"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. ผลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งให้เพิ่มเติมภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

เรียน ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต,ในสังกัดฯทุกแห่ง
         - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
         - 
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อดูแลสุขภาพ ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุที่นอกจากการคัดกรองโรคที่สำคัญในผู้สูงอายุ 10 เรื่อง คือ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน การคัดกรองตาต้อกระจก และการคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) เพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษได้รับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและการ ป้องกันการเกิดโรค ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 95
        - 
ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้แจ้งผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ เพิ่มเติม ดังนี้
        1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ผ่าน Application Smart อสม. อย่างน้อยร้อยละ 90
        2. การคัดกรองตาต้อกระจก ใน Vision2020 อย่างน้อยร้อยละ 80
        3. ประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) รหัส SPECIALPP ที่ใช้ในการประเมิน คือ รหัส 181280 ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน) รหัส 181281 ติดบ้าน (ADL 5 - 11 คะแนน) รหัส 181282 ภาวะติดเตียง (ADL 0 - 4 คะแนน) โดยประเมินผ่านโปรแกรมการให้บริการของแต่ละหน่วยบริการ และส่งรายงานเข้าระบบ 43 แฟ้ม อย่างน้อยร้อยละ 95 โดยให้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าว   ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ท่านทราบภายหลังจากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบรายงานในโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
        
ผลการจัดแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) คลิก         รายงาน ADL ใน HDC รายหน่วยบริการ คลิก         รายงานผลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 9 ด้าน (smart อสม. / 3 หมอรู้จักคุณ) คลิก         ฝาก​ CM.ทุก รพ.สต. เร่งรัดการคัดกรอง​ADL​และWellness Plan ด้วยนะครับ​ ผลงานยังต่ำมาก​ ส่วนคัดกรอง ​9​ ด้าน​ยังเหลือนิดหน่อย

ที่มา : ที่ ศก.0033.007/ว.8416 ลว 26 ธ.ค. 2566 เรื่อง  ขอให้ดำเนินการให้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ในพื้นที่รับผิดชอบ

        ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อชะลอ ความเสื่อมร่างกาย ให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถดูแลพึ่งพาตนเองคงสภาพไม่ให้เข้าสู่ภาวะพึ่งพิง ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ นำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Lifestyle) ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “ชะลอชรา ชีวายืนยาว” ใน 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเคลื่อนไหว โภชนาการ สุขภาพช่องปาก สมองดี มีความสุข และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมขะลอความเสื่อมของ ร่างกายตามบริบทในแต่ละพื้นที่   รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ผ่านกลไกครอบครัว ชุมชน และการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ลดการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์  จึงขอให้ท่าน แจ้งผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ของท่าน ตามคู่มือ แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) กรมอนามัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว57  ลว 5 ม.ค. 2567  เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

3. โครงการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ ๑๐ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference  

เรียน ผู้บังคับบัญชา / ผอ.รพ.สต. - เพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ รับแจ้งจาก ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดทำกิจกรรมอบรมพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพและฝึกปฏิบัติภาคสนามตามหลักสูตรฟื้นฟูผู้จัดการการดูแล ผู้สูงอายุ Care Manager กับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและกลุ่ม Palliative Care ในระดับชุมชน (online) ภายใต้โครงการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference เมื่อระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา จำนวน 3 วัน    

        - สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้เชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในพื้นที่รับผิดชอบที่ครบกำหนดฟื้นฟูศักยภาพ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำ KMเพื่อการทบทวนย้อนหลังการอบรมฯ ที่สามารถเข้ารับชมผ่านลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=VlRsUc40KAI&list=PLFFu7E482rIfeLiBkzMjlja0Z4v0A5MoH

หมายเหตุ ไม่ได้เผยแพร่สาธารณะ ดูย้อนหลังได้เฉพาะผู้ที่ได้รับลิงก์เท่านั่น ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว184 ลว 10 ม.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุม

4. โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 เรียน  ผู้บังคับบัญชา /ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง @All           - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา           - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการ สุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของท่าน ผ่านโปรแกรม JHCIS นั้น           - สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปักหมุดGIS แยกรายหน่วยบริการและหมู่บ้านรับผิดชอบ ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 ดังนี้

ลำดับหน่วยบริการจำนวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด(ราย)
ผู้สูงอายุปักหมุดพิกัดGISแล้ว (ราย)คิดเป็นร้อยละยังไม่
ปักหมุด
(ราย)
1รพ.สต. บ.โคกโพน1,2021,20099.832
2รพ.สต. บ.หนองคล้า45145099.781
3รพ.สต. บ.สมบูรณ์1,2551,25199.684
4รพ.สต. บ.ปรือใหญ่78978699.623
5รพ.สต. บ.ขนุน70370099.573
6รพ.สต. บ.อาวอย1,6021,59599.567
7รพ.สต. บ.หนองลุง1,3201,30899.0912
8รพ.สต. บ.สำโรงตาเจ็น1,1861,17599.0711
9รพ.สต. บ.หัวเสือ1,3121,29898.9314
10รพ.สต. บ.จะกง1,0851,06998.5316
11รพ.สต. บ.ใจดี1,3401,32098.5120
12รพ.สต. บ.กวางขาว45745098.477
13รพ.สต. บ.กฤษณา1,0971,07898.2719
14รพ.สต. บ.บ่อทอง28528098.255
15รพ.สต. บ.ตรอย45744898.039
16รพ.สต. บ.วิทย์1,0801,05597.6925
17รพ.สต. บ.นาก๊อก1,0361,01197.5925
18รพ.สต. บ.โนน61960397.4216
19รพ.สต. บ.ปราสาท89285896.1934
20รพ.สต. บ.กันจาน1,3981,34396.0755
21รพ.สต.ทับทิมสยาม34632694.2220
22รพ.สต. บ.คลองกลาง93787693.4961
23รพ.สต. บ.ปรือคันตะวันออก96787990.988
24รพ.สต. บ.โคกเพชร1,13596184.67174
25รพ.สต. บ.นิคมพัฒนา64819830.56450
26รพ.สต. บ.ตะเคียนบังอิง79212716.04665
27รพช.ขุขันธ์2,8021384.932,664
28รพ.สต. บ.ตะเคียนช่างเหล็ก1,146001,146
ผลรวมทั้งหมด28,33922,78380.395,556

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว6898 ลว 25 ต.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ หมายเหตุ ไฟล์เอกเซลฯ ส่งให้ผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานผู้สูงอายุแล้ว

5. ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี ชี้แจงเกี่ยวกับ Blue Book ผ่านไลน์กลุ่ม CM ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 (อ.เดือน) อัปเดท เกี่ยวกับเรื่องการคัดกรอง 9 ด้าน และการส่งต่อข้อมูลที่ทางโปรแกรมเมอร์ของกรมอนามัยแจ้งมา ดังนี้         ข้อมูลของ ทั้ง Smart อสม. กับ 3 หมอรู้จักคุณ จะถูกส่งมารวมที่ Blue Book ซึ่งปีที่แล้วเราต้องกดยืนยันใน Blue Book อีกครั้ง ส่วนปีนี้ทางกรมลดขั้นตอนโดยที่ไม่ต้องมากดยืนยันแล้ว เราจะส่งข้อมูลไปเข้า HDC ให้เลย ทั้งนี้ Blue Book สามารถมาตรวจสอบข้อมูลคนที่ส่งไปได้

        ซึ่ง ณ ปัจจุบัน โปรแกรม Smart อสม. และ 3 หมอรู้จักคุณ สามารถคัดกรองได้แล้ว และทะยอยส่งข้อมูลมาที่ Blue Book แล้ว แต่จะไม่ได้ส่งมาทุกวัน โดยจะตัดมาเป็นรอบๆ         เช่นเดียวกัน ณ ตอนนี้ Blue Book จะส่งข้อมูลเข้า HDC ทุกวันในส่วนของการไหลของข้อมูล ยังดำเนินการแผนภาพนี้ตามเดิม

