"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 (อัจฉรา ประสงค์จินดา)

 1. งานคุ้มครองผู้บริโภค

 1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานขอความร่วมมือตรวจสอบฉลากสินค้ากระเช้าของขวัญปีใหม่ 2567


     ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบฉลากสินค้ากระเช้าของขวัญปีใหม่ 2567 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบในช่วงเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค คปสอ.ขุขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารจัดรวมกระเช้าของขวัญปีใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ โดยตรวจสอบสถานที่จำหน่าย จำนวน 7 เเห่ง จำนวนกระเช้า 214 ชิ้น กิฟท์บอกซ์ 514 กล่อง พบผลิตภัณฑ์แสดงฉลากถูกต้อง จำนวน 728 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 1,014 รายการ ไม่พบหมดอายุ  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ได้มาตรฐาน และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัตืถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 
  2.1 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงสัมผัสฝุ่นซิลิกา (Silica)
                 ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ได้รับเเจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงสัมผัสฝุ่นซิลิกา (Silica) กลุ่มเเรงงานนอกระบบในเเต่ละอำเภอ เช่น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการตัดหิน สกัดหิน แกะสลักหิน เซรามิก ครกอิฐ กระเบื้องทนไฟ วัสดุทนความร้อน ซึ่งเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคซิลิโคซิส (Silicosis) ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
                  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยประจำ รพ.สต.ทุกท่าน สำรวจข้อมูลผู้ประกอบอาชีพสัมผัสฝุ่นซิลิกา (Silica) กลุ่มเเรงงานนอกระบบ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2567 โดยสามารถส่งข้อมููลผ่านแบบรายงานที่ลิงค์ด้านล่างนี้👉

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1oa0doNDdxHza5bqAPsia8rtOrA8n7uAlUM8Dom8N4mg/htmlview#


 3. งานการเเพทย์แผนไทย

 3.1 การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท)

        ตามที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสนับสนุนและส่งเสริมการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) โซนที่ 4 ระดับจังหวัด ได้ออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ในสถานบริการสาธารณสุข อำเภอขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น ขอขอบพระคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกเเห่งและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จะเเจ้งผลการประเมินรับรองมาตรฐานฯ จาก
กรมการเเพทย์แผนไทยมายังหน่วยบริการของท่านในภายหลังต่อไป ขอขอบคุณค่ะ 


fr