"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

  งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 
        เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายและอนุญาตให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ เดินทางไปปฏิบัติราชการและออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

        สำหรับ ความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่จะทำให้พลัดตกหกล้มได้บ่อยๆ ใน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่เอื้อแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ ขาดราวจับ สำหรับเดินไปมาในบริเวณบ้านโดยเฉพาะเดินเข้าห้องน้ำ , ขึ้น-ลงบันได หรือราวจับในจุดที่เป็นทางลาดชัน  และพื้นที่ปูด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบที่มีค่าการกันลื่นต่ำกว่าR10  เป็นต้น


2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567
เรียน ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน CM ประจำ รพ.สต.
         - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
         - ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ให้สามารถดำเนินงานตามแนวทางระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. กลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน(สังกัด อบจ.ศก.150คน+สังกัด สสจ.ศก.150 คน) ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
         - สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
         - จนท.ที่สนใจเข้าร่วมฯ คลิก https://forms.gle/FNrhcFNSU5zxQgVo9
         - ตรวจสอบรายชื่อที่กรอกแจ้งเข้าร่วมแล้ว คลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gSfhUtP8bB9hT54PN_zGPCw6igVczEyd1pyGN4HSlrw/edit?resourcekey#gid=158848937

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว1442 ลว 28 ก.พ. 2567 เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2567

3. เก็บตกเนื้อหาการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Webex Conference ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2567


เอกสารประกอบการประชุมฯ คลิก
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว184 ลว 10 ม.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุม

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. พิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล วัดปรางค์กู่  และสถานีสุขภาพ (Health Station) ณ บ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลกู่ อำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
        วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล วัดปรางค์กู่  และ สถานีสุขภาพ (Health Station) ณ บ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลกู่ อำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ #นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ กุฏิชีวาภิบาลวัดปรางค์กู่   โดยมี พระครูวรรณสารโสภณ  เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ , หัวหน้าส่วน ราชการ อสม. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
       สำหรับการสร้าง กุฏิชีวาภิบาลวัดปรางค์กู่ แห่งนี้ เป็นแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวปรางค์กู่ เพื่อให้มีบริการดูแลพระสงฆ์อาพาธเรื้อรังระยะกลาง (IMC) และระยะท้าย (palliative care) รวมถึงดูแลพระสงฆ์ที่จำเป็นต้องสังเกตอาการ อีกทั้งมีการให้บริการรักษา-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีพระศิลานุปัฏฐากและ CG เป็นผู้ดูแล มีโรงพยาบาลปรางค์กู่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอปรางค์กู่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2. KM การอภิปราย เรื่อง “ขับเคลื่อนอย่างไร สู่สถานชีวาภิบาลในวัดและชุมชน”

ที่มา : Facebook Live สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. (2023).  https://www.facebook.com/soongwaihealthy/videos/1104355983888656 

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ รับมอบวุฒิบัตร 
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ พร้อมรับมอบวุฒิบัตรในการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  สำหรับอำเภอขุขันธ์ คือนางสาวณิชกานต์ ศุขแจ้ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รพ.ขุขันธ์

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.013/ว1385 ลว 27 ก.พ. 2567 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ขาเทียม การวิเคราะห์และแนวทางแก้ปัญหา การติดตามและ ประเมินผลการใช้ขาเทียม สำหรับแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์ ณ จังหวัดศรีสะเกษ และรับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0212/ว34250 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เรื่อง การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดดังที่แนบมาในลิงก์ข้างต้นนี้

2. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช) ขอให้หน่วยงาน ดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล
        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสารสนเทศหรือประชาชนที่มาใช้บริการหน่วยงานของรัฐ
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานไอที และเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.ของท่านศึกษาและตรวจสอบการใช้ข้อมูล ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่(Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.011/ว322  ลว 17 ม.ค. 2567 ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) และการรั่วไหลของข้อมูล สำหรับหน่วยงาน