คำถามที่พบบ่อย FAQ1: ณ ปัจจุบัน ข้อมูลสามารถบันทึกการคัดกรอง 9 ด้านได้ 3 ทาง คือ Smart อสม. / BB / JHCIS, Hosxp และอื่นๆ ผ่านรหัส Special PP แล้วถ้ามีการประเมินคัดกรองมาจาก 2 แหล่ง โดยที่ เป็น CID เลขบัตรเดียวกัน เช่น 1. ผ่าน Smart อสม. คีย์โดย อสม/จนท.งานภาคประชาชน และ 2.จนท.ในรพ.สต. / รพช. คีย์ผ่าน Special PP ข้อมูลการประเมินจะยึดอันไหน Ans : ข้อมูลผลการประเมินจะยึดจากวันที่ล่าสุด FAQ2: การคัดกรอง 9 ด้าน พื้นที่สามารถเลือกคีย์ผ่าน Special PP ใน JHCIS, Hosxp และอื่นๆ อย่างเดียวได้ไหม เพื่อขึ้นรายงานบน HDC Ans : คีย์ได้ แต่ก็อาจจะซ้ำซ้อนกับที่ อสม จะคีย์ผ่านเข้ามาทาง Smart อสม. ใน CID ผู้สูงอายุคนเดียวกัน (เพราะ อสม. มีตัวชี้วัดคัดกรองด้านนี้) แต่ถ้า เกิน 7 วัน จนท.ที่ดูในส่วนของ 3 หมอรู้จักคุณ ไม่กดยืนยัน ผลคนที่เสี่ยง ข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่ Aging data เลย

6. เก็บตกเนื้อหาการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Webex Conference ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2567


เอกสารประกอบการประชุมฯ คลิก
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว184 ลว 10 ม.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุม

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. กิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล/กุฏิชีวาภิบาล ณ วัดป่าโนนสะอาด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
        เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล/ กุฏิชีวาภิบาล  ณ วัดป่าโนนสะอาด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลยกระดับ ๓๐ บาท พลัส กระทรวงสาธารณสุข ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี รวมถึงบุคลากรในวัด เครือข่ายสุขภาพและประชาชน มีสุขภาพดีครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งสถานชีวาภิบาล ในโรงพยาบาลและสถานชีวาภิบาลในชุมชน
หัวข้อและประเด็นการศึกษาดูงานที่น่าสนใจ 
         1. การดำเนินงานและการพัฒนาจนเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดตั้ง ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพื่อการตายดีวิถีพุทธ ของวัดป่าโนนสะอาด โดย พระอธิการแสนปราชญ์ ปัญญาคโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสะอาด

        2. การศึกษาดูงานสภาพพื้นที่จริงภายในวัด พร้อมทั้ง สนทนาธรรมแนวทางการเจริญสติปัฏฐาน จนเกิดสมาธิ ยกจิตเข้าฌานและฟังธรรมพิจารณาใคร่ครวญ ปฏิบัติธรรมจนเกิดญาณปัญญาฯ

