"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ อ.สุเพียร &​สมจันทร์ บัวเขียว ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบLong Term Care อ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561 คลิก


วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2561

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2560


1. งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC 
OKรับRanking รอบที่ 2/2560 : งานผู้สูงอายุ และ LTC : CUPขุขันธ์  คลิก
รายงานสรุปผลการดำเนินงานผู้สูงอายุ1ต.ค.59-20ก.ย.60
OK โปรแกรมและแบบคัดกรองผู้สูงอายุ 2560 http://164.115.22.135/geriatrics/

การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)
10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ

รายงานสถานการณ์สุขภาพและการพัฒนา Setting ผู้สูงอายุ (ส่งภายใน 28 ก.พ. 2560 / 31 กรกฎาคม 2560) คลิกกรอกและตรวจสอบรายงาน

OK แบบรายงาน เฉพาะกิจการสำรวจความครอบคลุมของCare manager /care giverและ ในพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2560  คลิกที่นี่
OK # ประชากรกลุ่มเป้าหมายงานและเป้าหมายผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ แยกราย รพ.สต. ดึงจาก43แฟ้ม และ HDC_OLD(16-8-2559)คลิกที่นี่
OK แบบรายงานผู้สูงอายุพึ่งพิงตำบล LTC1 ปีงบประมาณ 2560 คลิกที่นี่
OK LTC1พื้นที่เก่าจังหวัดศรีสะเกษ59 (2 ก.พ. 2560) คลิกที่นี่

**************
OK ข่าว - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุง ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(10/3/2560) คลิก
OK ข่าว - สธ.คลอดเกณฑ์ใช้เงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชน คลิก
OK การใช้จ่ายเงินLTC(conferrence26-12-2559)  คลิก 
OK นโยบายและข้อสั่งการจากกระทรวงฯในงาน LTC จากการประชุม VDO conferrence ที่ สสจ.ศก.(conferrence26-12-2559) ดังนี้
OK การคัดกรองผู้สูงอายุ(Basic Geriatric Screening : BGS) อำเภอขุขันธ์ ปี 2559  แบบฟอร์มกรอก    ผลการคัดกรอง
OK การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโดย คปสอ.ขุขันธ์ วีดีโอเนื้อหาส่วนหนึ่งในการอบรมฯ 13-16/12/2559

2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

 แบบรายงานข้อมูลพระสงฆ์สูงอายุที่อาพาธ และไม่มีผู้ดูแล ปี 2561 คลิก 

OK  ข้อมูลรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 ล่าสุด คลิก

OK  โครงการรถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลีมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ(13 ต.ค. 2559) คลิก

OK   แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพออนไลน์  คลิกที่นี่ดูหน้าตาแบบฟอร์ม  จนท.ผู้รับผิดชอบคลิกที่นี่ดูผลการประเมินฯ  

OK บัญชีข้อมูลวัดพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ปีงบประมาณ 2559 (รพ.สต.ใดต้องการใช้ข้อมูล โปรดส่ง Gmailผู้รับผิดชอบงานส่งให้ อ.สุเพียร เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานข้อมูลฯ)

3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ข้อมูลรายงานงานคนพิการ ปี 2560
  ข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ แยกตามประเภทฯ ปีงบฯ2560 คลิกที่นี่
OK ข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน คลิกที่นี่
OK ข้อมูลการสำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - 2559  คลิกที่นี่
OK กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับผู้พิการฯ2558 คลิกที่นี่

4.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
OK # LINEกลุ่มGCC3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์(21มิ.ย.2561) คลิก
OK # สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับอำเภอ ลิก
OK # 
สำเนาไฟล์ประชุมคณะกรรมการคุณภาพข้อมูล ระดับอำเภอ2560-01-05  คลิก

***************
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิก
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก  
   ห้ามนำเสนอเนื้อหาทุกชนิดบนเวปฯที่ขัดต่อทั้ง ๒  พระราชบัญญัติข้างต้นนี้
- การระมัดระวังการใช้ Social Media สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข คลิก  
- มีปัญหาสัญญาณเนตของCAT โทร. 1322 Cat Call Center
- โปรแกรมป้องกันไวรัส 360 total security
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
อำเภอขุขันธ์ โดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2560 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นี้ นะครับ

กรอกข้อมูลการสำรวจฯ และตรวจสอบข้อมูล  คลิกที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/18SBTMdACdUH4wYwsiV2nf8bCN68PeU9il7L9gTDdF3E/edit?usp=sharing

***********************************************
หมายเหตุ