"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2558 ของ อ.สุเพียร

ชาวอำเภอขุขันธ์ ยินดีต้อนรับ นางมัลลิกา เกษกุล ภรรยาท่านสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์  ในโอกาสที่ท่านได้ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สสอ.ขุขันธ์ ได้นำกล้องวงจรปิดเดิมที่เคยติดตั้งที่อาคารสำนักงานเดิมมาติดตั้งใหม่โดยทีมช่างมืออาชีพ ...กล้องนี้ เคยช่วยราชการได้ดีมาก และผลงานชิ้นโบว์แดงจับภาพคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ได้ 4 ครั้งตลอดช่วง 4 - 5ปีที่ผ่านมา...การติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในตอนบ่ายวันนี้(3 ธันวาคม 2558) สามารถดูกล้องเพื่อเวรยามรักษาความปลอดภัยหน่วยงานราชการผ่านทางโทรศัพท์ុมือถือของ จนท.ผู้ปฏิบัติงานใน สสอ.ขุขันธ์ทุกท่าน


2.  ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบริการรายวัน ราย รพ.สต. จากDataCenter สสจ.ศรีสะเกษ คลิกดูที่เมนูด้านล่างนี้(ขอบคุณข้อมุลจาก อ.บิ๊ก ณ รพ.สต.หนองคล้า)


งานดูแลคนพิการ
1. ด่วนที่สุด...ถึง จนท.รพ.สต.โคกเพชร ,ตะเคียนช่างเหล็ก,ใจดี ,หนองลุง และอาวอย
            โรงพยาบาลศรีสะเกษขอความร่วมมือให้ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามคนพิการทางการได้ยินตามทะเบียนรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ไปติดต่อขอรับเครื่องช่วยฟังที่ห้องตรวจการได้ยิน  ห้องหมายเลข 16 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ตามวันที่กำหนดพร้อมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

            1. คนพิการที่จะได้รับเครื่องช่วยฟังต้องเป็นคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนพิการบัตรทอง ท. 74 เท่านั้น  หากใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอื่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
            2. คนพิการต้องมารับเครื่องช่วยฟังด้วยตนเองเพื่อตรวจการได้ยินก่อนรับเครื่อง
            3. นำบัตร / สมุดคนพิการ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรมาด้วยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ  หากบัตรหมดอายุให้ไปต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยก่อนไปรับเครื่อง   มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับเครื่องดังกล่าว

            สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นายพรรณศักดิ์  บุระกรณ์  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย   โทรศัพท์ 086-8612 189  งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทรศัพท์  045-61503 ต่อ 3003

ที่มา หนังสือ ร.พ.ศรีสะเกษ ที่ ศก0032.205/ว.6763 ลง 4 พ.ย. 2558 เรื่อง  ติดตามคนพิการทางการได้ยินรับเครื่องช่วยฟัง

งานดูแลผู้สุงอายุ
1. การอบรมอาสาสมัคร care giver
            ตามที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง(Long Term Care)ด้านสุขภาพ  โดยมีความมุ่งหวังว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงจะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพจากบุคลากรหรือทีมงาน Family Care Team ซึ่งเน้นการสร้างอาสาสมัครCare Giver หรือนักบริบาลผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นในพื้นที่อาสาสมัครกลุ่มนี้ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร อบรมนักบริบาลผู้สูงอายุของกรมอนามัยอย่างน้อย 70 ชั่วโมงนั้น
           ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   จึงได้จัดทำโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยการคัดเลือกพื้นที่นำร่อง 8 อำเภอๆละ 1 ตำบลๆละ 5 คน  ในการส่งอาสาสมัครนักบริการนักบริบาลผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี   ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม  2558 โดยใช้งบประมาณที่จังหวัดโอนให้ งบ (งบPPA) จำนวน 35,000บาท/อำเภอ ดังรายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก0032.007/ว.5100  ลง 20 พ.ย. 2558 เรื่อง  การอบรมอาสาสมัคร Care Giver

2. สรุปการประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์  ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลLong Term Care เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ประธานชี้แจงโดยนายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ  รักษาการเลขาธิการสปสช. 


3. สรุปการประชุมกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กรมอนามัย ได้เชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของแต่ละ คป.สอ. เข้าร่วมประชุม LTC ที่ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  cup ละ 1 คน เน้นตำบลเป้าหมาย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558   สำหรับปีงบประมาณ 2559 พื้นที่เป้าหมายเขต 10 ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์คือ บ้านภูมิ ตำบลห้วยเหนือ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

นโยบายLTC 2559 ว่าด้วยการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ปีงบประมาณ 2559

นโยบายปลัดกระทรวงฯพูดถึงFCT+LCT+DHS(25581130)ระบบการดูแลระยะยาวLTC (Facebook ของ ปลัดโสภณ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘)สรุปผลการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล(Long Term Care) วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณที่มา จาก...ไลน์กลุ่มงานผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ขอความอนุเคราะห์รวบรวมของเสียอันตราย 
               ด้วย  วันที่ 4  ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย  และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)แห่งชาติ   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ   จัดทำโครงการศรีสะเกษ  เมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88  พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามRoadmap การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

             ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องรวบรวมของเสียอันตรายจากหน่วยงานบ้านพักเจ้าหน้าที่ในสังกัด  โดยทำบัญชีรายการแยกชนิดของเสียอันตราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยนำส่งของเสียอันตรายพร้อมแบบบัญชีรายการแยกชนิดของเสียอันตรายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสำเนาแบบบัญชีรายการแยกชนิดของเสียอันตรายส่งมายังกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ที่มา หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก0032.004/ว.5149  ลง 24 พ.ย. 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รวบรวมของเสียอันตราย 

งานสาธารณสุขระหว่างประเทศ
1. ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่(DIFA TES)ของสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ 
            ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ    ซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านการฝึกอบรมและการทดสอบทักษะด้านภาษา    โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ  พนักงานราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   และบุคลากรของหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ ที่สมัครรับทุนศึกษาฝึกอบรมในต่างประเทศ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนที่ดำเนินการโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เดิมชื่อ "สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ" -สพร.) เพื่อการคัดเลือกผู้สมัครรับทุน บุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศและทดสอบเพื่อใช้ประโยชน์ตามความประสงค์ของหน่วยงานได้พัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่"DIFA TES" ซึ่งจะนำมาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนศึกษาฝึกอบรมดูงานรวมทั้งฝึกปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศแทนข้อสอบภาษาอังกฤษชุดปัจจุบัน(DTEC Test) ตั้งแต่มกราคมปี 2559 เป็นต้นไปรายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบมานี้

          การนี้เนื่องจากกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศจะปรับเปลี่ยนการคัดเลือกผู้สมัครรับทุน  โดยใช้ผลการทดสอบ DIFA TES เป็นเกณฑ์การคัดเลือกตั้งแต่มกราคม ปีพ.ศ. 2559  เป็นต้นไป  โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีผลสอบดังกล่าวเพื่อใช้ในการสมัครรับทุน ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนศึกษาฝึกอบรมดูงานรวมถึงการวิจัยในต่างประเทศ จึงควรสมัครเข้ารับการทดสอบดังกล่าวเพื่อเตรียมผลการทดสอบไว้ใช้ในการสมัครรับทุนโดยผู้มีความประสงค์สามารถสมัครสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ที่ www.mfa.go.th/ dvifa ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

ที่มา หนังสือ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก0032.008/ว.20295  ลง 10 พ.ย. 2558 เรื่อง  ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่(DIFA TES)ของสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ

งาน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
      นายปิ่น  นันทะเสน เลขาฯสภาการสาธารณสุขชุมชน ,นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ฝากเรียนประชาสัมพันธ์ ดังนี้