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

นโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์)

นโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน)  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์)
1.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ยั่งยืน
3.สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต
4.สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามภาคส่วน
5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ
6.พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
7.จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ
8.สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก(Global health)
9.สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร
10.พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ

หลักการสำคัญของนโยบาย
1.มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน
2.มุ่งเน้นดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี และมีผลต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน
3.มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
4.มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

หลัก 3 ประการ ในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข(ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน รมว.สธ.  และนพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ.)
1.เรียบง่าย(ความพอเพียง ความเหมาะสมตามสภาพสิ่งแวดล้อม)
2.สามัคคี(ความพร้อมใจเพื่อร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายต่อประชาชน)
3.มีธรรมาภิบาล(การใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าในการทำงาน)        

ขอบคุณที่มา : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.ศก.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