"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับผลงาน LTC อ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561

             ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานตำบล LTC ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2561 และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีได้ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานตำบล LTC ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2561 แล้วนั้น

             ผลงาน LTC อ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาได้แก่ ต.ห้วยเหนือ LTC ดีเด่น ระดับเขต , ต.โสน ดีเด่น ระดับ จังหวัด , นวัตกรรม การดูแล LTC ของ ศสม. ห้วยเหนือ และ รางวัลCM ดีเด่น ระดับจังหวัด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายทุกท่านทุกฝ่าย ที่ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนงาน LTC ในพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ ของเรา 😍 ทีมขุขันธ์ พร้อมเรียนรู้ เพื่อสังคมสุขภาพดี และน่าอยู่ร่วมกัน...ครับ

 
 
ที่มา : ที่ ศก 0032.007 /ว 4685 ลง 18 ก.ย. 2561 เรื่อง แจ้งผลการประเมินตำบล ltc และขอเชิญรับโล่/เกียรติบัตร

2. แจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง...งาน/ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใหม่ของ อ.สุเพียร  คำวงศ์ ประจำปี 2562 ดังนี้

       1. งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
       2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
       3. งานอนามัยโรงเรียน
       4. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
       5.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
       6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
               - กรรมการฝ่ายพิธีกรรมฯ และประชาสัมพันธ์งานบุญประเพณีแซนโฎนตา อำเภอขุขันธ์ ปี 2561
               - กรรมการจัดแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองขุขันธ์ ในงานบุญประเพณีแซนโฎนตา อำเภอขุขันธ์ ปี 2561
              - เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

3. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และสนับสนุนองค์ความรู้สำหรับพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพตนเอง และเผยแพร่ไปสู่ประชาชน ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพ. ศ. 2560 ซึ่งขยายการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมจำนวนวัดและพระสงฆ์ให้มากขึ้นโดย สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

    1) จับคู่วัด/ศาสนสถานอุปถัมภ์และโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
    2) จัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายการสำรวจสุนัขและแมวในชุมชน/ในวัด ประสานปศุสัตว์ท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการคัดแยกขยะ 
    3) ปลูกต้นการบูร หรือต้นรวงผึ้งในวัดศาสนสถาน และสถานบริการสาธารณสุข 
    4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่รอรับบริการผู้ป่วยนอก(OPD)ในโรงพยาบาล 
    5) ให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR แก่พระสงฆ์และประชาชน 
    6) ตรวจสอบคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 
    7) จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เพิ่มเติมให้เป็นอาสาสมัครประจำวัด(อสว.) 

   ในการนี้  สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือให้ท่านกรอกรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ให้จงได้ 

# รง.กิจกรรม 1 วัด 1โรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2562 คลิก https://goo.gl/Cty3b9

# รง.การคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ คลิก https://goo.gl/Ya33MA

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 5073 ลง 9 ต.ค. 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์