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว8480  ลว 28 ธ.ค. 2566  เรื่อง ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล/กุฏิชีวาภิบาล
2.พิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล ณ วัดโพธิ์น้อย  ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
        วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล ณ วัดโพธิ์น้อย  ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ กุฏิชีวาภิบาลวัดโพธิ์น้อย  โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ , นางมลุลี แสนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10 อุบลราชธานี , สส.อมรเทพ สมหมาย, หัวหน้าส่วน ราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
       ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขุนหาญ ได้มีการขับเคลื่อนดำเนินงานเกี่ยวกับ สถานชีวาภิบาลมา ตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2565 ได้ขยายการดูแลเพิ่มในกลุ่มพระสงฆ์ตามโครงการ “คนขุนหาญดูแลพระสงฆ์ไทยห่างไกลโรค 4.0” โดยต่อยอดจากกิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งดำเนินการ พัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก 76 รูป จาก 47 วัด ได้รับใบประกาศและขึ้นทะเบียนแล้ว 20 รูป ครอบคลุม 10 ตำบล และอยู่ในระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียน อีก 56 รูป สำหรับ การสร้างกุฏิชีวาภิบาลวัดโพธิ์น้อย แห่งนี้ เป็นแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวขุนหาญ จัดตั้งกองบุญ 66 บาท เพื่อให้มีบริการดูแลพระสงฆ์อาพาธเรื้อรังระยะกลาง (IMC) และระยะท้าย (palliative care) รวมถึงดูแลพระสงฆ์ที่จำเป็นต้องสังเกตอาการ อีกทั้งมีการให้บริการรักษา-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีพระศิลานุปัฏฐากและ CG เป็นผู้ดูแล มีโรงพยาบาลขุนหาญ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ร่วมเป็นที่ปรึกษา 
      สำหรับในปี 2567 นี้ มีแผนที่จะขยายกฏิชีวาภิบาลเพิ่มอีก 2 แห่งที่วัดกันทรอมใต้ และวัดบักดอง เพื่อให้มีการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธเพิ่มขึ้น
ขอบคุณภาพ/ข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10  อุบลราชธานี ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว256  ลว 16 ม.ค. 25676  เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิด “กุฏิชีวาภิบาล” วัดโพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


3. การอบรมพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระศิลานุปัฏฐาก โดย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย
        ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยกรมอนามัย ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระศิลานุปัฏฐาก ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 15 ชั่วโมง เมื่อระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย และผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ พระศิลานุปัฏฐากให้มีความรู้ที่ต่อเนื่องและต่อยอดพระศิลานุปัฏฐากพระผู้ดูแลผู้สูงอายุ (พระคิลา นุปัฏฐาก Caregiver : CG) ในการดูแลพระภิกษุสงฆ์กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง 2) เพื่อให้พระศิลานุปัฏฐาก มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย และปฏิบัติต่อพระสงฆ์อาพาธภายในวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลพระสงฆ์สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ
ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ออกหนังสือประสานนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ในสังกัดคณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือพระศิลานุปัฏฐาก เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวผ่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น หลังจากนี้ ขอความร่วมมือ จนท.รพ.สต.ที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยงแก่พระคิลานุปัฏฐากด้วย ในการฝึกปฏิบัติในวัด/ชุมชน ของพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ซึ่งพระคิลานุปัฏฐากควรได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 5 ชั่วโมง เมื่อฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว กรุณานําใบงาน scan ส่งไปยังสํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัยรายละเอียดตามเอกสารการอบรมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว375  ลว 18 ม.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับพระศิลานุปัฏฐาก

4. KM การอภิปราย เรื่อง “ขับเคลื่อนอย่างไร สู่สถานชีวาภิบาลในวัดและชุมชน”

ที่มา : Facebook Live สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. (2023).  https://www.facebook.com/soongwaihealthy/videos/1104355983888656 

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)
งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0212/ว34250 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้

2. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช) ขอให้หน่วยงาน ดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล
        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสารสนเทศหรือประชาชนที่มาใช้บริการหน่วยงานของรัฐ
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานไอที และเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.ของท่านศึกษาและตรวจสอบการใช้ข้อมูล ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.011/ว322  ลว 17 ม.ค. 2567 ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการประสานจากบริษัท Adobe (Thailand) Company Limited แจ้งให้ขอให้ลบซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
        ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการประสานจากบริษัท Adobe (Thailand) Company Limited แจ้งว่าได้ตรวจพบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกระทรวงสาธารณสุข ละเมิดลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ของ บริษัท จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดช่องโหว่ที่ทำให้ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และอาจจะถูกผู้ไม่หวังดีใช้เป็น ช่องทางในการโจมตีทางไซเบอร์ และเสี่ยงถูกฟ้องร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ทุกแห่ง ดำเนินการต่อไปนี้โดยเร่งด่วน
        ๑. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หากพบว่าเครื่องในหน่วยงานของท่านมีการติดตั้งให้ทำการ ถอนการติดตั้งซอฟแวร์ ที่มีการละเมิดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
        ๒. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน อย่างน้อย ๑ ท่าน โดยส่งรายชื่อผู้ประสานงานตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
        ๓. หน่วยงานส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานถอนการติดตั้งซอฟแวร์ที่มีการละเมิด ลิขสิทธิ์โดยระบุชื่อเครื่อง Computer Name พร้อมทั้งรายการผลิตภัณฑ์และจำนวนรายการที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ ถูกต้อง ส่งกลับไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว428  ลว 22 ม.ค. 2567 ขอให้ลบซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ในรูปแบบดิจิทัล (D506)
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์จากผู้รับผิดชอบงานระบาดทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(รง.506) ปี2566
เรียน ผู้บริหาร/ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบ R.506 & D506 - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ - สสจ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์จากผู้รับผิดชอบงานระบาดทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(รง.506) ปี2566 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความซ้ำซ้อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพของพื้นที่ตนเอง และรวบรวมส่งงานระบาด สสอ.ขุขันธ์ เพื่อส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ก่อนวันที่ 20 ก.พ. 2567 เพื่อส่งต่อให้กองระบาดวิทยาจัดทำสรุปรายงานประจำปี 2566 ระดับประเทศต่อไป - ได้ส่งฐานข้อมูลไปให้ผู้รับผิดชอบในไลน์กลุ่มบริหาร , กลุ่ม D506&JHCIS-GIS ขุขันธ์ และกลุ่มเล่าสู่กันฟังแล้ว ให้ส่งคืนฐานข้อมูลที่แก้ไขถูกต้องกลับมาในไลน์กลุ่ม D506&JHCIS-GIS ขุขันธ์ ก่อนวันที่ 20 ก.พ. 2567 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งต่อให้ สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป
ที่มา : กลุ่มไลน์ Pinoy EOC SSK,25670130.
2. เก็บตกKMจากการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS กรมควบคุมโรค
        ตามที่ กรมควบคุมโรค มีการปรับเปลี่ยนการรายงานระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อจาก R506 เป็น D506 นั้น กรมควบคุมโรค จึงได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแบบออนไลน์ โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา โรงพยาบาล , สสอ. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เข้าร่วมนั้น สสอ.ขุขันธ์ โดยงานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในรูปแบบดิจิทัล (D506) ได้จัดทำเป็น KMเก็บตกเนื้อหาสาระจากการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งได้ศึกษาทบทวนอีกครั้ง ในลิงก์ที่แนบมาด้านล่างนี้ https://youtube.com/playlist?list=PLFFu7E482rIf6go2lUOkMxnpBGbD1uivs&si=Q8K-Ej4H4WvkjYRKหากมีปัญหาการใช้งานระบบฯ ให้เข้าไปสอบถามในกลุ่มไลน์  "help desk DDS กองระบาดวิทยา" 

3. การส่งข้อมูล 506 จากโปรแกรม JHCIS เข้าระบบ API ของกองระบาดผ่าน D506 สามารถทำได้แล้ว  โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการดังนี้ 

        2.1 กำหนดสิทธิในการส่งข้อมูลระบาด ใน Moph account ไปที่ Role ประกอบด้วย 

               -EPIDEM_DOWNLOAD_DATA

               -EPIDEM_REPORT

               -EPIDEM_UPDATEDATA

               -IMMUNIZATION_EPIDEM

        2.2 ทดสอบเข้าระบบ Dashbard D506 ที่ลิงก์ https://d506portal.ddc.moph.go.th/login เพื่อตรวจว่าข้อมูลเข้าระบบ D506 หรือไม่ ?

