"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC 

1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานีเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
        ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้คงเหลืออย่างน้อย ไม่เกินร้อยละ 30 เพื่อให้เข้าเกณฑ์การขอรับงบประมาณ ปี 2564 ต่อไปและขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565
สำหรับหน่วยบริการดังนี้
        1. สำรวจและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ในพื้นที่ แล้วบันทึกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนขอรับงบประมาณในโปรแกรม LTC กองทุนจะได้รับการโอนงบประมาณสนับสนุนภายในเดือนถัดไป ทุก ๆ เดือนจนสิ้นปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูลที่บันทึกและยืนยันรับงบภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 จะได้รับการโอนเงินงบประมาณงวดสุดท้ายของปี 2564)
        2. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563) เป็นต้นไปขอความร่วมมือให้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บันทึกผลการอนุมัติ Care Plan ออกข้อตกลงการจัดบริการฯ ออกฎีกาเบิกเงินจากโปรแกรม LTC ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการโอนงบประมาณ การจัดทำระบบรายงานบัญชีกองทุน การกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
        3. เพื่อเป็นการลดภาระการบันทึก Care Plan สำหรับโครงการที่ทำข้อตกลงก่อนปีงบประมาณ 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าบันทึกโปรแกรม LTC ขอให้เก็บหลักฐานไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการตรวจสอบในพื้นที่ต่อไป โดยไม่ต้องนำมาบันทึกในโปรแกรม LTC
        4. การประเมิน ADL ให้หน่วยจัดบริการประเมินในโปรแกรม LTC เมื่อครบเวลา 9  เดือนและ 12 เดือน ทั้งนี้เมื่อครบปีตามข้อตกลง ให้ส่งรายงานการประเมิน ADL ให้กองทุนรับทราบและ
เก็บหลักฐานไว้รับการตรวจสอบต่อไป
        ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอแจ้งให้ท่านแจ้งพื้นที่ตามข้อซักซ้อมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032/ว14702 ลว 8 ก.ย. 2564 เรื่อง แจ้งเร่งรัดเบิกจ่ายงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง https://drive.google.com/file/d/1JMbg2ZodVAgrrgrT1X7A1CfmiT22Ozif/view?usp=sharing

2. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ผ่าน Line Official Account

                ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บได้จัดกิจกรรมไลฟ์สดออกกำลังกายแบบใช้ แรงต้าน สร้างสมดุล ผ่านกลุ่มปิด Facebook จำนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ ๑ ครั้ง ในเดือนมีนาคม เมษายน ๒๕๖๔ และได้บันทึกวิดีโอคลิป จำนวน 4 ตอน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ช่วยในการทรงตัว ลดความเสี่ยง การพลัดตกหกล้ม และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ผ่าน Line Official Account “ป้องกันการพลัดตกหกล้ม” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรอบรู้ และลดการบาดเจ็บ จากการพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ
                ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดตก หกล้มวิดีโอคลิปไลฟ์สดออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน สร้างสมดุล โดยสามารถรับชมได้ทาง Line ID @DIPGunlom รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ และขอส่งแนวทาง/มาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ จากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของเครือข่ายและสถานบริการ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Line ID @DIPGunlom
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 4742 ลว 9 ก.ย. 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพสัตกหกล้มในผู้สูงอายุ และแนวทาง/มาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของเครือข่ายและสถานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ 

คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

     

ที่มา : โรงพยาบาลสงฆ์. (2021). PRIEST HOSPITAL. Retrieved September 10, 2021, from Priest-hospital.go.th website: https://www.priest-hospital.go.th/HandBook/Index

2. กิจกรรมน้อมถวายการฉีดวัคซีนพระราชทานแด่คณะสงฆ์ขุขันธ์
            วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ประมวลภาพกิจกรรมน้อมถวายการอำนวยความสะดวกพระอาจารย์ จำนวน 40 รูป ในสังกัด คณะสงฆ์ขุขันธ์ ในการเข้ารับบริการวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ณ  โรงพยาบาลขุขันธ์  สาธุ อนุโมทามิฯ พระอาจารย์ทุกรูปในสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ ที่เป็นธงชัยในการร่วมรณรงค์และรับบริการฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ 
        วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ประมวลภาพกิจกรรมร่วมน้อมถวายการอำนวยความสะดวกพระอาจารย์ จำนวน 29 รูป ในสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ ในการเข้ารับบริการวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม  ขอกราบมัสการขอบพระคุณ พระอาจารย์ทุกรูปในสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ ที่เป็นธงชัยในการร่วมรณรงค์และรับบริการฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์