"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

​ ติดตามรายงานเร่งด่วน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ 
   รายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 (ให้ส่งรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อรวบรวมส่ง สนย. ทุกวันที่ 20 ของเดือน ดาวน์โหลดรายละเอียด)
 แบบรง.ผสอ.1-4และ 5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ รอบ1-2559(งวดที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 งวดที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559)
 แบบรายงานตำบล Long Term Care(ทุก รพ.สต.ต้องรายงาน) แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จังหวัดศรีสะเกษ (รอบ3เดือนแรก-วันที่ 12 ธันวาคม  2559 รอบ6เดือน-วันที่ 31 มีนาคม  2559 รอบ 9 เดือน-วันที่ 30 มิถุนายน  2559 และรอบ12 เดือน-วันที่ 30 กันยายน  2559 )
แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายLTCบูรณาการ5กลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2559-พี่อังคณาลักษณ์ แสวงดี
 ตรวจสอบและอัพเดท..ข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์  ปีงบฯ2559
รายงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (HWP) ประจำปี 2559 รอบนี้ให้ประเมินลงในช่อง...ครั้งที่ 1 ...นะครับ
รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2559
# สสอ.ขุขันธ์                # 56 ปรือใหญ่                     # 66 ปราสาท
48 โคกโพน                 #58 ทับทิมฯ 06                # 68 สำโรงตาเจ็น
50 จะกง                      # 60 สมบูรณ์                     # 70 กฤษณา
51 ใจดี                        # 61 หัวเสือ                       # 71 วิทย์
53 อาวอย                    # 63 กวางขาว                  # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า              # 64 คลองกลาง               # 74 โนน
55 ขนุน                       # 65 โคกเพชร

​ งานจากศูนย์ดูแลต่อเนื่อง คปสอ.ขุขันธ์
           1.จากศูนย์ดูแลต่อเนื่อง คปสอ.ขุขันธ์ มีข้อมูลเคสเยี่ยมบ้าน/Refer รายใหม่ จาก ร.พ.ขุขันธ์ ที่จะประสานข้อมูลและมอบหมายยังท่านผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านใน รพ.สต.ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมบ้านได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลอย่างมีความต่อเนื่องต่อไป
              สสอ.ขุขันธ์ จึงขอให้ จนท.ผู้เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมบ้าน ของ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้กรอกข้อมูลของท่านเพื่อการอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานข้อมูลระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน(COC) ของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อทางAdmin อำเภอขุขันธ์ จะได้กำหนดให้ท่านได้ใช้งานระบบได้ตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

                คลิกที่นี่...กรอกข้อมูลผู้ประสานงานเยี่ยมบ้าน(COC) รพ.สต.เพื่อกำหนดสิทธิ์กาใช้งานและเข้าถึงข้อมูลการเยี่ยมบ้าน(COC) ของ คปสอ.ขุขันธ์
              และเมื่อทุกท่านได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแล้ว  ขอความร่วมมือ จนท.ผู้เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมบ้าน(COC)ทุกท่าน ทุก รพ.สต. กรุณาลงข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้านได้ที่เวปฯ ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน(COC) ของจังหวัดศรีสะเกษ http://cocr9.info/srisaket/
              สำหรับเมนูระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน(COC) ของจังหวัดศรีสะเกษ  สามารถคลิกเข้าใช้งานได้ที่เมนูด้านซ้ายของเวปฯ สสอ.ขุขันธ์ ได้เลยครับ

               มีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม คุณแววปราชญ์ ซ่อนกลิ่น โทร.097-3439298 คุณอังคณาลักษณ์ แสวงดี โทร.089-4897075

​ งานดูแลผู้สูงอายุ
        1. กรอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

        2. แบบกรอกคัดกรองผู้สูงอายุ สำหรับ รพ.สต. ปี 2559 ของกระทรวงฯล่าสุด 

​ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
         1. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๘๖ ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕  คลิก
         2. โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อออนไลน์ ของกรมอนามัย สำหรับ คปสอ.ขุขันธ์ โรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นผู้มีหน้าที่ในการกรอกโปรแกรม และรวบรวมมูลฝอยติดเชื่อรับฝากจาก รพ.สต.เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฏหมายฯ ที่กล่าวข้างต้นต่อไปคลิก
         3. ประเด็นข้อกฏหมายที่น่าสนใจจาก...กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕  มีดังนี้
         ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความ   เข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          ข้อ ๖ ข้อกำหนดในส่วนที่ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู่     จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้

          ข้อ ๒๕ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
(๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
           
           ข้อ ๒๖ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอย ติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
         หมายเหตุ ขณะนี้ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 10 ของเรามีเพียงเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพียงแห่งเดียวที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
       1. มีปัญหาสัญญาณเนตของCAT โทร. 1322 Cat Call Center
    หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายวีระวุธ  เพ็งชัย 085-6332980