"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. ขอขอบคุณ อบต.ปรือใหญ่ , ผอ.รพ.สต. ,จนท.รพ.สต. , CM,CG,นักบริบาล และแกนนำชุมชน ที่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Intermediate care in community และระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว แบบบูรณาการ
             ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Intermediate care in community (การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน) และระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว แบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
            การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Intermediate care in community (การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน) และระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว แบบบูรณาการในครั้งนี้  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย หัวหน้างาน คุณศตวรรษ  ศรีพรหม  เลือกพื้นที่ อบต.ปรือใหญ่ ประกอบด้วย 3 รพ.สต. คือ รพ.สต.ปรือใหญ่ ,ปรือคัน,ทับทิม 06 CM ,CG ,นักบริบาล และแกนนำ ชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ ในครั้งนี้
            ขอขอบคุณ อบต.ปรือใหญ่ , ผอ.รพ.สต. ,จนท.รพ.สต. , CM,CG,นักบริบาล และแกนนำชุมชน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง  ขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ด้วย

ที่มา : ที่ สธ 0920.07/ว1576  ลว 26 พ.ย. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม
 คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง Guideline for Intermediate Care สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) คลิก

2. สสจ.ศรีสะเกษ  ขอเชิญ จนท.ผู้รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่อง ประจำ รพ.สต.รายใหม่ 
       ด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ปี 2564 ในหัวข้อมาตรฐานงานการพยาบาลชุมชนและการใช้โปรแกรมการดูแลต่อเนื่อง โดยจัดอบรมจํานวน 2 รุ่นๆละ 60 คน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


       ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ตามกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม / จนท.ผู้รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่อง ประจำ รพ.สต.รายใหม่ ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมฯ ประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0032.008/ว21161 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม

2. ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตรระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการ การดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager,DT CM)
       ขอความอนุเคราะห์ ผอ.รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่    ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ    และสนใจเข้าร่วมการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจํา (Healthy brain) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔   สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยผ่าน Link  https://gowatch.live/ dementiacaremanager  หรือ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://agingthai dms.go.th/agingthai  ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้   สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา ผู้ประสานงาน หลักสูตร นางสาวอรวรรณ์ คูหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร ๐๒-๕๔๐-๖๒๑๑-๑๓ ต่อ ๘๑๑ อีเมล orawan_pookayahoo.com

ที่มา : ที่ ศก 0432/1143 ลว 25 พ.ย. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตรระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการ การดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager,DT CM)

3. ประชาสัมพันธ์การอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจํา (Healthy brain) 
        ขอความอนุเคราะห์ ผอ.รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ   และสนใจเข้าร่วมการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจํา (Healthy brain) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยผ่าน Link  https://gowatch.live/Healthybrainprogram หรือ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://agingthaidms.go.th/agingthai    ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้    สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา ผู้ประสานงาน หลักสูตร นางสาวอรวรรณ์ คูหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร ๐๒-๕๔๐-๖๒๑๑-๑๓ ต่อ ๘๑๑ อีเมล orawan_pookayahoo.com 

ที่มา : ที่ ศก 0432/1141 ลว 25 พ.ย. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ

4. ประชาสัมพันธ์การอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI) ผ่านระบบออนไลน์              ขอความอนุเคราะห์ ผอ.รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ  และสนใจเข้าอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)  ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยผ่านลิงค์ https://gowatch.live/TEAMVprogram หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://agingthai.dms.go.th/agingthai ปิดรับสมัคร วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมอบรม ได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา ผู้ประสานงาน หลักสูตร นางสาวอรวรรณ์ คูหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร ๐๒-๕๔๐-๖๒๑๑-๑๓ ต่อ ๘๑๑ อีเมล orawan_pookayahoo.com  

ที่มา : ที่ ศก 0432/1142 ลว 25 พ.ย. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)      

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ขอความร่วมมือ ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพทุก รพ.สต. ประสานข้อมูลการสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของพระสงฆ์ สามเณรและแม่ชี ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นข้อคำถาม 4 ข้อ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10 ขอความร่วมมือดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

กรอกแบบสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของพระสงฆ์ ฯ คลิก 


2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus สำหรับศาสนสถาน

           เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโดยการประเมิน สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กรมอนามัย กำหนด เช่น ไทยสต็อปโควิดพลัส (Thai Stop COVD Plus)

           ในการนี้  สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการประสานไปยังศาสนสถานในพื้นที่ ประเมิน Thai Stop COVID Plus ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19 ในสถานที่มีโอกาสเสี่ยงเนื่องจากประชาชนมารวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก และเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถาน คลิก  ตรวจสอบผลการประเมินฯ คลิก

หมายเหตุ 

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับศาสนสถาน คลิก

แบบประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถาน ด้วยหลักการ Covid Free Setting   คลิก 

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว6408 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus

3. สสจ.ศรีสะเกษ/สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพที่ได้แจ้งนิมนต์พระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)  ที่จับคู่กับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน จำนวน ๑ รูป เข้าร่วมปฐมนิเทศพระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง

           ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   เพื่อให้พระศิลานุปัฏฐาก  มีความรู้ความเข้าใจ    มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัย   มีทักษะในการส่งเสริม สุขภาพ    การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ     ให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ภายในวัดและชุมชน  และขับเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยในระยะที่ ๑ ของโครงการ  เป็นการปฐมนิเทศหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก     เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นพระสงฆ์ในวัดจับคู่  ๑ วัด ต่อ ๑ โรงพยาบาล   และ ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  ประกอบไปด้วย พระสงฆ์จากอำเภอขุขันธ์  จำนวน ๒๘ รูป อำเภอภูสิงห์ จำนวน ๑๐ รูปและอำเภอไพรบึง จำนวน ๘ รูป รวมทั้งสิ้น ๔๖ รูป   ในช่วงภาคเช้าของวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ    ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ชั้นที่ ๒  

             สสจ.ศรีสะเกษ/สสอ.ขุขันธ์   ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้แจ้งนิมนต์พระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)  ที่จับคู่กับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน จำนวน ๑ รูป เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันนี้

              ทั้งนี้ การจัดอบรมฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด

               หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) กรมอนามัย 70 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว6584 ลว 15 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด)


งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

1. ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือกรมการแพทย์ ที่ สธ ๐๓๐๕/๒๓๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดูแลตามประเภทความพิการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032/ว5954 ลว 4 ต.ค. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดูแลตามประเภทความพิการ


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ขอความร่วมมือให้ จนท.ที่มีรายชื่อในทะเบียนรายชื่อUSER_HDC อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2565 ลงทะเบียนRegisterเข้าใช้งานระบบHDCด้วยตนเองอีกครั้ง 
 ลงทะเบียนRegisterเข้าใช้งานระบบHDC คลิก  
หมายเหตุ
       ทะเบียนรายชื่อ จนท.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่สมัครเข้าใช้งานระบบ HDC ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 104 ราย ดังนี้
ที่มา :  https://ssk.hdc.moph.go.th

2. ขอเชิญรับชมและรับฟังย้อนหลังการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด19 เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ที่มา : ที่ ศก 0432/1106 ลว 18 พ.ย. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุข
3. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือ จังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๓๒/ว ๒๐๔๑๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้งาน แอปพลิเคชัน Jjitasa.care