"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. อำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ ตำบลสำโรงตาเจ็น ตำบลLTCดีเด่นระดับเขต 
        อำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ ตำบลสำโรงตาเจ็น ตำบลLTCดีเด่นระดับเขต  โดย นายเสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น เข้าร่วมรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในนามตัวแทนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่น ระดับเขต ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพ และนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ อาคาร 6 ชั้น 1 กรมอนามัย

ที่มา : ที่ ศก 0432/1187  ลว 15 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ฝากขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และ ผอ.รพ.สต.และทีมงานCM ,CG และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับตำบลLTCทุกท่าน ในการให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน และร่วมในการถ่ายทำผลการดำเนินงานตำบลผู้สูงอายุและLTC ดีเด่นระดับเขตที่ 10  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเผยแพร่ผลงานในระดับเขต ประเทศ ตามลำดับต่อไป 
💙💜อำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณและร่วมแสดงความยินดี กับหน่วยงานองค์กรเครือข่าย และอบต.ปรือใหญ่  ที่ประสบความสำเร็จในผลงานการดำเนินงาน ตำบล LTC ดีเด่น ระดับเขต ปี 2563  และนับเป็นเกียรติประวัติดีเด่นของตำบลปรือใหญ่ องค์กรเครือข่าย และอำเภอขุขันธ์ของเรา ขอชื่นชมว่า ทุกท่านสุดยอดมาก ครับ💚💗

ที่มา : ที่ สปสช 9.41/30640  ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอเลื่อนวันเข้าศึกษา ดูงาน ถ่ายทำผลการดำเนินงานตำบลผู้สูงอายุและ TC ดีเด่นระดับเขต

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ขอความร่วมมือ ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพทุก รพ.สต. ประสานข้อมูลการสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของพระสงฆ์ สามเณรและแม่ชี ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นข้อคำถาม 4 ข้อ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10 ขอความร่วมมือดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

กรอกแบบสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของพระสงฆ์ ฯ คลิก 


2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus สำหรับศาสนสถาน

           เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโดยการประเมิน สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กรมอนามัย กำหนด เช่น ไทยสต็อปโควิดพลัส (Thai Stop COVD Plus)

           ในการนี้  สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการประสานไปยังศาสนสถานในพื้นที่ ประเมิน Thai Stop COVID Plus ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19 ในสถานที่มีโอกาสเสี่ยงเนื่องจากประชาชนมารวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก และเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถาน คลิก  
ตรวจสอบผลการประเมินฯ คลิก

หมายเหตุ 

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับศาสนสถาน คลิก 
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถาน ด้วยหลักการ Covid Free Setting   คลิก 

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว6408 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus

3. สสจ.ศรีสะเกษ/สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพที่ได้แจ้งนิมนต์พระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)  ที่จับคู่กับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน จำนวน ๑ รูป เข้าร่วมปฐมนิเทศพระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง

           ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   เพื่อให้พระศิลานุปัฏฐาก  มีความรู้ความเข้าใจ    มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัย   มีทักษะในการส่งเสริม สุขภาพ    การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ     ให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ภายในวัดและชุมชน  และขับเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยในระยะที่ ๑ ของโครงการ  เป็นการปฐมนิเทศหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก     เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นพระสงฆ์ในวัดจับคู่  ๑ วัด ต่อ ๑ โรงพยาบาล   และ ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  ประกอบไปด้วย พระสงฆ์จากอำเภอขุขันธ์  จำนวน ๒๘ รูป อำเภอภูสิงห์ จำนวน ๑๐ รูปและอำเภอไพรบึง จำนวน ๘ รูป รวมทั้งสิ้น ๔๖ รูป   เมื่อช่วงภาคเช้าของวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ    ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ชั้นที่ ๒  

             สสจ.ศรีสะเกษ/สสอ.ขุขันธ์   ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้แจ้งนิมนต์พระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)  ที่จับคู่กับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน จำนวน ๑ รูป เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในครั้งนี้

              ทั้งนี้ การจัดอบรมฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด

               หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) กรมอนามัย 70 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ คลิก


ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว6584 ลว 15 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด)


งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

(ไม่มี)


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ขอขอบคุณ จนท.ที่มีรายชื่อในทะเบียนรายชื่อUSER_HDC อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ลงทะเบียนRegisterเข้าใช้งานระบบHDCด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

       หากมี จนท.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ยังตกหล่นในการสมัครเข้าใช้งานระบบ HDC ประจำปีงบประมาณ 2565  หรือยังมีปัญหาการเข้าใช้งาน ระบบ HDC ยังไม่สำเร็จ ก็ให้
 กรอกแจ้งชื่อกรณีเข้าสมัครใช้งาน HDCปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ไม่ได้ ครั้งที่ 6 เพื่อแจ้งIT สสจ.ศก. ลบและปลดUserNamegเก่าออกอีกครั้ง  คลิก 

ที่มา :  https://ssk.hdc.moph.go.th

3. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
       เก็บตกภาพบรรยากาศเยี่ยมเสริมพลังการให้บริการประชาชนในพี้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่รับผิดชอบ #เขตสถานีอนามัยที่6  #อำเภอขุขันธ์ ณ รพ.สต. #บ้านนิคมซอยกลาง ให้บริการฉีดวัคซีนฯ จำนวนทั้งสิ้น 145 ราย แยกเป็น   - Pfizer เข็มที่ 1             จำนวน 47 ราย 
                - Pfizer เข็มที่ 2            จำนวน   7 ราย 
                - PZ booster เข็มที่ 3   จำนวน   6 ราย
ฉีดวัคซีน  - Moderna เข็มที่ 1        จำนวน   1 ราย 
                - Moderna เข็มที่ 2       จำนวน 27 ราย 
                - Moderna booster เข็มที่ 3  จำนวน 57 ราย 
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองลุง #ตำบลสะเดาใหญ่ ให้บริการฉีดวัคซีนฯ จำนวนทั้งสิ้น 266 ราย แยกเป็น
บริการฉีดวัคซีนฯ จำนวนทั้งสิ้น 145 ราย แยกเป็น
                - Pfizer เข็มที่ 1          จำนวน   74 ราย 
                - Pfizer เข็มที่ 2          จำนวน   53 ราย 
                - PZ booster เข็มที่ 3 จำนวน   24 ราย
ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต. คณะเจ้าหน้าที่ ทีมงาน อสม. พี่น้องประชาชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนฯแก่ประชาชน เพื่อร่วมกันเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด19 ให้ประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์เรา มีสุขภาพแข็งแรงดี และอยู่รอดปลอดภัยโดยทั่วหน้ากัน