"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 ออนไลน์ (อ.สุเพียร)

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ด้วย สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดทำโครงการแพทย์สภาสัญจร  และกำหนดเยี่ยมสมาชิกแพทยสภา จังหวัดศรีสะเกษ  และแจกอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ของเวลา 10.30 - 16.30 น. ณ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ  ส่งแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ท่านได้สำรวจจำนวนผู้รับอุปกรณ์ ช่วยเหลือคนพิการ และให้ส่งข้อมูลให้ หน.งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สสอ.ขุขันธ์ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2558 เพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2559   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่ เพื่อดู/พิมพ์แบบฟอร์ม

2. ด้วย มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซึ่งก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน แก่ผู้พิการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  กำหนดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทราบภายหลัง  สสจ. ศรีสะเกษจึงขอให้ท่านช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ที่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการแก่ผู้พิการที่สนใจดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอส่งคำสั่งอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1434/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

2. สรุปเอกสารLong Term Care "รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

3. แนวทางการจัดบริการ คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุสำหรับ รพ.สต. และระดับรพช.ขึ้นไป อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด,16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

งานอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อ.สุเพียร ขอให้ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต.เข้าไปดูและเร่งรัดทำงานงานได้ที่ลิงก์  http://www.khukhanph.com/2015/08/2558.html  หรือคลิกที่เมนูหน้าเวป สสอ.ขุขันธ์ ดังภาพที่แสดงด้านล่างนี้