        2.3 ตั้งค่า Config DDC-Epidem API ดังนี้

               - ไปที่เมนู รายงานและสอบถามข้อมูล
                  >>รง.506(Export to ep2main)

               - ไปที่เมนู Config DDC-Epidem API

               - กรอก User & Passward

               - เมื่อกรอกเสร็จ ไปที่เมนู "ทดสอบการเชื่อมต่อ API"  หากได้แล้ว ให้ปิดหน้าต่างนี้

       2.4 ไปค้นหาผู้ป่วยที่วินิจวินิจโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดย ณ ตอนนี้ โปรแกรม JHCIS ส่งข้อมูล 506 เข้า D506 ได้รายเคส  มีขั้นตอนดังนี้

               -ไปที่หน้า การให้บริการ 

               - เมนูแก้ไข ด้านล่าง   กำหนดวันที่   ค้นหา ชื่อผู้ป่วย

               - หรือถ้าเราให้บริการหน้างาน ก็สามารถส่งได้เลยครับ

               - บันทึกข้อมูลตามปกติ หากเป็นโรคทางระบาด ระบบ JHCIS จะเด้งขึ้นมาให้ส่ง 506 เราก็ไปคลิ๊กส่งเข้า 506 กองระบาดได้เลย 
 คู่มือแนวทางการส่งข้อมูล D506 ผ่านโปรแกรม JHCIS คลิก
ที่มา : ดร.พุทธิไกร ประมวล.ไลน์กลุ่ม Pinoy EOC SSK,25-01-2567,12.09 น.


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดลำภู (รัมพนีวาส) ตำบลใจดี
        วันอังคารที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสมพงษ์ สุรักษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 ณ วัดลำภู (รัมพนีวาส) ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ปลัด อบต.ใจดี คณะผู้บริหาร พนักงาน เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลใจดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอขุขันธ์ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

2. การประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบThaiQM อำเภอขุขันธ์
        วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วม การประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบThaiQM โดยมี นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานฯ นางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหาร อปท./ปลัด อปท.หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อปท. ทุกแห่ง พัฒนากรประจำตำบล คณะครู ศกร. ประจำตำบล เกษตรประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ThaiQM ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เรียน ผู้บังคับบัญชา / ผอ.รพ.สต./อสม.ในสังกัด รพ.สต.ทุกแห่ง 
         - เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
         - ตามที่ อำเภอขุขันธ์ เชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ThaiQM เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์ นั้น
         - กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละตำบล/หมู่บ้านจะเป็นผู้มาประสานขอความร่วมมือ อสม.ในแต่ละหมู่บ้านช่วยกรอกแบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน(ThaiQM) โดยใช้ User Name และรหัสผ่านของแต่ละหมู่บ้านที่อำเภอขุขันธ์ได้กำหนดให้
         - อำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง เป็นที่ปรึกษากับทางหมู่บ้าน/ตำบลในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขที่มีในแบบสำรวจThaiQM และขอความอนุเคราะห์สัญญาณไวไฟในการเชื่อมต่อเพื่อการกรอกแบบสำรวจฯออนไลน์ กรณีสัญญาณไวไฟของทางหมู่บ้านตำบลไม่เสถียรและสัญญาณไม่ดีพอ
         - อำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณที่ทุกท่านประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลและบูรณาการทำงานด้านข้อมูลร่วมกันเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์
3. ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกง จำนวนทั้งสิ้น 81ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 486,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี 🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายเทพสุวรรณ. เสาสุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , ผอ.รพ.สต.บ้านจะกง , คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

4. นายสุเพียร คำวงศ์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การออกแบบเว็บไซต์ด้านสาธารณสุข ณ สสอ.ราษีไศล
        เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 รับเชิญเป็น วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การออกแบบเว็บไซต์ด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบเวปไซต์กับทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขอำเภอราษีไศล สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณ ท่านสาธารณสุขอำเภอราษีไศลและคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี

5. นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าร่วมประชุมและสนับสนุน Khukhan RUN 2024
        เมื่อบ่ายวันที่ 30 มกราคม 2567 ร่วมประชุมและสนับสนุน Khukhan RUN 2024 วิ่งเพื่อแบ่งปัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งกัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 สนใจเข้าร่วมงานติดตามที่เพจ Khukhan RUN 2024 สมัครวิ่ง ตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2567

6. นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
       เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ - ยโสธร ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ( ภาษาเขมร ) ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