"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

  งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญ Cmปฏิบัติการทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูและเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (online) รุ่นที่ 1 จัดโดย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี     

           การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูและเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (online) รุ่นที่ 1 ประชุมทางไกล Web Conference ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ซึ่งคุณโสพิน พินเทพา ผู้รับผิดชอบงานผู้สุงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งว่า จากที่ได้มีการประชุมเขตฯ 10 ที่ผ่านมา เรื่องสำคัญที่มีการติดตามคือ การลงข้อมูลใน​HDC​ โดยเฉพาะประเด็นการประเมิน​ADLและการประเมิน Geriatric syndroms ซึ่งภาพรวมการรายงานของจังหวัดเรายังขึ้นน้อย และส่วนการประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ในผู้สูงอายุ​ จะดูข้อมูลผ่าน​ App BlueBook​ ของกระทรวง​ โดยจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมฟื้นฟู​ CM​ ครั้งนี้ด้วย
กำหนดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูและเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (online) รุ่นที่ 1 ประชุมทางไกล Web Conference ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 10

           ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญ Cmปฏิบัติการทุก รพ.สต. จำนวนทั้งสิ้น 43 ท่าน ดังมีรายชื่อแนบด้านล่างนี้ เข้าร่วมประชุมต่อไป

ช่องทาง QR code เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูและเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Online)
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex Meeting
รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 วัน
ที่มา : 
- กลุ่มไลน์ PM Ageing@Sisaket 2 กุมภาพันธ์ 2565
- ที่ ศก0432/ว138 ลว 10 ก.พ. 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูและเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Online) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference
   

2. ผลการดำเนินงานตำบลผู้สูงอายุและLTC ดีเด่นระดับเขต 10 ประจำปี 2563 ที่ตำบลปรือใหญ่   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
         คลิปวีดีโอผลการดำเนินงานตำบลผู้สูงอายุและLTC ดีเด่นระดับเขต 10 ที่ตำบลปรือใหญ่ ถ่ายทำโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเผยแพร่ผลงานในระดับเขต  ประเทศ และสาธารณะต่อไป


งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus สำหรับศาสนสถาน

           เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโดยการประเมิน สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กรมอนามัย กำหนด เช่น ไทยสต็อปโควิดพลัส (Thai Stop COVD Plus)

           ในการนี้  สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการประสานไปยังศาสนสถานในพื้นที่ ประเมิน Thai Stop COVID Plus ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19 ในสถานที่มีโอกาสเสี่ยงเนื่องจากประชาชนมารวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก และเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ภายใน 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถาน คลิก  
ตรวจสอบผลการประเมินฯ คลิก 

หมายเหตุ 

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับศาสนสถาน คลิก 
แบบประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID สำหรับศาสนสถาน ด้วยหลักการ Covid Free Setting   คลิก 

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว6408 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus


งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

   (ไม่มี)


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

‌‌1. การลงชื่อเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เนต ของห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์  (ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 หรือ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ทุกหน่วยงาน/องค์กรต้องจัด เก็บ log จราจรคอมพิวเตอร์ (log file) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน )
หมายเหตุมาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสองให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด..."
       (๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
     (ไม่มี)