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการประสานจากบริษัท Adobe (Thailand) Company Limited แจ้งให้ขอให้ลบซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
        ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการประสานจากบริษัท Adobe (Thailand) Company Limited แจ้งว่าได้ตรวจพบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกระทรวงสาธารณสุข ละเมิดลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ของ บริษัท จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดช่องโหว่ที่ทำให้ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ และอาจจะถูกผู้ไม่หวังดีใช้เป็น ช่องทางในการโจมตีทางไซเบอร์ และเสี่ยงถูกฟ้องร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ทุกแห่ง ดำเนินการต่อไปนี้โดยเร่งด่วน
        ๑. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หากพบว่าเครื่องในหน่วยงานของท่านมีการติดตั้งให้ทำการ ถอนการติดตั้งซอฟแวร์ ที่มีการละเมิดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
        ๒. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน อย่างน้อย ๑ ท่าน โดยส่งรายชื่อผู้ประสานงานตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
        ๓. หน่วยงานส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานถอนการติดตั้งซอฟแวร์ที่มีการละเมิด ลิขสิทธิ์โดยระบุชื่อเครื่อง Computer Name พร้อมทั้งรายการผลิตภัณฑ์และจำนวนรายการที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ ถูกต้อง ส่งกลับไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว428  ลว 22 ม.ค. 2567 ขอให้ลบซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ในรูปแบบดิจิทัล (D506)
1. เก็บตกKMจากการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS กรมควบคุมโรค
        ตามที่ กรมควบคุมโรค มีการปรับเปลี่ยนการรายงานระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อจาก R506 เป็น D506 นั้น กรมควบคุมโรค จึงได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแบบออนไลน์ โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา โรงพยาบาล , สสอ. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เข้าร่วมนั้น สสอ.ขุขันธ์ โดยงานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในรูปแบบดิจิทัล (D506) ได้จัดทำเป็น KMเก็บตกเนื้อหาสาระจากการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา DDS ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งได้ศึกษาทบทวนอีกครั้ง ในลิงก์ที่แนบมาด้านล่างนี้ https://youtube.com/playlist?list=PLFFu7E482rIf6go2lUOkMxnpBGbD1uivs&si=Q8K-Ej4H4WvkjYRKหากมีปัญหาการใช้งานระบบฯ ให้เข้าไปสอบถามในกลุ่มไลน์  "help desk DDS กองระบาดวิทยา" 

2. การส่งข้อมูล 506 จากโปรแกรม JHCIS เข้าระบบ API ของกองระบาดผ่าน D506 สามารถทำได้แล้ว  โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการดังนี้ 

        2.1 กำหนดสิทธิในการส่งข้อมูลระบาด ใน Moph account ไปที่ Role ประกอบด้วย 

               -EPIDEM_DOWNLOAD_DATA

               -EPIDEM_REPORT

               -EPIDEM_UPDATEDATA

               -IMMUNIZATION_EPIDEM

        2.2 ทดสอบเข้าระบบ Dashbard D506 ที่ลิงก์ https://d506portal.ddc.moph.go.th/login เพื่อตรวจว่าข้อมูลเข้าระบบ D506 หรือไม่ ?

        2.3 ตั้งค่า Config DDC-Epidem API ดังนี้

               - ไปที่เมนู รายงานและสอบถามข้อมูล
                  >>รง.506(Export to ep2main)

               - ไปที่เมนู Config DDC-Epidem API

               - กรอก User & Passward

               - เมื่อกรอกเสร็จ ไปที่เมนู "ทดสอบการเชื่อมต่อ API"  หากได้แล้ว ให้ปิดหน้าต่างนี้

       2.4 ไปค้นหาผู้ป่วยที่วินิจวินิจโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดย ณ ตอนนี้ โปรแกรม JHCIS ส่งข้อมูล 506 เข้า D506 ได้รายเคส  มีขั้นตอนดังนี้

