"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

เตรียมรับRanking รอบที่ 2/2560 : งานผู้สูงอายุ และ LTC : CUPขุขันธ์

วันที่ 8 ส.ค. 60 โซน 1 , 2  
 วันที่ 9 ส.ค. 60 โซน 3 , 4  
วันที่ 10 ส.ค. 60 โซน 5 , 6

เอกสารและแนวทาง การรับ Ranking รอบที่ 2/2560

 พื้นที่ ตำบล LTC / 14 รพ.สต.

 จะมาติดตามดู...
       1. แบบประเมิน ตำบล LTC ​คลิก
           มีระดับ คะแนน ดังนี้
            - ระดับ พื้นฐาน คะแนน 375 – 449
            - ระดับ ดี คะแนน 450 – 524
            - ระดับ ดีมาก คะแนน 525 – 599
            - ระดับ ดีเด่น คะแนน 600 - 750

       2. แบบประเมิน วัดส่งเสริมสุขภาพ  คลิก
       3. แบบประเมิน ชมรมส่งเสริมสุขภาพ คลิก
       4. สำเนา Care Plan ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
       5. เตรียม พื้นที่ เพื่อสุ่มจับสลาก 1 ตำบล 
           *** สถานที่ ท้องถิ่น หรือ รพ.สต. ก็ได้ ***
           - ลงสัมภาษณ์ คณะกรรมอนุกรรมการ LTC
           - Care Plan
           - Care Giver


 รพ.สต. 13 แห่ง ที่ไม่ใช่ ตำบล LTC

 สุ่มเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับทีมงาน และ คณะอนุกรรมการ LTC  จำนวน รพ.สต. 13 แห่ง ที่ไม่ใช่ ตำบล LTC
          1. ประเมินคัดกรอง BGS มากกว่า ร้อยละ 60 คลิก

          2. ประเมินคัดกรอง Vision 2020 มากกว่า ร้อยละ 75 คลิก
          3. แบบประเมิน วัดส่งเสริมสุขภาพ  คลิก
          4. แบบประเมิน ชมรมส่งเสริมสุขภาพ  คลิก
          5. กิจกรรม หรือ นวัตกรรม ต่างๆ ในงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ** ถ้ามี **

 ระบบรายงาน

 รายงาน LTC ข้อมูลรับ Ranking รอบ 2/2560  คลิก

 การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)
10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ

 แบบฟอร์มการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2560 ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ดำเนินการรายงานให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2560 กรอกรายชื่อเข้ามาได้เลย  คลิก

หมายเหตุ :
- เกณฑ์ RK รอบ2 งาน LTC และ 
 
องค์ประกอบ ตำบล LTC  เขตสุขภาพที่ 10  คลิก
- ตัวอย่าง Care Plan เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ คลิก