"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (ranking) ปีงบประมาณ 2564

KPI ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่ม 1 (นโยบาย 10+1, 5+1)
กลุ่ม 2 (KPI คกก C, Fee schedule, QOF, PA ปลัด สธ, PA ผู้ตรวจฯ) 
กลุ่ม 3 (งานประจำ)


         KPIหลัก KPIย่อย 23 รหัสKPI101021
         KPIหลัก 7  KPIย่อย 24 รหัสKPI101022
                  KPIย่อย 25 รหัสKPI101023

กลุ่ม kpi
ranking อำเภอรหัส kpi
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายของ กระทรวงสาธารณสุข
ค่าเป้าหมาย
ของ จ.ศรีสะเกษ
kpi หลักkpi ย่อย6หลัก

75kpi6231010216. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Planร้อยละ 85
(ปี 64 ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกสิทธิ์ )
85.00
75kpi77. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน
75kpi241010227.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ร้อยละ 5050.00
75kpi251010237.2 ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 9595.00

กลุ่มKPI(75KPI)ที่เกี่ยวกับงานไอที
KPIหลัก 48  KPIย่อย 91 รหัสKPI101112
กลุ่ม kpi
ranking อำเภอรหัส kpi
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายของ กระทรวงสาธารณสุข
ค่าเป้าหมาย
ของ จ.ศรีสะเกษ
kpi หลักkpi ย่อย6หลัก
75kpi489110111248 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลร้อยละ 80ร้อยละ 99