               -ไปที่หน้า การให้บริการ 

               - เมนูแก้ไข ด้านล่าง   กำหนดวันที่   ค้นหา ชื่อผู้ป่วย

               - หรือถ้าเราให้บริการหน้างาน ก็สามารถส่งได้เลยครับ

               - บันทึกข้อมูลตามปกติ หากเป็นโรคทางระบาด ระบบ JHCIS จะเด้งขึ้นมาให้ส่ง 506 เราก็ไปคลิ๊กส่งเข้า 506 กองระบาดได้เลย 
 คู่มือแนวทางการส่งข้อมูล D506 ผ่านโปรแกรม JHCIS คลิก
ที่มา : ดร.พุทธิไกร ประมวล.ไลน์กลุ่ม Pinoy EOC SSK,25-01-2567,12.09 น.


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. การประชุมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน Khukhan RUN 2024 วิ่งเพื่อแบ่งปัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งกัน
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน Khukhan RUN 2024 วิ่งเพื่อแบ่งปัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งกัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานติดตามที่เพจ Khukhan RUN 2024 สมัครวิ่ง ตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายอำเภอขุขันธ์ ประธานในที่ประชุมได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมกราบสักการะ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ พระนักธุดงค์แห่งที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตต่อไป
2. ร่วมประชุมตามโครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ 2567
        เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้จัดประชุมตาม โครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีเป้าหมายประชากรกลุ่มเสียงอายุ 50 -70 ปี จำนวน 10,422 คน โดยใช้เงินงบประมาณหมวดส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากเครือข่ายประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอขุขันธ์ ปี 2567 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ คือผู้รับผิดชอบงานมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีนโยบายสนับสนุนให้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลามต่อไป โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆในคนไทยและอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในปัจจุบัน การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่สำหรับกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางเวชปฏิบัติ ทำให้ตรวจพบความผิดปกติและรักษาได้ตั้งแต่ในระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือ เป็นมะเร็งระยะเริ่มแรก ซึ่งพบว่า สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างชัดเจน

3. ร่วมออกพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่ตำบลบลโสน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567
            เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ #สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานควบคุมโรค และหัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ ออกพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่ตำบลบลโสน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย กลุ่มเป้าหมายฯ ได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำสุขภาพ จำนวน 125 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการจัดอบรม อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 11 ตุลาคม 2566 ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 337 ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัดอุบลราชธานี 61 ตัว รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี 44 ตัว และจังหวัดสงขลา 99 ตัว ใน ปีงบประมาณ 2566 ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 4 ราย โดยพบที่จังหวัดชลบุรี 1ราย จังหวัดระยอง 1 ราย และจังหวัดสุรินทร์ 2 ราย (อำเภอสังขะ และอำเภอศีขรภูมิ) สาเหตุการเสียชีวิตจากการถูกสัตว์ กัด ข่วน เลีย และไม่ได้รับวัคซีน สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2561 มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ทั้ง 2 ราย และในปี 2563 จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยใน พื้นที่อำเภอบึงบูรพ์ สำหรับ ในพื้นที่ตำบลโสน พ.ศ. 2556 - 2566 ไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่มีรายงานสถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข จำนวน 1 ตัวอย่าง ที่บ้านโสมเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลโสน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการควบคุมสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 ขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์คือ #เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป
4. ร่วมทำบุญในโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตร นิคมพัฒนาไม่ทิ้งกัน และร่วมเป็นเกียรติใน โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักบวร ณ วัดค่ายนิคม หมู่ที่ 3 บ้านนิคมเขต 8 ตำบลนิคมพัฒนา
        เมื่อวันอังคารที่ 27กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และหัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมทำบุญในโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตร นิคมพัฒนาไม่ทิ้งกัน และเวลา 09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติใน โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักบวร ณ วัดค่ายนิคม หมู่ที่ 3 บ้านนิคมเขต 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโครงการนี้ อำเภอขุขันธ์ ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในทุกระดับตามหลักบวร ก่อเกิดการแบ่งปัน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ตลอดจนขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน และยังเป็นกิจกรรม สนับสนุนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2567 อีกด้วย